Presentación electrónica do modelo 130

 • Para a presentación telemática do modelo 130 a AEAT facilita un formulario que se cobre en liña e se envía directamente.

  Pode acceder ao formulario desde Sede Electrónica, "Todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas" "Modelo 130. IRPF Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado" ou desde "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 130".

  Faga clic no ligazón "Presentación exercicio 2015 e seguintes" do apartado "Presentacións".

  Presentación 2015 e seguintes

  Identifiquese con sinatura dixital (certificado ou DNI electrónico) ou ben mediante o sistema de identificación Cl@vePIN. Poderá presentar a declaración con Cl@ve PIN sempre que o declarante sexa persoa física.

  identificación

  Cubra os datos obrigatorios marcados con asteriscos: NIF, Apelidos, Nome, Exercicio e Período.

  Datos identificativos

  Despois cubra os datos da liquidación. Se a declaración é complementaria, marque a recadro correspondente e indique o número de xustificante da declaración anterior.

  Datos da liquidación

  Para dúbidas na formalización consulte o apartado "Información e Axuda" situado nos trámites do modelo en Sede Electrónica.

  Información e axuda

  Na parte inferior do formulario se encontran os botóns dispoñibles no formulario. Pulse "Validar declaración" para comprobar se existen erros na formalización da declaración. Se mostrará a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para seu corrección desde o botón "Ir ao Erro "ou "Ir ao Aviso "xunto á descrición do fallo.

  Erros

  Se non se detecta ningún erro, na descrición se informará de que non hai erros e poderá presentar a declaración.

  Non existen erros

  O formulario do modelo 130 tamén lle permite xerar o ficheiro en formato BOE desde a opción "Exportar", sempre que a declaración se validase correctamente e non existan erros. Poderá elixir a ruta en que desexa gardar o ficheiro que terá por nome o NIF do declarante - exercicio - período e a extensión.130. Poderá recuperar a declaración mediante a opción "Importar" en calquera momento se pecha a xanela.

  Tamén poderá importar un ficheiro confeccionado con outro programa, se se axusta ao deseño de rexistro aprobado para o modelo 130 e publicado en "Axuda", "Deseños de rexistro", "Modelos do 100 ao 199 "desde o botón "Importar".

  Importar e Exportar declaración

  Gardar ficheiro exportado

  Se o resultado é a ingresar e non domicilia o pagamento deberá obter primeiro o NRC e despois presentar a autoliquidación. O NRC é o Número de Referencia Completo, un código de 22 caracteres que facilitan as entidades bancarias e que serve como xustificante do pagamento.

  Desde o propio formulario, no botón "Realizar pagamento (obter NRC)" poderá conectar coa pasarela de pagamento para xerar automaticamente un NRC cos datos que contén a declaración. Se xa ten un NRC facilitado por seu entidade bancaria o poderá incluír na recadro "Número de Referencia NRC".

  Tipo de liquidación a ingresar

  Se domicilia o pagamento, marque a recadro "Domiciliación do importe a ingresar", neste caso deberá introducir os díxitos de seu conta IBAN.

  Domiciliación

  Se opta por algúns dos tipos de recoñecemento de débeda, despois de presentar a declaración, deberá tramitar a débeda desde o botón "Tramitar débeda" ou desde Sede Electrónica, "Todos os trámites", "Recadación", "Adiamento e fraccionamento de débedas".

  Por último pulse "Asinar e Enviar", aparecerá unha xanela coa información da declaración codificada e os datos do presentador e o declarante. Marque a casa "Conforme" e pulse "Firmar y Enviar" para finalizar a presentación.

  Asinar e enviar

  Confrome, asinar e enviar

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta en que apareza "Seu presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Nos casos en que exista recoñecemento de débeda, na folla resposta de presentación realizada con éxito, mostrarase unha ligazón para realizar a presentación do adiamento ou da solicitude de compensación. Pulse "Tramitar deuda". A continuación aparecerá o detalle da liquidación cos datos do debedor e da clave de liquidación. Deberá escoller entre unha das opcións dispoñibles: adiar, compensar ou pagar.

  Tramitar débeda

  Lembre que para dúbidas en materia tributaria debe contactar co 901 33 55 33 de Información Tributaria ou consultar persoalmente en seu Administración ou Delegación.

  Ligazóns de interese:

  presentacion presentar electronica 130
 • Axuda técnica - Cl@ve PIN
 • Certificado electrónico
 • Pagamento de autoliquidacións