Presentación do modelo 193 mediante ficheiro

 • Para a presentación do modelo 193 acceda á Sede Electrónica, Impostos e taxas da sección "todos os trámites", "Declaracións Informativas",Modelo 193.Declaración informativa.Retencións e ingresos a conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario.Retencións e ingresos a conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas.Resumo anual".Se a declaración do modelo 193 contén máis de 40.000 rexistros, a presentación ha de realizarse a través da opción "Presentación 2019 mediante ficheiro" aínda que se permitirá a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.

  Presentación de grandes volumes por ficheiro

  O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico (firma dixital) emitido a nome do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación está autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.Tamén é posile realizar a presentación co sistema  Cl@ve PIN, a partir de xaneiro de 2020, no caso de obrigados tributarios que sexan persoas físicas.

  Se vai utilizar un certificado electrónico para identificarse faga clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" pero, se vai utilizar o sistema Cl@ve PIN introduza o DNI ou NIE na casa e, a continuación, achegue o dato de contraste para continuar.

  Identificación

  A presentación realízase mediante TGVI online, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, recuperar un ficheiro cos rexistros erróneos con formato de deseño de rexistro e declaración complementaria e un ficheiro co detalle dos rexistros erróneos e o erro de validación detectado.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Será necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro do modelo 193 actualizado.

  Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 193, escolla o exercicio 2019 e só será necesario que indique o NIF do declarante.Na casa "Período" aparecerá por defecto "Anual" xa que, este modelo só ten presentación anual.

  Pulse "Ler ficheiro" para enviar un novo arquivo e, a continuación, "Examinar" para seleccionalo.

  O botón "Recuperar" permite volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.Se opta por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación seleccionada de Modelo + Exercicio + Período + NIF Declarante perderase, xa que, só se recupera a última validación.

  Prema

  Seleccione o ficheiro para validar

  Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio;faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  Validar

  Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado;teña en conta que a validación non implica a presentación da declaración.Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa.Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme, Firmar e enviar

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Presentada con éxito

  No caso de que ao validar o ficheiro se encontren rexistros erróneos, indicarase o total dos rexistros procesados e incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  A partir dese momento o presentador dispoñerá de tres opcións:

  Resultado da validación

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Pode descargar e gardar o documento PDF no seu equipo.De volta á ventá de presentación, apareceralle a mensaxe "A declaración xa foi presentada".

  Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria coa letra "C" e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Rexistros erróneos con formato BOE

  Descargar mensaxes de erro

  Dende este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros;trátase dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores e gastos) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (componse dun código e un erro).

  Ficheiro.txt co listado de erros

  Se o ficheiro tivese máis dun millón de erros/rexistros o ficheiro estará comprimido en formato ZIP.

  Ligazóns de interese:

  Presentación telemática electrónica grandes volumes ficheiros modelo 193 informativas
 • Axuda - Certificados electrónicos