Presentación electrónica do modelo 165

 • A presentación a través de internet require identificarse con certificado electrónico do declarante.Ademais do propio titular da declaración, tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Recomendámosche depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.

  Tras identificarte, na ventá emerxente, escolle unha das opcións para acceder ao formulario:

  1. Continuar.Permíteche dar de alta unha nova declaración introducindo todos os datos.Indica o NIF do declarante e pulsa "Continuar".
  2. Importar.Poderás importar un ficheiro con formato BOE que siga o deseño de rexistro do modelo 165 en vigor, obtido co propio formulario exportando a declaración ou cun programa alleo.O límite de rexistros a importar será de 40.000;
  3. Importar ano anterior.Importaranse os datos do ano anterior dos rexistros activos do exercicio anterior no momento da consulta, para iso, é necesario que accedas ao formulario con certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve PIN do declarante, colaborador social que presentou a declaración o ano anterior ou un apoderado que tivese presentado a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.Non é posible importar datos do ano anterior se a declaración supera os 40000 rexistros.Ten en conta que unha vez dada de alta a declaración non estará dispoñible esta opción.

  Introduza o NIF declarante

  O sistema permite acceder de novo a unha declaración xerada e/ou presentada para realizar as modificacións pertinentes.

  • No caso de que existise unha sesión de traballo gardada pero non presentada e desexases recuperala, marca a casa "Cargar a sesión de traballo do dd/mm/aaaa";
  • Se presentaches unha declaración e desexas realizar modificacións nela, como son:baixa, modificación ou alta de rexistros marca a casa "Cargar a declaración presentada o dd/mm/aaaa hh:mm:ss";
  • Para dar de alta unha nova declaración marca a casa "Crear unha nova declaración"

  Selecciona unha opción e pulsa "Continuar".

  Aviso para declaracións novas ou complementarias

  Para modificar unha declaración xa presentada, carga a declaración presentada na ventá inicial marcando "Cargar a declaración presentada o dd/mm/aaaa hh:mm:ss" e, dentro da pestana "Declarados", realiza os cambios que necesites:dar de baixa e modificar os rexistros existentes ou dar de alta novos rexistros.

  Os campos marcados con asterisco son obrigatorios.O apartado "Resumo dos datos incluídos na declaración" autocomplétase cos datos incluídos no apartado "Declarados".

  Complete os datos do declarante

  Se ao indicar os datos do declarante existen incompatibilidades coa base de datos da AEAT, o sistema detéctao, infórmate e permítete acceder á comprobación do NIF mediante o "Servizo de identificación".

  Servizo de identificación AEAT

  Despois de cumprir os datos do declarante, poderás acceder á incorporación de "Declarados" dende a pestana "Apartados".

  Ir a declarados

  No apartado "Declarados" encontrarás unha botoeira superior dende a que poderás dar de alta os distintos rexistros, así como eliminalos e consultalos.Para dar de alta un declarado pulsa a icona "Novo rexistro".

  Dar de alta un novo rexistro

  Unha vez cumpridos os datos dos socios ou partícipes, nesta mesma ventá poderás ver o conxunto de incorporacións en "Ver lista de declarados".

  Vexa a lista de declarados

  Na lista de declarados habilitouse a columna "Estado"Onde poderás comprobar os rexistros correctos e incorrectos pola icona.

  Columna "Estado"

  Ademais, se cargaches unha declaración anteriormente presentada, na columna "Presentado o"Mostrarase a data e hora en que foi presentado ese rexistro, coa posibilidade de modificalo ou dalo de baixa se fose necesario.

  Columna "Presentado o"

  Na parte inferior da pantalla encóntrase a botoeira coas opcións dispoñibles no formulario.

  Validar na botoeira inferior

  Pulsa o botón "Validar" para verificar se a declaración é correcta.Se existen erros habilitarase a pestana "Erros" coa descrición destes e o botón "Ir ao Erro" que te dirixe ao rexistro erróneo.

  existen erros e ver lista de erros

  A descarga do listado de erros móstrache o ficheiro de texto co bloque de rexistros incorrectos.

  Ficheiro de rexistros incorrectos

  Se a declaración é correcta obterás a mensaxe "Non existen erros".

  Non existen erros

  Recomendámosche que gardes a declaración para evitar a perda de datos, xa que tras un tempo de inactividade a sesión se desconecta automaticamente.Para iso, fai clic no botón "Gardar" que permite xerar na nube un ficheiro cos datos introducidos ata ese momento.Non é necesario que a declaración se valide correctamente para poder xeralo.Se xa existe unha declaración gardada anteriormente sobrescribirase.

  Gardar ficheiro

  Antes de presentar a declaración podes obter o "Borrador", que consta dun PDF coa túa declaración, este documento non é válido para a súa presentación.

  Xerar borrador

  Noticia probaO botón "Importar", permitirate recuperar un ficheiro confeccionado segundo o deseño lóxico do modelo 165.

  Importe ficheiros externos

  Unha vez seleccionado o ficheiro, a aplicación ofrecerache dúas posibilidades:

  • A - Borrar todos os rexistros de declarados e importar.Con esta opción borrarás toda a declaración actual e obterás unha nova declaración cos datos que houbera no ficheiro importado.
  • B - Agregar rexistros de declarados á declaración actual.Deste xeito conservarás a declaración actual e sumarás os novos rexistros aos xa existentes.

  Aviso de importación de ficheiro

  O botón "Exportar"Xera e garda un ficheiro co formato do deseño lóxico do modelo.Esta opción esixe que a declaración non conteña erros.Este ficheiro ten por nome o NIF do declarante e a extensión .165

  Exportar declaración correcta

  Tras validar e gardar a declaración, pulsa "Asinar e Enviar".

  Tras validar, asinar e enviar

  Marca a casa "Conforme".Na parte inferior infórmasete do tratamento de datos.Para finalizar, pulsa "Asinar e Enviar".

  Conforme e asinar e enviar

  Aparecerate en pantalla o PDF da presentación realizada con éxito, o CSV que verifica a autenticidade do documento e a posibilidade de volver á declaración ou de xerar unha nova.

  Reporte presentación realizada

  Se a declaración que vas presentar contén rexistros correctos e outros erróneos, presentaranse sólamente os rexistros correctos.

  Posteriormente deberás volver á declaración, corrixir os erros e realizar unha nova presentación da declaración completa, incluíndo todos os rexistros, tanto os xa presentados coma os pendentes.

  Aviso de presentación parcial

  presentación electrónica 165 informativa
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda