Presentación electrónica do modelo 182 mediante formulario (ata 40.000 rexistros)

 • Para acceder á presentación correspondente ao exercicio 2019 entre en "Sede Electrónica", "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", Modelo 182.Donativos, doazóns e achegas recibidas"E pulse "Presentación 2019 (ata 40.000 rexistros)".

  Presentación do modelo

  A presentación mediante formulario está dispoñible para declaracións de menos de 40.000 rexistros.Para ficheiros de maior tamaño ha de utilizar a presentación mediante ficheiro.

  Identifíquese con firma dixital (certificado ou DNI electrónico) pulsando "Acceda con certificado ou DNI electrónico" ou ben mediante o sistema de identificación Cl@ve PIN (só persoas físicas) introducindo o DNI ou NIE na casa.

  Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Identificación con certificado/DNI electrónico ou con Cl@ve PIN.

  Tras identificarse, accederá a unha ventá inicial de captura de datos.Introduza o NIF do declarante e seleccione unha das opcións dispoñibles

  Identificación e continuar ou importar

  Pode "Importar" un ficheiro xerado previamente, mediante o propio formulario ou cun programa externo, que se axuste ao deseño lóxico publicado.

  O botón "Continuar" dá acceso ao formulario para a súa cumprimentación en liña e presentación.Pode ofrecer 3 opcións:

  • "Cargar a sesión de traballo do...": mediante esta opción poderá recuperar os datos dunha sesión que tivese gardado previamente.

  • "Cargar a declaración presentada o...":se ademais presentou xa unha declaración para este NIF, modelo, exercicio e período poderá recuperala e realizar modificacións, alta ou baixa de rexistros.

  • "Crear unha nova declaración": seleccione esta opción se desexa cumprir o formulario dende o inicio, sen recuperar datos.

  Opcións ao pulsar

  Tras a ventá inicial accederá ao formulario.As casas marcadas con asterisco son obrigatorias.

  No formulario deste exercicio hanse suprimido as casas de "Declaración complementaria", "Declaración substitutiva" e "Número identificativo da declaración anterior" xa que non é necesario indicalo explicitamente na declaración.Para modificar unha declaración xa presentada, cargue a declaración presentada na ventá inicial marcando "Cargar a delcaración presentada o dd/mm/aaaa hh:mm:ss" e realice os cambios, altas ou baixas dende as páxinas de "Declarados".

  Cumprir datos declarante

  O apartado "Resumo dos datos incluídos na declaración" autocúmprese cos datos introducidos en "Declarados".Acceda á incorporación de "Declarados" dende a pestana "Apartados".

  Cumprir datos declarados

  No apartado "Declarados" encontrará unha botoeira superior dende a que poderá dar de alta os distintos rexistros, así como eliminalos e consultalos.Para dar de alta un declarado pulse a icona "Novo rexistro" identificada por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Dar de alta declarados

  Na parte inferior da pantalla encóntrase a botoeira coas opcións dispoñibles no formulario.Pulse "Validar"Para verificar se a declaración é correcta.

  Se existen erros habilitarase unha pestana coa descrición destes e o botón "Ir ao Erro" que o dirixe ao rexistro erróneo.

  Existen erros

  A descarga do listado de erros móstralle o ficheiro.xml co bloque de rexistros incorrectos.

  Ficheiro xml de erros

  Se a declaración é correcta obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Non existen erros

  Dende o botón "Axuda"Obtén un PDF no que se inclúen cuestións xerais (Normativa, prazo, forma e lugar de presentación, etc.), cumprimentación do modelo e deseño de rexistro.

  Axuda

  Mediante a opción "Gardar" pode salvar no servidor os datos cumpridos ata ese momento, mesmo aínda que a declaración non estea validada (pode conter erros ou estar incompleta).Deste xeito poderá saír do formulario sen perder a información.Do mesmo xeito, se o formulario se pechase tras finalizar o tempo de espera por inactividade podería recuperar os datos introducidos ata o momento de gardar.Se xa existe unha declaración gardada anteriormente sobrescribirase.

  Para recuperar a información gardada, acceda de novo ao modelo 182.Na ventá inicial, tras indicar o NIF do declarante e pulsar "Continuar", marque a opción "Cargar a sesión do traballo do dd/mm/aaaa".

  Gardar declaración

  Antes de presentar a declaración pode obter o "BORRADOR", que consta dun PDF coa súa declaración, este documento non é válido para a súa presentación.

  Xerar un borrador

  O botón "Exportar"Xera e garda un ficheiro co formato BOE Esta opción esixe que a declaración non conteña erros.Poderá recuperar o ficheiro exportado, ou xerado dende un programa externo de acordo ao deseño de rexistro publicado, mediante o botón "Importar"

  Importar e exportar ficheiros

  Se a declaración xa contén datos, ofreceranse 2 opcións de importación tras seleccionar o ficheiro:

  • A. Borrar todos os rexistros de declarados e importar (eliminaranse todos os declarados existentes antes de importar o ficheiro).
  • B. Agregar rexistros de declarados á declaración actual (sumaranse os rexistros importados aos xa existentes)

  Opcións de importación

  O formulario tamén ofrece a posibilidade de importar datos do ano anterior dos rexistros activos no momento da consulta;para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve PIN do declarante, colaborador social que presentou a declaración o ano anterior ou un apoderado que tivese presentado a declaración o ano anteior ou ben un apoderado á consulta da declaración.Non é posible importar datos do ano anterior se a declaración supera os 40.000 rexistros.

  Importar datos do ano anterior

  Tras validar e gardar a declaración, pulse "Asinar e enviar".

  Pulse asinar e enviar

  Marque a casa "Conforme".Na parte inferior infórmaselle do tratamento de datos.Para finalizar, pulse "Asinar e Enviar".

  Marque conforme e pulse Firmar e Enviar

  Apareceralle en pantalla o PDF da presentación realizada con éxito, o CSV que verifica a autenticidade do documento e a posibilidade de volver á declaración ou de xerar unha nova.

  En caso de presentar unha declaración con parte de rexistros válidos e algúns incorrectos, presentaranse os correctos e avisarao de que vai enviar unha declaración parcial.Recupere a declaración presentada, realice as modificacións altas ou baixas correspondentes e presente unha nova declaración.

  Nota: teña en conta que neste formulario non existen as opcións habituais de complementaria e substitutiva.Unha vez realizadas as correccións necesarias debe presentar a declaración completa, incluíndo todos os rexistros que deban declararse.

  Aviso de declaración parcial

  Ligazóns de interese:

  presentación electrónica 182 informativa donativos doazóns
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda