Consultas e modificacións de declaracións. Colaboradores

 • Para consultar ou modificar unha declaración informativa xa presentada pode utilizar a opción "Consultas e modificacións de declaracións" para colaboradores, dispoñible na relación de trámites para cada modelo de declaración informativa na Sede Electrónica.

  Seleccione a opción "Colaboradores". Para iso deberá identificarse con sinatura dixital (certificado electrónico ou DNIe).

  Consulta e modificación para colaboradores

  Identificación con certificado/DNI electrónico

  Indique o exercicio fiscal da declaración presentada e pulse "Acceder".

  Elixir exercicio

  Indique o NIF ou NIE do colaborador para obter a lista de expedientes ou ben indique o NIF do declarante para a acceder aos expedientes do titular. A continuación pulse "Acceder".

  Indique NIF e pulse "Acceder"

  Se accede co NIF do colaborador, accederá a un resumo de todos os expedientes de declaracións informativas que pode consultar e modificar.

  Adiantámoslle que unicamente poderá modificar expedientes que se encontren en situación "Correcto" ou "Con anomalías". Nos expedientes en tramitación ou en revisión só poderá consultar a historia do expediente e as anomalías detectadas tras a revisión inicial do expediente.

  Expedientes con anomalías e correctos

  A seguir, faga clic sobre o número da columna "Xustificante" que corresponda co expediente que queira consultar ou corrixir.

  Listaxe de expedientes

  En función do estado de tramitación da declaración e do modelo aparecerán distintas opcións no menú "Servizos Dispoñibles": Consulta detallada de anomalías, Modificar rexistros de detalle, Modificar folla resumoBaixa rexistro de detalle, Alta rexistro de detalle e Baixa por substitución. Concretamente, os modelos de declaracións informativas de Renda deixan de ter dispoñible para o exercicio 2018 as opcións "Modificar folla resumo" e "Alta de rexistro de detalles" xa que co novo sistema todas as declaracións se presentarán como correctas e non é necesario o axuste dos totais entre o rexistro Tipo 1 e os rexistros de detalle.

  Consulta detallada de anomalías

  Como novidade para as declaracións de 2018, en lugar de xerarse un ficheiro PDF coas anomalías da declaración, o resultado dos rexistros con anomalías se mostrará en pantalla. Poderá realizar a busca por número de rexistro, por NIF ou por declarados non identificados.

  Consulta detallada de anomalías

  busca de anomalías

  busca de rexistros con anomalías

  Modificar rexistros de detalle

  Permite modificar os rexistros de tipo 2 que se consideren oportunos. Tras corrixir os rexistros e, unha vez que os cambios se consolidasen, tamén se actualizará a folla resumo polo que non será necesario modificala. En cada presentación poderá modificar un máximo de 500 rexistros.

  Modificar rexistro de detalle

  1. Presentación e continuar coa modificación

  Pode buscar o rexistro que desexa modificar por número de detalle, NIF ou declarados sen identificar. Tamén pode seleccionar o rexistro que quere modificar pulsando sobre o número de detalle do listaxe de rexistros que se mostran.

  localizar rexistro de detalle

  Se existen datos erróneos, o campo aparecerá en amarelo. Unha vez modificados, os campos pasarán a cor laranxa; pulse "Aceptar" para gravar os cambios.

  Dato erróneo modificar

  cambiar rexistro de detalle e aceptar

  No último paso se solicita a confirmación do envío polo que é necesario marcar a recadro "Conforme" e pulsar "Asinar e Enviar" para obter o recibo de presentación da modificación, co correspondente Código Seguro de Verificación.

  Conforme presentación rexistros de detalle modificados

  confirmación rexistros modificados

  Modificar folla resumo

  Permite modificar datos da folla resumo, pero unicamente nos modelos de declaracións informativas que non son de Renda xa que co novo sistema de presentacións e baixas non é necesario o axuste dos totais entre o rexistro Tipo 1 e os rexistros de detalle.

  Modificar Folla Resumo

  Nos casos en que si estea dispoñible, accederá aos datos da folla resumo e poderá modificar os datos que considere oportunos. Se existen datos erróneos os campos aparecerán en amarelo, no marxe dereito encontrará ligazóns de axuda con información sobre os cálculos de seu declaración e os erros H.R. Unha vez corrixidos, os campos modificados se mostrarán en cor laranxa.

  Continuar modificar folla resumo

  Erros na folla resumo

  Erros modificados

  Revise os datos modificados antes de confirmar a presentación e faga clic en "Continuar".

  Resumo declaración folla resumo

  Continúe coa presentación da modificación ata que lle apareza o número de rexistro asociado a ela.

  Asinar e Enviar modificación folla resumo

  Pode imprimir a folla resultante como xustificante da corrección desde a ligazón "Ver en formato imprimible".

  Baixa rexistro de detalle

  Permite eliminar rexistros que se incluísen na declaración. Estas modificacións actualizan automaticamente a folla resumo da declaración polo que non terá que facer cambios nela. Pulse "Continuar".

  Baixa rexistro de detalle

  Continuar baixa rexistro de detalle

  O procedemento de busca de rexistros é similar ao do resto de servizos. Unha vez localizados só terá que seleccionalos e facer clic en "Continuar".

  Localizar erro para dar de baixa

  Pulse Continuar

  Continúe coa presentación e pulse "Asinar e enviar", ao final obterá un xustificante en PDF desde o ligazón "Ver formato imprimible".

  Para confirmar a baixa pulse Continuar

  Asinar e enviar baixa de rexistro

  Alta rexistro de detalle

  Permite dar de alta un novo rexistro sempre que non existan erros no rexistro de tipo 1. Non é posible dar de alta rexistros con erros; neste caso, mostraríanse os campos coloreados en amarelo. A alta de rexistros de tipo 2 novos actualiza automaticamente a folla resumo da declaración polo que non terá que facer cambios nela. Lle lembramos que esta opción estará dispoñible unicamente para os modelos de declaracións informativos non relacionados con Renda.

  Alta rexistro detalle

  Continuar alta rexistro de detalle

  Introduza os datos do rexistro de tipo 2 que queira incluír en cada un dos campos. Mostraranse en cor laranxa todos aqueles campos nos que inclúa información. Faga clic en "Continuar". Na pestana 3 "Confirmar presentación" revise que os datos que vai presentar son correctos. Volva pulsar o botón "Continuar".

  Cubrir alta de rexistro de detalle

  Continuar confirmación datos de alta

  Confirmación presentación alta rexistro de detalle

  A continuación enlazará co rexistro telemático para presentar a modificación coa alta do rexistro. Faga clic en "Asinar e enviar".

  Asinar e Enviar Alta rexistro detalle

  Teña en conta que tras a modificación dun ou máis rexistros de detalle é necesario esperar para que os cambios se fagan efectivos. O proceso de consolidación de modificación de detalles execútase cada certo tempo; por tanto, se as opcións "Modificar rexistros de detalle", "Modificar folla resumo" ou "Baixa rexistro de detalle" non están dispoñibles é porque aínda non se consolidou o cambio.

  Baixa por substitución

  Para as declaracións do exercicio 2018 se ofrece un novo servizo de baixa de declaracións por substitución, que son o paso previo necesario para a presentación de declaracións substitutivas mediante TGVI en liña. Desta forma se darán de baixa de forma inmediata todos os rexistros dunha declaración que será substituída despois por unha nova declaración substitutiva do mesmo exercicio.

  Opción baixa por substitución

  explicación do servizo de baixa

  Comprobe os datos e pulse "Asinar e Enviar". Do mesmo xeito que no resto de presentacións, marque a recadro "Conforme" e pulse de novo "Asinar e Enviar".

  confirmar baixa

  Como confirmacion da baixa, se ofrece un aviso e o Código Seguro de Verificación (CSV) asociado ao trámite.

  recibo de presentación da baixa

  Ligazóns de interese:

  Consultas modificaciones declaraciones informativas alta baja hoja resumen colaboradores
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Ayuda técnica DNI electrónico DNIe
  Axuda técnica - DNI electrónico (DNIe)
 • colaborador,colaboración,terceros
  Colaboración social