Presentación electrónica do modelo 156

 • Para a presentación do Modelo "156: Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual" dispón da opción de presentación mediante ficheiro na Sede Electrónica, á que pode acceder desde distintas rutas, como por exemplo, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 156", "Presentación 2018".

  156 informativa presentar presentación
 • Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • ligazón á presentación do modelo 156 de 2018

  O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico (sinatura dixital) emitido a nome do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación está autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  A presentación do exercicio 2018 se realiza mediante TGVI en liña, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, descargar os rexistros erróneos e un ficheiro TXT cos erros para, unha vez emendados, enviaros mediante declaracións complementarias.

  Lle recomendamos depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación. Este servizo se encontra no báner da campaña "Declaracións Informativas 2018" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  156 declaración informativa
 • Para a presentación electrónica é necesario dispor dun ficheiro da declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro actualizado.

  156 informativa presentar presentación
 • Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 156 e o exercicio 2018, só será necesario que indique o NIF do declarante.

  Para enviar un novo arquivo pulse "Ler Ficheiro" e, a continuación, "Examinar..." para seleccionar o arquivo. Desde a opción "Recuperar" pode volver a cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.

  Ler ficheiro do modelo 156

  "Examinar" e selecione o ficheiro

  Se informará do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio, faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  Validar modelo 156

  Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, se mostrará un resumo do resultado; teña en conta que a validación non implica a presentación da declaración. Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa. Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  presentar rexistros correctos modelo 156

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, en que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  recibo presentación modelo 156

  No caso de que se encontren rexistros erróneos se incluirá o desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  declaración modelo 156 con erros

  A partir dese momento o presentador disporá de tres opcións:

  • Presentar rexistros correctos

  • Descargar rexistros erróneos

  • Descargar mensaxes de erro

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte xanela marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, en que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Ademais, disporá como dato adicional dun campo en que se informa do número total de rexistros presentados correctos e os rexistros erróneos. Pode descargar e gardar o documento PDF en seu equipo.

  Información dos rexistros presentados

  Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Se descargará un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro en seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Descargar mensaxes de erro

  Desde este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros, se trata dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" para abrir ou gardar o ficheiro en seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (se compón dun código e un erro).

  Ligazóns de interese:

  156 declaración informativa presentar presentación