Consulta e baixa de declaracións informativas (Exercicio 2019 e seguintes)

 • Para consultar ou dar de baixa unha declaración informativa xa presentada pode utilizar a opción "Consultas e baixas de declaracións.Exercicio 2019 e seguintes"Dispoñible na relación de trámites de cada modelo de declaración informativa, que teña hablitada esta opción na Sede Electrónica.

  Consulta e baixa de declaracións

  O acceso está dispoñible con Cl@ve PIN, con certificado ou DNI electrónico do declarante ou un autorizado a presentar e consultar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Introduza o DNI o NIE se vai identificarse con Cl@ve PIN ou faga clic en "Acceda con certificado ou DNI electrónico" para utilizar este tipo de identificación.

  Con certificado electrónico

  Tras identificarse accederá á ventá de introdución de datos;seleccione o exercicio, indique o NIF do declarante e escolla no despregable o modelo.Por defecto, aparecerá o modelo do procedemento no que se encontra.Despois, pulse "Aceptar".Cumpra os datos e pulse Aceptar

  Mostrarase a relación de expedientes na que se inclúe o número de xustificante, o expediente, a data de presentación, se se trata dunha declaración complementaria ou substitutiva, o número de xustificante da declaración anterior, o estado e o número de detalles (rexistros).

  Para consultar a declaración, ver os servizos dispoñibles e a historia do expediente faga clic no número de xustificante situado na columna "Xustificante".

  Relación de expedientes

  Nas declaracións cuxo estado é "DECLARACIÓN CORRECTA", en función da forma de presentación do modelo, mediante formulario ou ficheiro, na pestana "Servizos dispoñibles" terá as seguintes opcións:

  • Baixa de declaración por Substitución

  • Consulta e modificación rexistros de detalle (se a declaración foi presentada mediante formulario)

  • Baixa de detalle (se a declaración foi presentada mediante ficheiro)

  • Consulta rexistros de detalle (se a declaración foi presentada mediante ficheiro)

  • Xustificante da presentación (PDF)

  • Gravación da declaración (consulta/Copia)

  Servizos dispoñibles para a presentación con formulario

  Servizos dispoñibles para a presentación mediante ficheiro

  Na pestana "Historia do expediente"Encóntrase o listado de xestións que se realizaron coa declaración e a data de actuación.

  historia do expediente en consulta e baixa de informativas 2019

  Baixa de declaración por Substitución

  Na pestana "Servizos Dispoñibles", faga clic en "Baixa de declaración por Substitución" para dar de baixa todos os rexistros dunha declaración, que será substituída despois por unha nova declaración substitutiva do mesmo exercicio e modelo.

  Unha vez efectuada a baixa da declaración, pode decidir se continúa coa presentación da nova declaración, mediante formulario (para presentacións ata 40.000 rexistros) ou mediante ficheiro.

  Baixa de declaración

  Na seguinte ventá informarase dos datos asociados á declaración, entre os que se encontra o número de xustificante composto por 13 díxitos e que deberá consignar na declaración que presentará como substitutiva.Recomendámoslle que o anote para a súa posterior utilización.Non obstante, accedendo novamente á consulta e baixa de declaracións poderá consultalo.

  A continuación, faga clic en "Asinar e Enviar", marque a casa "Conforme e pulse de novo "Asinar e Enviar".

  Asinar e enviar

  Como confirmación da baixa, ofrécese un aviso e o Código Seguro de Verificación (CSV) asociado ao trámite.

  Baixa de declaración realizada correctamente

  Consulta e modificación rexistros de detalle

  Se a declaración foi presentada mediante formulario (só para presentacións ata 40.000 rexistros), pode modificar a declaración facendo clic en "Consulta e modificación rexistros de detalle".

  Consulta e modificación de rexistros

  Neste caso, diríxese ao formulario web do modelo para recuperar a declaración presentada no formulario e modificar a declaración como considere oportuno.O formulario permite engadir novos rexistros e dar de baixa ou modificar os existentes.Tras realizar os cambios, procédese ao envío da declaración.Para máis información pode consultar o enlace "Como modificar unha declaración informativa mediante formulario web (engadir, modificar e eliminar rexistros)".

  modificar a declaración

  Baixa de detalle

  En "Servizos Dispoñibles" tamén se habilitou a opción "Baixa de detalle", soamente para as declaracións presentadas mediante ficheiro por TGVI online, pola que poderá dar de baixa un rexistro.

  Baixa de detalle

  Pulse "Baixa de detalle" e obterá un listado de todos os rexistros de detalle.Para ir ao rexistro que desexamos dar de baixa dispón de varios campos para filtrar a busca.Pode indicar o número de detalle, o NIF, marcar os rexistros sen identificar ou os erróneos.Unha vez seleccionado o criterio de busca faga clic no botón "Buscar".

  Mostrarase o resultado na parte inferior.Para entrar no rexistro faga clic no numero de detalle.

  Filtrar a busca

  Verifique todos os datos e faga clic en "Aceptar".

  Pulse "Aceptar"

  Na seguinte ventá pulse "Asinar e Enviar", a continuación, na ventá emerxente marque a casa "Conforme e pulse de novo "Asinar e Enviar" para que a baixa do rexistro sexa efectiva.

  Asinar e enviar

  Consulta rexistros de detalle

  Ao acceder á consulta de rexistros, nas presentacións que foron realizadas mediante ficheiro por TGVI online, móstrase un listado de todos os rexistros tipo 2 dados de alta na declaración.

  Consulta rexistros de detalle en presentacións mediate ficheiro

  Pode realizar a busca por número de rexistro, por NIF, por declarados ou perceptores non identificados e por rexistros erróneos.Para consultar un rexistro concreto faga clic no número de detalle.

  Busca do rexistro

  Información do detalle dun rexistro

  Non obstante, mediante esta consulta non é posible realizar modificacións;as presentacións mediante ficheiro requiren da presentación de declaracións complementarias ou substitutivas para engadir ou modificar rexistros.Consulte a información facilitada en "Como modificar unha declaración informativa mediante ficheiro (declaracións complementarias e substitutivas)".

  Xustificante da presentación (PDF)

  Independentemente do tipo de presentación (por formulario ou por TGVI-Online) ou o estado da declaración (de baixa ou correcta), dende esta opción pode descargar o xustificante da presentación da declaración en formato PDF.

  enlace xustificante PDF

  Este xustificante inclúe unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro ou número de expediente, o Código Seguro de Verificación ou CSV, o NIF do presentador e número de xustificante) e, nas páxinas posteriores a copia da declaración presentada.Se o número de rexistros tipo 2 é igual ou inferior a 498, mostrarase o detalle de cada un deles;se o número de rexistros tipo 2 é superior, só se ofrecerá o rexistro tipo 1 do declarante e un resumo destes.Para obter todos rexistros descargue o ficheiro correspondente á presentación dende a opción "Gravación da declaración (consulta/Copia)".

  Mediante o Código Seguro de Verificación pode comprobar a autenticidade do documento e volve visualizalo no apartado "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (csv)".

  Na parte superior dispón do enlace "Descargar documento" onde pode descargar o documento PDF e abrilo ou gardalo no seu equipo.

  Na marxe dereita encóntranse os botóns para descargar o ficheiro en formato XML e ver o documento en pantalla completa.

  PDF co xustificante e a copia da declaración

  Gravación da declaración (consulta/Copia)

  Na pestana "Servizos dispoñibles" pode consultar a declaración presentada e obter un ficheiro.txt con formato BOE.

  Ficheiro con formato B.O.E.

  Declaracións en estado "Baixa"

  Para as declaracións que se encontran en estado "Baixa", a opción "Baixa de declaración por Substitución" do apartado "Servizos dispoñibles" encontrarase deshabilitada.

  Encontrará as opcións "Xustificante da presentación (PDF)" e "Gravación da declaración (consulta/Copia)" para descargar o PDF da declaración presentada e o ficheiro.txt da declaración en formato BOE, respectivamente, do mesmo modo que as declaracións correctas.

  Servizos dunha declaración en estado "Baixa"

  Consulta modificación baixa declaracións informativas 2020
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda