Comprobación dun NIF de terceiros para os efectos censuais

 • O servizo Comprobación dun NIF de terceiros para efectos censais, dispoñible na relación de trámites do "Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-Declaración censal de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais", facilita a depuración dos datos identificativos dos contribuíntes incluídos nunha declaración antes de realizar a súa presentación.

  Trámites modelo 030

  Recordámoslle que o trámite require identificación mediante certificado electrónico ou DNIe polo que debe asegurarse de usar un navegador no que teña instalada a súa firma dixital ao efectuar a consulta.

  Pode facer esta consulta na nosa base de datos de tres formas: consultar un só NIF, consultar unha lista de varios NIF ou facer unha consulta mediante un ficheiro CSV (cun máximo de 10.000 rexistros) dunha lista de NIF.

  Consulta múltiple

  Seleccione "Consulta múltiple" e introduza un NIF por liña seguindo o esquema NIF;Apellidos e nome no caso de que se trate dunha persoa física ou NIF;Razón Social no caso de que se trate dunha persoa xurídica.Deberá separar o NIF dos Apelidos e nome/Razón social polo signo ";" punto e coma.Pulse "Consultar".

  Marque consulta múltiple

  A resposta a esta consulta é o mesmo listado con estas distintas claves no caso de persoas físicas:

  • IDENTIFICADO:Se o contribuínte se identifica cos datos identificativos achegados. Devólvense os datos de apelidos e nome asociados ao NIF.
  • NON IDENTIFICADO-SIMILAR:Se o contribuínte non se identifica cos datos identificativos achegados por diferenzas menores nos apelidos e nome. Devólvense os datos de apelidos e nome asociados ao NIF.
  • NON IDENTIFICADO:Se o contribuínte non se identifica cos datos identificativos achegados.Devólvense os datos de NIF e apelidos e nome achegados.

  Resposta cos datos identificados e non identificados

  A resposta a esta consulta no caso de persoas xurídicas é:

  • IDENTIFICADO:Se o contribuínte se identifica co NIF achegado.Devólvese o NIF actual e a súa razón social.
  • NON IDENTIFICADO:Se o contribuínte non se identifica co NIF achegado.Devólvense os datos achegados.
  • IDENTIFICADO-BAIXA.Se o contribuínte se identifica co NIF achegado, e está en estado baixa.Devólvese o NIF actual e a súa razón social.
  • IDENTIFICADO-REVOGADO.Se o contribuínte se identifica co NIF achegado e está en estado baixa por revogación do NIF Devólvese o NIF actual e a súa razón social.

  Estado baixa no censo

  estado no censo revogado

  Consulta múltiple importando un ficheiro CSV

  Previamente terá elaborado un ficheiro cos NIF a consultar seguindo o esquema NIF;Apelidos e nome/Razón Social, cun NIF por liña, en formato.txt.Se o ficheiro está elaborado co programa Excel deberá gardalo en formato CSV (delimitado por comas) o límite son 10.000 rexistros.

  Ficheiro elaborado cun programa externo

  Elixa a opción CSV delimitado por comas

  Seleccione "Consulta múltiple importando un ficheiro CSV"E pulse "Examinar".

  Marque consulta múltiple con CSV

  Busque o arquivo.csv ou.txt e pulse "Abrir".

  Seleccione o ficheiro e pulse abrir

  Unha vez lido o ficheiro, na ventá inferior aparecerá a información que contén, se se encontran carácteres non lexibles faga clic no enlace "pulse aquí" para corrixilos.A continuación faga clic en "Continuar".

  Ficheiro lido.prema aquí

  A resposta é un ficheiro co nome "Resultado" e a extensión.csv.Se pulsa "Gardar", o ficheiro gárdase por defecto na súa disco local na carpeta chamada "AEAT" aínda que poderá gardalo noutra ruta ou abrilo directamente.

  Abrir ou gardar o ficheiro de resposta

  A resposta a esta consulta é o ficheiro Excel con esta información nas distintas columnas do arquivo:

  • IDENTIFICADO:Se o contribuínte se identifica cos datos identificativos achegados. Devólvense os datos de apelidos e nome asociados ao NIF.
  • NON IDENTIFICADO-NIF:Se o contribuínte non se identifica cos datos identificativos achegados por diferenzas menores nos apelidos e nome. Devólvense os datos de apelidos e nome asociados ao NIF.
  • NON NIF:Se o contribuínte non se identifica cos datos identificativos achegados.Devólvense os datos de NIF e apelidos e nome achegados.

  Aparece o ficheiro de resposta de identificación

  A resposta a esta consulta no caso de persoas xurídicas é:

  • NIF:Se o contribuínte se identifica co NIF aportado.Devólvese o NIF actual e a súa razón social.
  • NON NIF:Se o contribuínte non se identifica co NIF achegado.Devólvense os datos achegados.
  • IDENTIFICADO-NIF Se o contribuínte se identifica co NIF achegado, e está en estado baixa.Devólvese o NIF actual e a súa razón social.
  • IDENTIFICADO-NIF Se o contribuínte se identifica co NIF achegado e está en estado baixa por revogación do NIF Devólvese o NIF actual e a súa razón social.

  Consulta unitaria

  Seleccione "Consulta unitaria" e introduza o NIF que quere comprobar, os apelidos e nome, por esta orde, se é unha persoa física.No caso de persoas xurídicas non é necesario que introduza a razón social.Faga clic en "Consultar".

  Marcar consulta unitaria

  A continuación mostrarase o NIF e a mensaxe confirmando a existencia do AEAT no censo.

  Resultado da consulta solicitada

  No caso de que os datos introducidos no campo de apelidos non sexan completamente correctos pero se supere a porcentaxe mínima de coincidencias, o sistema devolverá a mensaxe:"A persoa consultada non foi identificada co nome achegado, pero existe similitude co nome rexistrado no censo da AEAT"E os datos completos do censo.

  Teña en conta que para poder realizar trámites a través da páxina web da AEAT é necesario estar censado como contribuínte e, cando sexa necesario identificarse, consignar os datos tal como constan no censo.Se non está censado e non consta nas bases de datos da DNI, deberá presentar un modelo 030, "Declaración censal de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais," no caso de persoa física.Imprima o formulario para entregalo na súa Administración ou Delegación.

  Non obstante, se dispón de certificado electrónico ou DNIe, é posible realizar a alta on-line no Censo de Obrigados Tributarios cando ao acceder a un trámite que requira certificado electrónico, detéctese que non está censado.

  Ligazóns de interese:

  identificado comprobar censo contribuínte
 • Descarga do modelo Documento PDF  (426 kB)
 • axuda información 030
  Información - Modelo 030