Pago de autoliquidaciones (obtención de un NRC)

 • As declaracións e autoliquidacións esixidas pola normativa tributaria que supoñan un ingreso, e para as que non se seleccionase como forma de pagamento a domiciliación bancaria, necesitan para a súa correcta recepción pola Axencia Tributaria un NRC (Número de Referencia Completo), código que xera a Entidade Colaboradora que xestionou o cobramento e que identifica o ingreso tributario realizado.

  A Sede Electrónica ofrece a posibilidade de obter un NRC a través da súa pasarela de pagamento mediante cargo en conta ou con cargo en tarxeta.

  Para realizar o pagamento é necesario dispoñer de certificado ou DNI electrónico ou estar rexistrado no sistema de identificación Cl@ve PIN

  Outro requisito indispensable será ter fondos depositados en entidades financeiras que ostenten a condición de Colaboradoras na recadación dos tributos e ofrezan aos seus clientes o servizo de cobramento a través de internet.Pode consultar o listado de Entidades Bancarias adheridas a este convenio de colaboración, en función da forma de pagamento seleccionada (cargo en conta ou tarxeta), no enlace "Ver Entidades adheridas e horarios de servizo".

  Actualmente non está permitido o pagamento de impostos mediante esta vía para contas mancomunadas.Este tipo de contas han de obter o NRC directamente na EEFF.

  Antes de acceder ao formulario do pagamento é recomendable desactivar o bloqueador de elementos emerxentes, xa que isto pode impedir que obteña de forma correcta o xustificante do pagamento (recorde volver marcalo cando remate o trámite).

  • En Internet Explorer, acceda a "Herramientas" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Opcións de Internet", "Privacidade" e desmarque "Activar o bloqueador de elementos emerxentes".
  • En Google Chrome, acceda a "Personaliza e controla Google Chrome (ou a icona de tres puntos verticais), "Configuración avanzada", "Privacidade e seguridade", "Configuración do sitio web", "Ventás emerxentes e redirecciones".
  • En Mozilla Firefox, acceda a "Ferramentas" ou icona de tres raias, "Opcións", "Privacidade e Seguridade", "Permisos" e desmarque "Bloquear ventás emerxentes".
  • En Safari, acceda a "Preferencias", "Sitios web", marque "Ventás emerxentes" e desactive o bloqueo para os sitios web para a páxina da AEAT (se o prefire pode desactivalo de forma xeral no botón da esquina inferior dereita).

  Como realizar o pagamento de autoliquidacións

  1. Unha vez confeccionada a declaración con resultado a ingresar que desexa presentar electronicamente, e coñecido polo tanto o importe da débeda, acceda á opción de pagamento "Autoliquidacións"Do apartado "Pagamento de impostos" da Sede Electrónica e elixa a forma de pagamento (mediante cargo en conta ou tarxeta).Teña en conta que deberá operar cunha entidade colaboradora adherida ao sistema.

   Pagamento de impostos.Trámites

   Seleccione o tipo de acceso para identificarse

   Selección do tipo de acceso

   Outra alternativa para obter o NRC é enlazar coa pasarela de pagamento utilizando o botón "Realizar pagamento (Obter NRC)" que se habilitará no formulario ou programa para a presentación da declaración ao seleccionar a forma de pagamento que supoña un ingreso, xa sexa parcial ou total.

  2. Seleccione o modelo, os datos identificativos e económicos.Se seleccionou con cargo en conta como forma de pagamento, deberá achegar o código IBAN no que se efecturá o cargo e, se seleccionou como forma de pagamento, con tarxeta deberá seleccionar a entidade emisora e introducir os datos da tarxeta.Despois, pulse "Aceptar datos e Continuar"

   Seleccionar modelo

   Aceptar datos e continuar

  3. Mostrarase un resumo dos datos introducidos, comprobe que os datos sexan correctos xa que unha vez realizado o ingreso non poderá anulalo por internet.Se é correcto pulse o botón "Continuar".

   Formulario de solicitude

   Pagamento con tarxeta

  4. A continuación mostrarase unha ventá cos datos codificados da información que se vai enviar.Marque a casa "Conforme" e faga clic en "Enviar" para confirmar o pagamento.

   Conforme, asinar e enviar

  5. Se todo é correcto poderá ver en pantalla o NRC asignado.Trátase dun código de 22 carácteres que facilitan as Entidades Colaboradoras como xustificante do pagamento para presentacións a través de internet.En está páxina dispoñerá de 2 opcións:

   • "Imprimir Xustificante de Pagamento":visualizará o recibo do cargo en conta cun resumo dos datos do pagamento.

   • "Realizar Declaración":mediante esta opción enlazará co trámite da Sede para o que obtivo o NRC para finalizar a presentación.

    Pagamento realizado e obtención de NRC

    Recibo de pagamento realizado

  Recorde que se non dispón de certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve PIN ten outras alternativas para obter o NRC:

  • Acudir a unha oficina da súa Entidade Bancaria e facilitar todos os datos relativos á autoliquidación.Non necesita achegar ningún modelo, só os datos que se utilizan para a xeración do NRC e que son estes que se lle solicitan para facer o pagamento a través da páxina web da AEAT (modelo, exercicio, período, NIF declarante, apelido e importe exacto do ingreso).

  • Mediante o servizo de banca electrónica se a Entidade Bancaria lle ofrece esta posibilidade.

  Se está a realizar o pagamento para outra persoa teña en conta que para poder obter o NRC a través da pasarela de pagamentos da AEAT deben coincidir o titular do certificado e o titular da conta como ordenantes do pagamento, pero o NIF que se facilite á Entidade Colaboradora para obter o NRC será sempre o do declarante ou obrigado tributario.

  Pagamento en nome de terceiros desde a conta de titularidade do obrigado tributario

  la AEAT en una cuenta de titularidad del obligado y que la orden de adeudo sea realizada por una persona distinta de éste. AEAT nunha conta de titularidade do obrigado e que a orde de débito sexa realizada por unha persoa distinta deste.

  Se está a realizar o pagamento en nome dun terceiro utilizando a conta bancaria do titular da declaración (obrigado ao pagamento), Vd. como ordenante debe estar apoderado polo obrigado a realizar esta operación.

  O rexistro deste apoderamento pode realizarse a través de internet sempre que o mandante (que deberá ser o obrigado tributario) dispoña de certificado electrónico e sexa persoa física.O apoderamento concreto para realizar este tipo de trámites é PAGOAPODECCC - Pagamento mediante cargo en conta, que se inclúe dentro do apartado "Outros trámites específicos" na "Relación de trámites habilitados para o apoderamento", en "Rexistro de apoderamentos" Información", Ámbito e extensión, "Que trámites se poden apoderar por internet?".

  Para realizar o pagamento en nome dun terceiro deberá marcar no formulario a casa "Pagamento con apoderamento na conta do obrigado", xusto debaixo dos datos da Entidade Financeira.

  Ligazóns de interese:

  pagamento pagar autoliquidacións NRC
 • Axuda para o pagamento de impostos e autoliquidacións por Internet
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda