Presentación electrónica do Modelo 036

 • Para a presentación electrónica do modelo 036 a AEAT facilita un formulario para cubrir en liña e enviar directamente.

  Pode acceder a el desde a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados" da Sede Electrónica ou desde o apartado "Todos os trámites", "Censos, NIF e domicilio fiscal", "Censos". Faga clic sobre o ligazón dos modelos 036 e 037 para acceder á relación completa de trámites.

  Acceda ao ligazón "Formalización e presentación telemática 036" do apartado "Presentacións".

  Relación de trámites do modelo

  Identifiquese con sinatura dixital (certificado ou DNI electrónico) ou ben mediante o sistema de identificación Cl@vePIN. Poderá presentar a declaración con Cl@vePIN sempre que o declarante sexa persoa física.

  Selección tipo de identificación

  Ao cubrir o modelo se deben utilizar os caracteres incluídos na seguinte lista:

  CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
    Blanco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comilla 39 27
  ( Paren. Drcho. 40 28
  ) Paren. Izqdo. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punto 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dous puntos 58 3A
  ; Punto e coma 59 3B
  A-Z Letras 65-90 41-5A
  _ Guión baixo 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Dobre comilla    

  O carácter @ tamén se pode utilizar no campo correo electrónico.

  Ao principio do formulario dispón da opción "Optativo: Importar datos de ficheiro" se desexa importar un ficheiro xerado cun programa alleo á AEAT utilizando o botón "Examinar". Teña en conta que este ficheiro debe estar construído en texto plano (.txt) sen ningún tipo de formato e que debe axeitarse ao deseño lóxico do modelo en vigor e tendo en conta os caracteres incluídos na táboa anterior. Pode encontrar o deseño de rexistro do modelo 036 para a presentación electrónica e o resto de requisitos no apartado "Información e axuda" do modelo.

  Pulse examinar

  O formulario do modelo 036 permite tamén gardar a declaración xerada con noso formulario para recuperara posteriormente. Faga clic en "GARDAR"

  Se todo é correcto pulse gardar

  Se pulsa"Gardar" se gardará un ficheiro de tipo NIF.036.txt na carpeta "Descargas" ou na situación que estea predeterminada no navegador.

  Gardar arquivo

  Se ten dúbidas na formalización consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo.

  Información e axuda

  Para presentar a declaración faga clic no botón "Para presentar pulse Enviar", se a declaración non contén erros, na seguinte xanela marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Pulse Enviar

  Conforme Asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta dun modelo 036 será unha folla resposta en que apareza o texto "Seu presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Existen supostos en que será necesaria a achega de documentación xustificativa para tramitar a opción ou causa por que se presenta o modelo 036. Nestes casos, o xustificante de presentación que obterá o contribuínte levará unha indicación advertindo que a presentación non proverá efectos ata que se presentase e comprobado a documentación requirida.

  Para presentar a documentación requirida acceda con certificado electrónico ou ClavePIN a través da opción "Achegar documentación complementaria". Esta aplicación permite a transmisión de documentos en diversos formatos que irán vinculados á declaración mediante o número de expediente ou a referencia electrónica.

  Achegar documentación complementaria

  Tamén poderá realizar cambios nos datos censuais se accede con certificado electrónico ou Clave PIN ao apartado "Meus datos censuais" da Sede Electrónica.

  Os meus datos censuais

  Se non dispón de certificado electrónico ou ClavePIN, pode acceder á opción "Formalización, validación e obtención en PDF para seu impresión 036" (require que un visor de documentos PDF, por exemplo, Adobe Reader estea instalado). Unha vez que cumprimentase os datos no formulario, se xerará a declaración en PDF, que poderá imprimir para presentara onde corresponda canda a documentación necesaria.

  declaración censal simplificada de alta modificación y baja en el Censo de empresesarios profesionales y retenedores 036