Presentación en papel do Modelo 036

 • Para a presentación en papel do modelo 036 acceda ao formulario "Cumplimentacion, validación e obtención en PDF para a súa impresión 036", dentro da relación de trámites dos "Modelos 036 e 037.Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censal de alta, modificación e baixa e declaración censal simplificada.

  O acceso non require identificación con Cl@ve PIN ou certificado electrónico. O formulario cúmprese en liña e, logo de validación polo servidor da AEAT, obtense o PDF da declaración para imprimir e presentalo nas oficinas da AEAT

  Trámites modelos 036 /037

  Nota: Como indica no aviso, o modelo 036 en PDF ten carácter de borrador e non ten validez ata que non sexa presentado nas oficinas da AEAT.Por tanto, a data efectiva de presentación será a da súa presentación imprimida na oficina da AEAT

  Aviso borrador 036

  Este borrador poderá utilizarse exclusivamente no prazo dun mes dende a súa validación.Transcorrido o devandito prazo sen que se presentase procederase á súa eliminación.

  Ao cumprir o modelo débense utilizar os carácteres incluídos na seguinte lista:

  CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
    Branco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comiña 39 27
  ( Paren.Drcho. 40 28
  ) Paren.Esq. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punto 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dous puntos 58 3A
  ; Punto e coma 59 3B
  A-Z Letras 65-90 41-5A
  _ Guión baixo 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Dobre comiña    

  O caracter @ tamén se pode utilizar no campo email.

  Na parte superior do formulario encóntranse os botóns e accesos ao resto das páxinas do formulario.

  Mediante o botón "Examinar..."pode importar un ficheiro xerado cun programa externo.Este ficheiro debe estar construído en texto plano (.txt) sen formato e debe adecuarse ao deseño lóxico do modelo en vigor.Pode encontrar o deseño de rexistro do modelo 036 e o resto de requisitos no apartado "Información e axuda" do modelo.

  Pulse Examinar

  Se non dispón dun ficheiro coa cumprimentación, deberá consignar a causa ou causas que motivan a presentación da declaración e as páxinas correspondentes á causa ou causas marcadas previamente.

  Cumpra as páxinas

  O formulario do modelo 036 permite tamén gardar a declaración xerada para recuperala posteriormente.Dende a opción "GARDAR" gardarase un ficheiro de tipo NIF036.txt na carpeta "Descargas" ou na situación que estea predeterminada no navegador.

  Pulse Guardar

  Indique se desexa gardar como

  Unha vez rematada a cumprimentación, deberá validalo.Require ter instalado un visor de documentos PDF, por exemplo, Adobe Reader.Na parte inferior do formulario pulse "Validar".

  Se todo é correcto pulse Validar

  Xerarase un documento PDF (incorporando o número de xustificante, número de referencia, data e hora) coas follas do modelo censal nas que se consignou algún dato.Poderá gardalo no ordenador persoal e deberá imprimilo para a súa presentación na Administración ou Delegación correspondente ao seu domicilio fiscal, acompañado da documentación oportuna en cada caso, onde se completará a gravación do modelo censal.

  Se ten dúbidas na cumprimentación consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo.Tamén pode chamar ao teléfono 901 33 55 33 / 91 554 87 70 de Información Tributaria ou consultar persoalmente na súa Delegación oAdministración.

  Información e Axuda