Presentación electrónica do modelo 791 de Representante aduaneiro con certificado ou con Cl@ve PIN

 • A solicitude de inscrición para participar nas probas de aptitude da convocatoria de representante aduaneiro se efectúa mediante a presentación do modelo 791, por vía electrónica. Pode acceder á presentación de instancias con certificado electrónico, DNIe ou con Cl@ve PIN, a través da Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

  Os interesados deberán acceder á Sede Electrónica, ao apartado "Todos os trámites", "Procedementos non tributarios", "Probas de aptitude do Representante Aduaneiro". Faga clic no procedemento "Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas "e acceda a "Presentación de instancias representante aduaneiro" dos trámites habilitados.

  Presentación de instancias

  Antes de acceder á presentación, lle recomendamos que revise os requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica dispoñible no seguinte ligazón:

  Presentación pruebas aptitud Representante aduanero
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica
 • Utilice o ligazón "Probas de aptitude para a capacitación como representante aduaneiro" para acceder ás distintas opcións de presentación e pagamento e ao formulario. Cubra os campos que requiran texto ou utilice os desdobrables nas recadros que dispoñan deles. Debe ter en conta que pode realizar todos os cambios que sexan necesarios pero, unha vez gravada a solicitude, xa non poderá facer ningunha modificación na solicitude a través de internet.

  ligazón presentación instancia representante aduaneiro

  Lle recomendamos que comprobe en seu navegador que as barras de ferramentas que puidese ter instaladas (Yahoo, Google, MSN...) non están bloqueando os elementos emerxentes dentro da páxina da Axencia Tributaria. Se o desexa, pode eliminar este tipo de barras bloqueadoras desde "Panel de Control ", "Agregar ou tirar programas" ou "Programas", "Desinstalar un programa".

  Se está utilizando Internet Explorer, comprobe tamén se existe a opción "Ferramentas", "Bloqueador de elementos emerxentes" e se é así asegurese de que se encontra desactivada.

  As consultas sobre o desenvolvemento do proceso se poderán realizar a través do correo electrónico pruebasaptitud.rep.adu.@correo.aeat.es. Teña en conta que este correo nunca terá a consideración de Rexistro Telemático.

  Presentación electrónica do modelo 791 con Cl@ve PIN

  A presentación do modelo 791 sen certificado electrónico se fará mediante o sistema de sinatura Cl@ve PIN, que require un rexistro previo como usuario, aprobado por resolución de 17 de novembro de 2011 da presidencia da AEAT por que se aproban os sistemas de identificación e autenticación distintos da sinatura electrónica avanzada para relacionarse electronicamente coa AEAT.

  Elixa o tipo de acceso "Con Cl@ve PIN". Se non está rexistrado en Cl@ve PIN pode encontrar información en "Ligazóns de interese" ao final desta páxina. Indique seu DNI ou NIE e escolla a opción para obter o PIN, ben mediante a app ou mediante SMS utilizando o navegador.

  Con Cl@ve PIN

  solicitar PIN

  Autenticación con PIN en representante aduaneiro

  Unha vez identificado con Cl@ve PIN, disporá de dous opcións, unha con pagamento telemático e outra sen pagamento telemático.

   opcións presentación representante aduaneiro con Cl@ve PIN

  • Con pagamento telemático

   Pode presentar o modelo 791 e efectuar o pagamento da correspondente se é titular dunha conta aberta nunha entidade colaboradora na xestión recadadora que apareza na relación de entidades adheridas ao pagamento de taxas, entidade que xerará o número de referencia completo (NRC) que se enviará ao terminal do interesado e este o transmitirá canda os demais datos da solicitude á AEAT, a cal devolverá o modelo 791 cumprimentado.

   Cando finalizase a formalización do formulario, se é necesario aboar taxas, encha o apartado "Código conta cliente (CCC)" coa conta bancaria e faga clic no botón "Pagamento de Taxas". Se está exento de pagamento, pulse o botón "Asinar e enviar" (aparece cando o importe é cero). Deste xeito, se accede á pasarela de pagamento para completar os datos para a obtención do NRC.

   presentación instancia con pagamento

   Tras efectuar o pagamento, a instancia haberá quedado gravada podendo imprimir o PDF do xustificante de seu presentación se pincha en "Obter resgardo".

   O resgardo da solicitude constará dunha copia que terá impreso un número de rexistro e de xustificante, así como a data de seu presentación. Ademais, se desexa recuperar o xustificante de solicitude ou comprobar se a presentación da instalación se realizou correctamente dispón de dous opcións de consulta, "Consulta Pagamento/Solicitude".

  • Sen pagamento telemático

   Unha vez que se obteña a correspondente clave concertada con acceso ao programa de gravación de solicitudes telemáticas con Cl@ve PIN, poderá acceder ao formulario, e unha vez cumprimentado faga clic en "Asinar e Enviar" para que seu solicitude quede gravada. Se realiza a impresión da pantalla sen gravar a solicitude, esta non quedará rexistrada ao non ser enviados eses datos.

   Presentación instancia sen pagamento

   Se a gravación se realizou correctamente, se procederá a seu rexistro electrónico e aparecerá un mensaxe de confirmación co ligazón "Obter resgardo" desde o que poderá imprimir o PDF do resgardo, o cal constará de tres exemplares da solicitude (un exemplar para o interesado, para a Administración e para a Entidade Colaboradora). Os exemplares da solicitude terán un número único de xustificante e número de rexistro e indicarán a data de seu presentación.

   Unha vez obtido o devandito modelo se deberá presentar este e realizar o pagamento da taxa, non sendo que seu importe fóra cero por algún suposto de exención, mediante comparecencia en entidade colaboradora para o ingreso dos dereitos de exame e a oportuna validación dos exemplares para a Administración e para os interesados.

   As solicitudes telemáticas se entenderán presentadas unha vez efectuada seu validación, se é o caso, pola entidade colaboradora.

  Presentación electrónica do modelo 791 con certificado

  Tamén pode presentar o modelo 791 e efectuar o pagamento da correspondente taxa a través a Sede Electrónica se dispón de certificado electrónico e é titular dunha conta aberta nunha entidade colaboradora na xestión recadadora que apareza na relación de entidades adheridas ao pagamento de taxas. A entidade colaboradora xerará o NRC (número de referencia completo) que se enviará ao terminal do interesado e este o transmitirá canda os demais datos da solicitude á AEAT, a cal devolverá o modelo 791 cumprimentado.

  Se non dispón de certificado electrónico pode encontrar información sobre como obtero en "Ligazóns de interese" ao final deste documento. Pulse "Con certificado electrónico de identificación ou DNI electrónico".

  Con certificado electrónico

  Cando finalizase a formalización do formulario, se é necesario aboar taxas, encha o apartado "Código conta cliente (CCC)" coa conta bancaria e faga clic no botón "Pagamento de Taxas". Se está exento de pagamento, pulse o botón "Asinar e Enviar" que aparece cando o importe é cero.

  presentación instancia con pagamento

  Tras efectuar o pagamento, a instancia haberá quedado gravada podendo imprimir o PDF do xustificante de seu presentación se pincha en "Obter resgardo".

  O resgardo da solicitude constará dunha copia que terá impreso un número de rexistro e de xustificante, así como a data de seu presentación. Ademais, se desexa recuperar o xustificante de solicitude ou comprobar se a presentación da instalación se realizou correctamente dispón de dous opcións de consulta, "Consulta Pagamento/Solicitude".

  Teña en conta que o pagamento da taxa require ter o complemento Xava instalado e actualizado polo que terá que utilizar como navegador Internet Explorer ou versións de Google Chrome ou Mozilla Firefox antigas que soportasen o plugin de java. Se necesita calquera información referente á descarga, instalación e / ou comprobación da Máquina Virtual de Xava revise o apartado "Ligazóns de interese", ao final desta páxina.

  Presentación de documentación

  Sen prexuízo da presentación da solicitude, deberá presentar a documentación xustificativa que se prevé no apartado 5.6 da Resolución da convocatoria das probas.

  Esta presentación se deberá realizar, segundo as instrucións da base 5 da citada Resolución a través de "Achegar documentación complementaria".

  Achegar documentación complementaria ao trámite

  Ligazóns de interese:

  Presentación pruebas aptitud Representante aduanero
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Portal Cl@veNova ventá
 • Información e pasos para obter un certificado electrónico
 • Axuda técnica - Máquina Virtual Xava