Presentación en papel do Modelo 036

 • A presentación en papel do modelo 036, "Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores", se realiza mediante o formulario dispoñible na páxina web. Este formulario se cobre en liña e, previa validación polo servidor da AEAT, se obtén o PDF da declaración para imprimir e presentaro nas oficinas da AEAT.

  Pode acceder a el desde a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados" da Sede Electrónica ou desde o apartado "Todos os trámites", "Censos, NIF e domicilio fiscal", "Censos", "Modelos 036 e 037, Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada". Faga clic sobre o ligazón para acceder á relación completa de trámites.

  Faga clic en "Cumplimentacion, validación e obtención en PDF para seu impresión 036".

  Relación de trámites do modelo

  Como indica no aviso, o modelo 036 en PDF ten carácter de borrador e non ten validez ata que non fose presentado nas oficinas da AEAT, polo tanto, a data efectiva de presentación será a de seu presentación impresa na oficina da AEAT.

  Este borrador poderá utilizarse exclusivamente no prazo dun mes desde seu validación. Transcorrido o devandito prazo sen que se presentase se procederá a seu eliminación.

  Ao cubrir o modelo se deben utilizar os caracteres incluídos na seguinte lista:

  CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
    Blanco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comilla 39 27
  ( Paren. Drcho. 40 28
  ) Paren. Izqdo. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punto 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dous puntos 58 3A
  ; Punto e coma 59 3B
  A-Z Letras 65-90 41-5A
  _ Guión baixo 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Dobre comilla    

  O carácter @ tamén se pode utilizar no campo correo electrónico.

  Na parte superior do formulario se encontran os botóns e accesos ao resto das páxinas do formulario.

  Mediante o botón "Examinar..." pode importar un ficheiro xerado cun programa externo. Este ficheiro debe estar construído en texto plano (.txt) sen formato e debe axeitarse ao deseño lóxico do modelo en vigor. Pode encontrar o deseño de rexistro do modelo 036 e o resto de requisitos no apartado "Información e axuda" do modelo.

  Pulse Examinar

  Se non dispón dun ficheiro coa formalización, deberá consignar a causa ou causas que motivan a presentación da declaración e as páxinas correspondentes á causa ou causas marcadas previamente.

  Cubra as páxinas

  O formulario do modelo 036 permite tamén gardar a declaración xerada para recuperara posteriormente. Desde a opción "GARDAR" se gardará un ficheiro de tipo NIF.036.txt na carpeta "Descargas" ou na situación que estea predeterminada no navegador.

  Pulse Gardar

  Indique se desexa gardar como

  Unha vez terminada a formalización, deberá validaro. Require ter instalado un visor de documentos PDF, por exemplo, Adobe Reader. Na parte inferior do formulario pulse "Validar".

  Se todo é correcto pulse Validar

  Se xerará un documento PDF (incorporando o número de xustificante, número de referencia, data e hora) coas follas do modelo censual en que se consignou algún dato. Poderá gardaro no ordenador persoal e deberá imprimiro para seu presentación na Administración ou Delegación correspondente a seu domicilio fiscal, acompañado da documentación oportuna en cada caso, onde se completará a gravación do modelo censual.

  Se ten dúbidas na formalización consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo. Tamén no teléfono 901 33 55 33 de Información Tributaria ou consulte persoalmente en seu Administración ou Delegación.

  Información e axuda