Presentación electrónica do modelo 193 (ata 40.000 rexistros)

 • Para a presentación electrónica doModelo 193. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos a conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual", correspondente ao exercicio 2018 dispón dun formulario web na Sede Electrónica para seu formalización e posterior envío.

  Acceda á Sede Electrónica, "Trámites destacados", pulse "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 193", "Presentación 2018 (ata 40.000 rexistros)".

  Presentación 2018

  A presentación do exercicio 2018 se realiza mediante TGVI en liña, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos xunto a outros erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos e descargar un ficheiro co detalle dos rexistros con erros; unha vez emendados os erros, terá que enviaros mediante declaracións complementarias.

  Lle recomendamos depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación. Este servizo se encontra no báner da campaña "Declaracións Informativas 2018" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Presentación electrónica modelo 193 formulario 40000 tgvi online
 • A presentación a través de Internet require identificacición medante certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante. Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentara un terceiro que actúe en seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para ver correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. Tamén pode seleccionar o zoom desde o icona da porca.
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina "seleccione 100%. Tamén desde "Achegar/afastar" pode seleccionar o zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, acceda ao icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia" e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Tras identificarse, na xanela emerxente, escolla unha das opcións para acceder ao formulario:

  1. Continuar. Lle permite dar de alta unha nova declaración introducindo todos os datos. Indique o NIF do declarante e pulse "Continuar".
  2. Importar. Poderá importar un ficheiro con formato BOE que siga o deseño de rexistro do modelo 193 en vigor, obtido co propio formulario exportando a declaración ou cun programa alleo. O límite de rexistros a importar será de 40.000. Teña en conta que unha vez dada de alta a declaración non estará dispoñible esta opción;
  3. Importar ano anterior. Se importarán os datos do ano anterior dos rexistros activos do exercicio anterior no momento da consulta, para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante, colaborador social que presentou a declaraicón o ano anteior ou un apoderado que presentase a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración. Non é posible importar datos do ano anterior se a declaración supera os 40.000 rexistros.

  Opcións de acceso

  Cubra a recadro "NIF do declarante "e pulse "Continuar". Seleccione o tipo de modalidade, "Normal" ou "Simplificada"; teña en conta que esta selección non pode ser modificada posteriormente e determina o resto da formalización. Pulse "Aceptar".

  Modalidade

  Se houbese unha sesión de traballo gardada, a aplicación lle dará opción a recuperar os datos da sesión anterior pulsando "Continuar" ou iniciar unha nova desde o botón "Nova declaración".

  Recuperación de datos dunha sesión anterior ao pulsar "Continuar"

  Na primeira xanela: "Datos do declarante - Declaración normal" ou "Datos do declarante - Declaración simplificada" cubra as recadros marcadas con asterisco xa que son obrigatorias. As recadros dos campos "Resumo dos datos incluídos na declaración "se autocobren cos datos introducidos no apartado "Perceptores" e "Gastos". Nesta xanela tamén pode marcar se a declaración é complementaria ou substitutiva; se marca algunha destas opcións é necesario cubrir o número identificativo da declaración anterior.

  Declarante e resumo da declaración

  Despois de cubrir os datos do declarante, desde a pestana "Apartados", acceda aos perceptores e gastos. Se a modalidade seleccionada é "Simplificada", só haberá opción de perceptores (non hai gastos).

  Apartados da declaración

  No apartado "Perceptores" ou "Gastos" encontrará unha botonera desde a que pode dar de alta, baixa e navegar entre os perceptores ou gastos. Para dar de alta un perceptor ou gasto, pulse no icona "Novo rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Se deu de alta varios perceptores ou gastos, para consultar un concreto, marqueo e pulse "Ver perceptor" ou "Ver gasto".

  Botonera de rexistros

  Botonera de rexistros de gastos

  Unha vez cumprimentados os datos dun rexistro, nesta mesma xanela pode dar de alta, borrar e moverse entre eles ou volver á lista de perceptores ou gastos desde o botón "Ver lista perceptores" ou "Ver lista gastos".

  Ver lista

  Na lista de perceptores e de gastos se habilitou a columna "Estado" onde poderá comprobar os rexistros correctos e incorrectos polo icona.

  Estado de validación

  Desde a lista de perceptores ou gastos, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado. Pulse "Consultas" na parte superior, na nova xanela estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar".

  Consultas

  Consulta de gastos

  Consulta sobre preceptores

  Se lle activará unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado da pestana "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos. A información do rexistro se estende nunha soa fila ao largo do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto. Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Pestana Consultas

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario. Se non ve correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar". Se contén erros ou avisos se habilitará a pestana "Erros" coa descrición de de erro ou o aviso e o botón "Ir ao Erro "ou "Ir ao Aviso ", segundo corresponda, que lle sitúa na recadro para modificar ou cubrir.

  Validar con erros ou avisos

  Mediante a opción "Descargar listaxe de erros" se xerará un ficheiro en formato XML con todos os erros detectados, que poderá abrir ou gardar no equipo.

  Listaxe de erores

  XML co listaxe de erros

  Se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Validar sen erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" para xerar un PDF non válido para a presentación con seu declaración. O borrador se ve en pantalla; non obstante, desde o ligazón "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargaro en seu equipo; teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader, lle recomendamos a última versión compatible con seu sistema operativo. Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" situado na parte superior da xanela do borrador ou pode dar de alta unha nova declaración desde o botón "Nova declaración".

  Borrador

  PDF Borrador

  A opción "Gardar" permite almacenar os datos cumprimentados ata ese momento nos servidores da AEAT , aínda que non estea validado (pode conter erros ou estar incompleto), se xa existe unha declaración gardada anteriormente se sobreescribirá. A recuperación destes datos se realiza a acceder novamente ao formulario web pulsando "Continuar", unha vez introducido o NIF, se existe unha declaración gardada para ese NIF o servidor o detectará e lle dará opción a recuperara.

  Cargar e Gardar

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, lle recomendamos que garde a declaración para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar" pode xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros e gardaro na ruta que desexe. Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión.193. Poderá recuperar este ficheiro accedendo novamente ao formulario web e pulsando "Importar" na xanela inicial.

  Exportar

  No botón "Axuda" se lle facilita un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 193.

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentara pulsando o botón "Asinar e Enviar". Na nova xanela, marque a recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto se mostrará codificado o contido da declaración. Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme Asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).

  Presentación realizada con éxito

  Non obstante, se ao presentar a declaración, existen uns rexistros correctos e outros erróneos, se permitirá presentar soamente os rexistros correctos, deixando os erróneos pendentes na sesión de traballo para seu corrección e posterior presentación, mediante declaración complementaria. Nestes casos, se desexa presentar os correctos pulse "Se".

  Presentar rexistros correctos

  Tras a presentación dos rexistros correctos obterá o PDF, nunha nova xanela, co xustificante da presentación e o resumo de datos da declaración presentados cos totais de rexistros correctos e dos rexistros incorrectos.

  NOTA. Haberá presentado a declaración parcial dos rexistros correctos, pulse o botón "Volver a declaración" para comprobar os rexistros que non foron presentados por ser erróneos e que quedan pendentes de presentar.

  Recibo presentación parcial dos rexistros correctos

  Ao pulsar "Volver a declaración", se informa de que quedan rexistros pendentes de presentar por ser erróneos, pulse "OK".Quedan rexistros pendentes de presentar

  Na xanela do formulario, encontrará marcada a recadro "Declaración complementaria por inclusión de datos" e cumprimentada a recadro "Número identificativo da declaración anterior" co número de xustificante da declaración que acaba de presentar. Lle recomendamos que garde a declaración.

  Verifique os erros pulsando "Validar", para que unha vez corrixidos os poida presentar mediante declaración complementaria.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica modelo 193
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico