Presentación do modelo 193 (mediante ficheiro)

 • Para a presentación do modelo 193 acceda á Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 193. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos a conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual". Se a declaración do modelo 193 contén máis de 40.000 rexistros, a presentación ten que realizarse a través da opción "Presentación 2018 mediante ficheiro", aínda que se permitirá a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.

  Presentación de grandes volumes

  O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico (sinatura dixital) emitido a nome do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación está autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  A presentación do exercicio 2018 se realiza mediante TGVI en liña, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, recuperar un ficheiro cos rexistros erróneos con formato de deseño de rexistro e declaración complementaria e un ficheiro co detalle dos rexistros erróneos e o erro de validación detectado.

  Lle recomendamos depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación. Este servizo se encontra no báner da campaña "Declaracións Informativas 2018" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  2018 Presentación telemática electrónica grandes volúmenes ficheros modelo 193 informativas
 • Será necesario dispor dun ficheiro coa declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro correspondente. Pode consultar o deseño de rexistro no seguinte ligazón:

  Presentación telemática electrónica grandes volúmenes ficheros modelo 193 informativas
 • Deseños de rexistro - Modelos 100 ao 199
 • Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 193 e o exercicio 2018, só será necesario que indique o NIF do declarante.

  Pulse "Ler ficheiro" e a continuación "Examinar" para seleccionar o arquivo.

  O botón "Recuperar" permite volver a cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF. Se opta por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación seleccionada de Modelo + Exercicio + Período + NIF Declarante se perderá, xa que, só se recupera a última validación.

  Pulse "Ler ficheiro"

  "Examinar" e selecione o ficheiro

  Seleccione o ficheiro para validar

  Se informará do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio; faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  Validar

  Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, se mostrará un resumo do resultado; teña en conta que a validación non implica a presentación da declaración. Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa. Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme, Asinar e enviar

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, en que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Presentada con éxito

  No caso de que se encontren rexistros erróneos se incluirá o desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  A partir dese momento o presentador disporá de tres opcións:

  • Presentar rexistros correctos.

  • Descargar rexistros erróneos.

  • Descargar mensaxes de erro.

  Resultado da validación

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte xanela marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, en que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Ademais, disporá como dato adicional dun campo en que se informa do número total de rexistros presentados correctos e os rexistros erróneos. ) descargar e gardar o documento PDF en seu equipo.

  Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Se descargará un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro en seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Rexistros erróneos con formato BOE

  Descargar mensaxes de erro

  Desde este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros; se trata dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores e gastos) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" e poderá abrir ou gardar o ficheiro en seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (se compón dun código e un erro).

  Ficheiro.txt co listaxe de erros

  Ligazóns de interese:

  Presentación telemática electrónica grandes volúmenes ficheros modelo 193 informativas
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas. Resumen anual.
  Normativa do Modelo 193