Consulta e modificación do domicilio fiscal e do domicilio de notificacións

 • Desde o ligazón "Consulta e modificación do domicilio fiscal e do domicilio de notificacións (Meus datos censuais)" dispoñible na relación de trámites do modelo 030 na Sede Electrónica é posible tanto consultar o domicilio fiscal e de notificacións como modificaro se o considera necesario. O acceso a este trámite require certificado, DNI electrónico ou Cl@vePIN escolla a forma de acceso que se corresponda se é o caso.

  A continuación lle facilitamos o ligazón á páxina de trámites do modelo 030 na Sede Electrónica:

  domicilio fiscal ver consultar modificar
 • Modelo 030. Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e / ou de variación de datos persoais.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • Na seguinte pantalla se haberán cargado os datos identificativos do usuario que accedeu. Se o certificado está autorizado a realizar o trámite en nome dun terceiro, poderá modificar estes datos e comprobar a información doutro contribuínte. Despois faga clic no botón "Enviar".

  Datos de acceso a consulta de domicilio

  A continuación se mostrarán os datos identificativos do contribuínte e o domicilio fiscal e de notificacións que constan nese momento.

  Datos existentes en censo

  Na parte superior se encontran as opcións para modificar datos e realizar consultas. No caso de que se acceda aos datos dun obrigado do Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores, aparecerá a opción "Outras Consultas" para consultar:

  • Actividades Económicas: se mostra a relación de actividades do obrigado tributario
  • Situación Tributaria: ofrece un resumo da situación tributaria nos réximes de IVE, do Imposto sobre Sociedades, do IRPF e do Imposto sobre a Renda de Non Residentes
  • Meus Obrigas: mostra a relación de obrigas tributarias periódicas e seu estado.

  Outras consultas

  Desde a opción "Modificación de Datos" poderá acceder ás aplicacións para modificar o domicilio fiscal e de notificacións. Mediante estas opcións o cambio na base de datos é inmediato, a diferenza do que ocorre con outros trámites.

  modificación de datos

  O proceso de modificación do domicilio fiscal permite nunha primeira pestana comprobar os datos existentes e ir modificando os campos que queira corrixir. Despois de corrixir os datos necesarios, pulse o botón "Confirmar Modificación".

  Confirmación de datos

  Como confirmación do cambio se mostrará o xustificante do trámite coa data e hora de presentación, o CSV da presentación que lle permitirá recuperar o xustificante desde a Sede Electrónica e un ligazón directo a ver o xustificante.

  Visualización do xustificante

  Para a modificación do domicilio para os efectos de notificacións, se segue o mesmo procedemento.

  En función da situación do contribuínte no censo, tamén será posible modificar outros datos censuais ademais do domicilio:

  Outras modificacións censuais

  • "Retencións e ingresos a conta " mostra a situación actual do obrigado tributario no censo e permite modificara e incorporar a data efectiva do devandito cambio.
  • "Imposto sobre Sociedades" mostra a situación censual do obrigado tributario relativa a este imposto, lle permite modificar datos e incorporar a data efectiva do cambio.
  • "Imposto sobre o valor engadido" mostra a situación actual con respecto a este imposto, en particular a relativa á información sobre obrigas e aos réximes aplicables ás actividades económicas que desenvolve. Ademais, permite modificar seu situación (alta, variación ou baixa) e incorporar a data efectiva do cambio.
  • "Relativos ás Actividades Económicas" mostra a información relativa ás actividades económicas que desenvolve actualmente o obrigado tributario e ligazóns para dar de alta tanto novas actividades como locais.

  Lle lembramos que se non dispón de certificado electrónico, DNIe ou Cl@vePINpuede consultar ou solicitar o cambio de domicilio chamando ao teléfono 901 200 345 ou presentando o modelo 030 directamente na oficina da Axencia Tributaria que lle corresponda por seu domicilio fiscal no momento da presentación ou enviar o impreso por correo certificado a esa enderezo.

  Ligazóns de interese:

  domicilio fiscal ver consultar modificar
 • ayuda información 030
  Información - Modelo 030
 • Descarga do modelo Documento PDF  (235 kB)