Como obter a copia da tarxeta NIF previamente xerada

 • Se xerou recentemente unha tarxeta identificativa desde o trámite "Obtención de nova tarxeta acreditativa do NIF " pero non puido ver o xustificante ou non anotou o código seguro de verificación (CSV) para seu cotexo, é posible que ao intentar xerara de novo, a solicitude sexa rexeitada co mensaxe "A tarxeta xa foi xerada hoxe, pode imprimira co CSV asignado no momento da xeración ".

  Neste caso, pode recuperar a tarxeta acreditativa previamente xerada accedendo a Sede Electrónica, "Meus notificacións", "Acceso a notificacións e comunicacións da AEAT ", con certificado electrónico ou Cl@ve PIN.

  Acceso a notificacións e comunicacións da AEAT

  Tendo en conta que a tarxeta xera unha comunicación, seleccione o apartado "Consulta de comunicacións emitidas".

  Consulta de comunicacións emitidas

  Na relación de comunicacións emitidas como titular, localice aquela cuxo concepto é "Emisión tarxeta NIF" e faga clic no "Número de comunicación" para acceder polo miúdo e obter a tarxeta

  Relación de comunicacións emitidas

  Tras comprobar os datos do usuario e da comunicación, faga clic en "Ver comunicación" para obter o documento PDF emitido coa tarxeta acreditativa do NIF

  Poderá gardar e imprimir o devandito documento e utilizar o código seguro de verificación (CSV) que contén para cotexaro desde a opción "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación"

  Xustificante e obtención de tarxeta NIF

  Cómo Obtener copia tarjeta NIF previamente generada