Presentación electrónica do modelo 037

 • O enlace "Cumprimentación e presentación telemática 037" está dispoñible na relación de trámites dos "Modelos 036 e 037.Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censal de alta, modificación e baixa e declaración censal simplificada"

  Tramites modelo 036 037

  Introduza o DNI ou NIE na casa para identificarse con Cl@ve PIN ou faga clic en "Acceda con certificado ou DNI electrónico".

  Acceso

  Ao cumprir o modelo débense utilizar os carácteres incluídos na seguinte lista:

  CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
    Branco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comiña 39 27
  ( Paren.Drcho. 40 28
  ) Paren.Esq. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punto 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dous puntos 58 3A
  ; Punto e coma 59 3B
  A-Z Letras 65-90 41-5A
  _ Guión baixo 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Dobre comiña    

  O caracter @ tamén se pode utilizar no campo email.

  Ao principio do formulario dispón da opción "Examinar..."se desexa importar un ficheiro xerado cun programa alleo á AEAT Teña en conta que este ficheiro debe estar construído en texto plano (.txt) sen ningún tipo de formato e que debe adecuarse ao deseño lóxico do modelo en vigor.Pode encontrar o deseño de rexistro do modelo 037 para a presentación electrónica e o resto de requisitos no apartado "Información e axuda" do modelo.

  Pulse Examinar

  O formulario do modelo 037 permite tamén gardar a declaración xerada co noso formulario para recuperala posteriormente (botón "GARDAR").

  Gardar ficheiro

  Se pulsa "Gardar" gardarase un ficheiro de tipo NIF037.txt na carpeta "Descargas" ou na situación que estea predeterminada no navegador.

  Gardar como

  Se ten dúbidas na cumprimentación consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo.

  Información e Axuda

  Para presentar a declaración faga clic no botón "Enviar", se a declaración non contén erros, na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Se todo é correcto pulse Enviar

  Pulse Conforme, Firmar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta dun modelo 037 será unha folla resposta na que apareza o texto "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Existen supostos nos que será necesaria a achega de documentación xustificativa para tramitar a opción ou causa pola que se presenta o modelo 037.Nestes casos, o xustificante de presentación que obterá o contribuínte levará unha indicación advertindo que a presentación non producirá efectos ata que se presentase e comprobado a documentación requirida.

  Para presentar a documentación requirida acceda con certificado electrónico ou ClavePIN a través da opción "Achegar documentación complementaria".Esta aplicación permite a transmisión de documentos en diversos formatos que irán vinculados á declaración mediante o número de expediente ou a referencia electrónica.

  Achegar documentación

  Tamén poderá realizar cambios nos datos censais se accede con certificado electrónico ou ClavePIN ao apartado "Os meus datos censais" da Sede Electrónica.

  . Os meus datos censais en Sede Electrónica

  Se non dispón de certificado electrónico ou Clave PIN, pode acceder á opción "Cumprimentación, validación e obtención en PDF para a súa impresión 037" (require que un visor de documentos PDF, por exemplo, Adobe Reader estea instalado).Unha vez cumpra os datos no formulario, xerarase a declaración en PDF, que poderá imprimir para presentala onde corresponda xunto coa documentación necesaria.

  Para dúbidas en materia tributaria, contacte co 901 33 55 33 / 91 554 87 70 de Información Tributaria ou consulte persoalmente na súa Administración ou Delegación.

  declaración censal simplificada de alta modificación e baixa no Censo de empresesarios profesionais e retedores 036