Presentación electrónica do modelo 130

 • Para a presentación telemática do modelo 130 a AEAT facilita un formulario que se cumpre en liña e envíase directamente.

  Pode acceder ao formulario dende Sede Electrónica, "todos os trámites", Impostos e taxas, "Imposto sobre a Renda das Persoas FísicasModelo 130.IRPF Empresarios e profesionais en estimación directa.Pagamento fraccionado"Ou dende "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións, Modelo 130".

  Faga clic no enlace "Presentación exercicio 2015 e seguintes" do apartado "Presentacións".

  Presentación 2015 e seguintes

  Identifíquese con firma dixital (certificado ou DNI electrónico) ou ben mediante o sistema de identificación Cl@ve PIN.Poderá presentar a declaración con Cl@ve PIN sempre que o declarante sexa persoa física.

  identificación

  Cumpra os datos obrigatorios marcados con asteriscos:NIF, Apelidos, Nome, Exercicio e Período.

  Datos identificativos

  Despois cumpra os datos da liquidación.Se a declaración é complementaria, marque a casa correspondente e indique o número de xustificante da declaración anterior.

  Datos da liquidación

  Para dúbidas na cumprimentación consulte o apartado "Información e Axuda" situado nos trámites do modelo en Sede Electrónica.

  Información e axuda

  Na parte inferior do formulario encóntranse os botóns dispoñibles no formulario.Pulse "Validar declaración" para comprobar se existen erros na cubrición da declaración.Mostrarase a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para a súa corrección dende o botón "Ir ao Erro" ou "Ir ao Aviso" xunto á descrición do fallo.

  Erros

  Se non se detecta ningún erro, na descrición informarase de que non hai erros e poderá presentar a declaración.

  Non existen erros

  O formulario do modelo 130 tamén lle permite xerar o ficheiro en formato BOE dende a opción "Exportar", sempre que a declaración se validase correctamente e non existan erros.Poderá elixir a ruta na que desexa gardar o ficheiro que terá por nome o NIF do declarante - exercicio - período e a extensión .130.Poderá recuperar a declaración mediante a opción "Importar" en calquera momento se pecha a ventá.

  Tamén poderá importar un ficheiro confeccionado con outro programa, se se axusta ao deseño de rexistro aprobado para o modelo 130 e publicado en "Axuda", "Deseños de rexistro", "Modelos do 100 ao 199" dende o botón "Importar".

  Importar e Exportar declaración

  Se o resultado é a ingresar e non domicilía o pagamento deberá obter primeiro o NRC e despois presentar a autoliquidación.O NRC é o Número de Referencia Completo, un código de 22 carácteres que facilitan as entidades bancarias e que serve como xustificante do pagamento.

  Dende o propio formulario, no botón "Realizar pagamento (obter NRC)" poderá conectar coa pasarela de pagamento para xerar automaticamente un NRC cos datos que contén a declaración.Se xa ten un NRC facilitado pola súa entidade bancaria poderao incluír na casa "Número de Referencia NRC".

  Tipo de liquidación a ingresar

  Se domicilía o pagamento, marque a casa "Domiciliación do importe a ingresar", neste caso deberá introducir os díxitos da súa conta ÍAN.

  Domiciliación

  Se opta por algúns dos tipos de recoñecemento de débeda, despois de presentar a declaración, deberá tramitar a débeda dende o botón "Tramitar débeda" ou dende Sede Electrónica, "todos os trámites", "Recadación", Aprazamento e fraccionamento de débedas".

  Por último pulse "Asinar e Enviar", aparecerá unha ventá coa información da declaración codificada e os datos do presentador e o declarante.Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  Asinar e enviar

  Confrome, asinar e enviar

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Nos casos nos que exista recoñecemento de débeda, na folla resposta de presentación realizada con éxito, mostrarase un enlace para realizar a presentación do aprazamento ou da solicitude de compensación.Pulse "Tramitar débeda".A continuación aparecerá o detalle da liquidación cos datos doDeberá escoller entre unha das opcións dispoñibles:adiar, compensar ou pagar.

  Tramitar débeda

  Recorde que para dúbidas en materia tributaria debe contactar co 901 33 55 33 de Información Tributaria ou consultar persoalmente na súa Administración ou Delegación.

  Ligazóns de interese:

  presentacion presentar electronica 130
 • Certificado electronico
 • Axuda técnica - Cl@ve PIN
 • Pagamento de autoliquidacións