Consulta e modificación do domicilio fiscal e do domicilio de notificacións

 • Dentro da relación de trámites do "Modelo 030.Censo de obrigados tributarios-Declaración censal de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais" dispón do enlace "Consulta e modificación do domicilio fiscal e do domicilio de notificacións (Os meus datos censais)", dende onde pode consultar e modificar o seu domicilio fiscal e de notificacións.

  Trámites modelo 030

  Introduza o DNI ou NIE na casa para identificarse con Cl@ve PIN ou faga clic en "Acceda con certificado ou DNI electrónico".

  Acceso

  Na seguinte pantalla teranse cargado os datos identificativos do usuario que accedeu.Se o certificado está autorizado a realizar o trámite en nome dun terceiro, poderá modificar estes datos e comprobar a información doutro contribuínte.Despois faga clic no botón "Enviar".

  Datos de acceso a consulta de domicilio

  A continuación mostraranse os datos identificativos do contribuínte e o domicilio fiscal e de notificacións que constan nese momento.

  Datos existentes en censo

  Na parte superior encóntranse as opcións para modificar datos e realizar consultas.No caso de que se acceda aos datos dun obrigado do Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores, aparecerá a opción "Outras Consultas" para consultar:

  • Actividades Económicas:móstrase a relación de actividades do obrigado tributario
  • Situación Tributaria:ofrece un resumo da situación tributaria nos réximes de IVE, do Imposto sobre Sociedades, do IRPF e do Imposto sobre a Renda de Non Residentes
  • As miñas Obrigas:mostra a relación de obrigas tributarias periódicas e o seu estado.

  Outras consultas

  Dende a opción "Modificación de Datos" poderá acceder ás aplicacións para modificar o domicilio fiscal e de notificacións.Mediante estas opcións o cambio na base de datos é inmediato, a diferenza do que acontece con outros trámites.

  modificación de datos

  O proceso de modificación do domicilio fiscal permite nunha primeira pestana comprobar os datos existentes e ir modificando os campos que queira corrixir.Despois de corrixir os datos necesarios, pulse o botón "Confirmar Modificación".

  Confirmación de datos

  Como confirmación do cambio mostrarase o xustificante do trámite coa data e hora de presentación, o CSV da presentación que lle permitirá recuperar o xustificante dende a Sede Electrónica e un enlace directo a visualizar o xustificante.

  Visualización do xustificante

  Para a modificación do domicilio para os efectos de notificacións, séguese o mesmo procedemento.

  En función da situación do contribuínte no censo, tamén será posible modificar outros datos censais ademais do domicilio:

  Outras modificacións censais

  • "Retencións e ingresos a conta" mostra a situación actual do obrigado tributario no censo e permite modificala e incorporar a data efectiva do devandito cambio.
  • "Imposto sobre Sociedades" mostra a situación censal do obrigado tributario relativa a este imposto, permítelle modificar datos e incorporar a data efectiva do cambio.
  • "Imposto sobre o valor engadido" mostra a situación actual respecto a este imposto, en particular a relativa á información sobre obrigas e aos réximes aplicables ás actividades económicas que desenvolve.Ademais, permite modificar a súa situación (alta, variación ou baixa) e incorporar a data efectiva do cambio.
  • "Relativos ás Actividades Económicas" mostra a información relativa ás actividades económicas que desenvolve actualmente o obrigado tributario e enlaces para dar de alta tanto novas actividades coma locais.

  Recordámoslle que se non dispón de certificado electrónico, DNIe ou Cl@vePINpuede consultar ou solicitar o cambio de domicilio chamando ao teléfono 901 200 345 ou presentando o modelo 030 directamente na oficina da Axencia Tributaria que lle corresponda polo seu domicilio fiscal no momento da presentación ou enviar o impreso por correo certificado a esa dirección.

  Ligazóns de interese:

  domicilio fiscal ver consultar modificar
 • axuda información 030
  Información - Modelo 030
 • Descarga do modelo Documento PDF  (426 kB)