Como anular un NRC

 • A anulación dun NRC debe solicitarse de forma presencial nunha oficina da entidade financeira coa que se realizou a operación, salvo que a propia entidade ofreza outras vías.

  Para facilitar a localización e anulación do NRC por parte do banco ou caixa, achegue todos os datos asociados ao pagamento (NIF, modelo, exercicio, período e importe) e o propio NRC.

  Se non dispón de toda a información, a entidade debería poder localizalo coa axuda do contribuínte revisando os movementos da súa conta.

  Se realizou o ingreso a través da pasarela de pagamentos da AEAT e desexa recuperar o xustificante da operación co NRC asignado e os datos asociados, pode facelo dende as opcións "Consulta dun pagamento anterior..." (de autoliquidacións, liquidacións / débedas ou taxas, segundo corresponda) dispoñibles en Sede Electrónica, "Pagamento de impostos"

  O normal é que a anulación dun NRC realícese se este non se chegou a utilizar nunha presentación, no caso contrario é recomendable que contacte coa súa unidade de recadación para verificar os pasos a seguir.

  Modelos 576 e 696

  Para poder anular un NRC correspondente aos modelos 576 e 696 é necesario, adicionalmente, presentar ante a entidade financeira o resgardo de solicitude de anulación previamente xerado pola AEAT

  O devandito resgardo pode obterse por internet accedendo con firma dixital (certificado ou DNI electrónico) a Sede Electrónica, Pagamento de impostos", "Outros", "Outros - Anulación de NRC's (modelos 576, 696)".

  Anulación de NRCs

  No formulario de solicitude cumpra o NRC que desexa anular e o resto dos datos requiridos.Pulse "Enviar" para xerar o documento que autoriza de forma expresa a inmediata anulación do NRC indebidamente xerado.

  Formulario anulación NRC (Modelos 576, 696)

  Unha vez obtido o resgardo por esta vía (ou directamente na Administración ou Delegación correspondente), o obrigado deberá entregalo na entidade colaboradora para que esta poida proceder á anulación do NRC e á devolución do importe correspondente.

  Tamén pode comprobar se o NRC foi anulado a través da opción "Comprobación dunha anulación de NRC".

  Comprobación anulación NRC (Modelos 576, 696)

  O reembolso dunha anulación debería ser inmediato, aínda que segundo a entidade pode tardar un dous días hábiles en reflectirse na conta.

  Prazos para a anulación do NRC

  A data en que se xerou o NRC é fundamental para que se poida solicitar á EEFF a anulación deste.Só pode realizarse a anulación dun NRC durante a mesma quincena recadatoria en que se pagou ou ata o día seguinte á súa finalización.

  A quincena recadatoria comprende dous ciclos: un abrangue dende o día 5 do mes en curso e ata o día 20 do mesmo mes.O seguinte dende o día 20 do mes en curso e ata o día 5 do seguinte (e así sucesivamente).Non importa se se trata de meses de 28, 29, 30 ou 31 días.As quincenas recadatorias non teñen necesariamente quince días.

  As EE.FF teñen a obriga de anular os NRC cando se lles solicita debidamente nestes prazos.

  Alternativas á anulación

  Se non fose posible anular o NRC por parte da entidade financeira, será necesaria a presentación dunha solicitude de devolución de ingresos indebidos ante a AEAT

  Esta solicitude pode ser tramitada na Sede Electrónica da AEAT se dispón de firma dixital (certificado ou DNI electrónico) ou Cl@ve PIN, dende "Recursos, reclamacións, outros procedementos de revisión e suspensións”, "Procedementos especiais de revisión”,Devolución de ingresos indebidos".

  Solicitude devolución ingresos indebidos

  Non podemos asegurar o prazo de reembolso neste caso.Depende do tempo necesario para a tramitación, de se AEAT solicita información adicional e de que se acepte a solicitude e se autorice o reembolso do importe.

  Tamén poderá presentar a solicitude en papel se o prefire ou non dispón de certificado/DNI electrónico nin Cl@ve PIN.Para iso cumpra e imprima o formulario correspondente do apartado "Formularios para Trámites ante a Axencia Tributaria" dispoñible no apartado "Modelos e formularios".

  Se ten dúbidas respecto á cumprimentación ou elección do formulario adecuado pode contactar co 901 33 55 33 ou 91 554 87 70 de Información Tributaria ou consultar persoalmente na súa Administración ou Delegación.

  Ligazóns de interese:

  anulación NRC 576 "anulación de nrcs (modelo 576)"
 • Que é un NRC?
 • Devolución de ingresos indebidos
 • comprobacion anulación NRC xustificante
  Comprobación dunha anulación de NRC e obtención do xustificante