Presentación electrónica do modelo 184

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 184.Declaración informativa.Entidades en régimen de atribución de rentas.Declaración anual", pódese utilizar o formulario web dispoñible na Sede Electrónica, dende o apartado "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións, "Modelo 184, Presentación 2019 (ata 40.000 rexistros)".

  Presentación do modelo

  A presentación a través de Internet require identificarse con certificado electrónico do declarante.Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentala unha persoa ou entidade que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Tras identificarse, accederá á ventá para introducir os datos relacionados coa  "Entidade".Introduza o NIF do declarante e seleccione unha das opcións dispoñibles.

  ventá inicial declarante

  Continuar: dá acceso ao formulario, para a súa cumprimentación en liña e presentación.Pode ofrecer 3 opcións:

  • "Cargar a sesión de traballo do...": mediante esta opción poderá recuperar os datos dunha sesión que tivese gardado previamente.

  • "Cargar a declaración presentada o...":se ademais presentou xa unha declaración para o mesmo NIF, modelo, exercicio e período poderá recuperala marcando esta opción e realizar modificacións, alta ou baixa de rexistros.

  • "Crear unha nova declaración": seleccione esta opción se desexa cumprir o formulario dende o inicio, sen recuperar datos.

  Opcións de recuperación de datos

  • Importar: permite importar un ficheiro con formato BOE previamente xerado que siga o deseño de rexistro en vigor.O arquivo poderá ter sido obtido dende o propio formulario, exportando a declaración, ou cun programa externo.
  • Importar ano anterior:o formulario cargará automaticamente os rexistros da declaración do exercicio anterior que estean activos no servidor da AEAT para o declarante consignado.Para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado do titular ou dun autorizado.

  Tras a ventá inicial accederá ao formulario.As casas marcadas con asterisco son obrigatorias.

  Cumprimentación entidade

  Este exercicio elimináronse as casas de "Declaración complementaria", "Declaración substitutiva" e "Número indentificativo da declaración anterior".Para modificar unha declaración xa presentada, cargue a declaración presentada na ventá inicial marcando "Cargar a declaración presentada o dd/mm/aaaa hh:mm:ss" e, dentro das pestanas "Socios" e "Rendas" realice os cambios que necesite:dar de baixa e modificar os rexistros existentes ou dar de alta novos rexistros.

  Despois de cumprir os datos da entidade, dende a pestana "Apartados"Pode acceder a "Rendas" e "Socios".

  Imaxe dos apartados da declaración

  Nestes apartados encontrará unha botoeira dende a que pode dar de alta, baixa e navegar entre as rendas ou os socios, segundo o apartado ao que accedese. Para iso pulse a icona "Novo rexistro".

  Imaxe de

  Imaxe de

  Para consultar os datos dunha renda ou socio concreto, seleccióneo e pulse "Ver a Renda seleccionada" ou "Ver o Socio seleccionado".

  Imaxe de

  Cumpra os datos e recorde que os campos marcados con asteriscos son obrigatorios.Unha vez cumpridos os datos dunha renda ou un socio, nesta mesma ventá pode dar de alta máis rexistros, borrar o rexistro e moverse entre eles ou volver á lista de rendas ou socios dende o botón "Volver á lista de Rendas" ou "Volver á lista de Socios".

  Imaxe de volver á lista

  Tamén, dende a lista de Rendas ou Socios, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado.Pulse "Consultas"Na parte superior, na nova ventá estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar", activaráselle unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado da pestana "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.

  Imaxe do botón

  Imaxe de criterios de busca

  A información do rexistro esténdese nunha soa fila ao ancho do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto.Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Imaxe do resultado da consulta

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar".Se contén erros ou avisos habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro ou o aviso e o botón "Ir ao Erro" ou "Ir ao Aviso", segundo corresponda, que o sitúa na casa para modificar ou cumprir.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Pulse validar

  Antes de presentar a declaración pode pulsar en "BORRADOR"Para xerar un PDF non válido para presentación.O borrador visualízase en pantalla;non obstante, dende o enlace "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargalo no seu equipo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" situado na parte inferior da ventá do borrador ou dar de alta unha nova declaración dende o botón "Nova declaración".

  Borrador da declaración

  Documento borrador

  A opción "Gardar"Permite almacenar os datos cumpridos ata ese momento nos servidores da AEAT, aínda que non estea validado (pode conter erros ou estar incompleto), se xa existe unha declaración gardada anteriormente sobrescribirase.A recuperación destes datos realízase a acceder novamente ao formulario web pulsando "Continuar", unha vez introducido o NIF, se existe unha declaración gardada para ese NIF o servidor detectarao e daralle opción a recuperala.

  Gardar a declaración

  Ventá de gardar na nube

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámoslle que garde a declaración para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar"Poderá xerar un ficheiro .188.

  O botón "Importar"Permítelle importar os datos dun ficheiro xerado co formulario ou cun programa alleo á AEAT e confeccionado cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado do modelo en vigor, sempre que non supere os 40.000 rexistros.

  Botón importar

  Se a declaración xa contén datos, ofreceranse 2 opcións de importación tras seleccionar o ficheiro:

  • A. Borrar todos os rexistros de Socios e Rendas e importar (eliminaranse todos os perceptores existentes antes de importar o ficheiro).
  • B. Agregar rexistros de Socios e rendas á declaración actual (engadiranse os rexistros importados aos xa existentes)

  O formulario tamén ofrece a opción de importar datos do ano anterior dos rexistros activos do exercicio anterior no momento da importación;para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado electrónico de declarante, do colaborador social que presentou esa declaración ou dun apoderado para realizar esta consulta ou que realizase a presentación.Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", recupérase automaticamente a información e aparece unha ventá que informa dos datos importados.Se non está autorizado, na pestana "Erros" aparecerá a mensaxe advertíndoo.

  Importar datos do ano anterior

  No botón "AxudaFacilítaselle un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 184.

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentala pulsando o botón "Asinar e enviar".Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme asinar e enviarO resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Documento noticia da declaración

  Non obstante, se ao presentar a declaración, existen uns rexistros correctos e outros erróneos, permitirase presentar soamente os rexistros correctos.Se desexa presentar os correctos pulse "Se".Posteriormente deberá volver á declaración, corrixir os erros e realizar unha nova presentación da declaración completa, incluíndo todos os rexistros:tanto os xa presentados coma os pendentes.

  Pulse "Volver a declaración", comprobará que se cargou a declaración completa con todos os rexistros, tanto os correctos coma os erróneos.

  Declaración parcial

  Corrixa os rexistros erróneos e, se o desexa, pode dar de baixa rexistros ou de alta novos rexistros.Valide a declaración e volva enviar a declaración completa con todos os rexistros, isto é, os presentados anteriormente correctos máis os modificados e/ou os que deu de alta.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 180 declaracións informativas
 • Presentación electrónica telemática modelo 184 declaracións informativas
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico
 • Deseños de rexistro - Modelos 100 ao 199