Presentación electrónica do modelo 791 de Representante aduaneiro con certificado ou con Cl@ve PIN

 • A solicitude de inscrición para participar nas probas de aptitude da convocatoria de representante aduaneiro efectúase mediante a presentación do modelo 791, por vía electrónica.Pode acceder á presentación de instancias con certificado electrónico, DNIe ou con Cl@ve PIN, a través da Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

  Os interesados deberán acceder á Sede Electrónica, ao apartado "todos os trámites", "Procedementos non tributarios", "Probas de aptitude do Representante Aduaneiro".Faga clic no procedemento "Modelo 791.Representante aduaneiro:Presentación solicitude de admisión ás probas" e acceda a "Presentación de instancias representante aduaneiro" dos trámites habilitados.

  Presentación de instancias

  Antes de acceder á presentación, recomendámoslle que revise os requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica dispoñible no seguinte enlace:

  Presentación probas aptitude Representante aduaneiro
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica
 • Utilice o enlace "Probas de aptitude para a capacitación como representante aduaneiro" para acceder ás distintas opcións de presentación e pagamento e ao formulario.Cumpra os campos que requiran texto ou utilice os despregables nas casas que dispoñan deles.Debe ter en conta que pode realizar todos os cambios que sexan necesarios pero, unha vez gravada a solicitude, xa non poderá facer ningunha modificación na solicitude a través de internet.

  enlace presentación instancia representante aduaneiro

  Recomendámoslle que comprobe no seu navegador que as barras de ferramentas que puidese ter instaladas (Yahoo, Google, MSN...)non están a bloquear os elementos emerxentes dentro da páxina da Axencia Tributaria.Se o desexa, pode eliminar este tipo de barras bloqueadoras dende "Panel de Control", Agregar ou quitar programas ou "Programas, Desinstalar un programa".

  Se está a utilizar Internet Explorer, comprobe tamén se existe a opción "Ferramentas", "Bloqueador de elementos emerxentes" e se é así asegúrese de que se encontra desactivada.

  As consultas sobre o desenvolvemento do proceso poderanse realizar a través do correo electrónico pruebasaptitud.rep.adu.@correo.aeat.es.Teña en conta que este correo nunca terá a consideración de Rexistro Telemático.

  Presentación electrónica do modelo 791 con Cl@ve PIN

  A presentación do modelo 791 sen certificado electrónico farase mediante o sistema de firma Cl@ve PIN, que require un rexistro previo como usuario, aprobado por resolución de 17 de novembro de 2011 da presidencia da AEAT polo que se aproban os sistemas de identificación e autenticación distintos da firma electrónica avanzada para relacionarse electronicamente coa AEAT

  Elixa o tipo de acceso "Con Cl@ve PIN".Se non está rexistrado en Cl@ve PIN pode encontrar información en "Enlaces de interese" ao final desta páxina.Indique o seu DNI o NIE e escolla a opción para obter o PIN, ben mediante a app ou mediante SMS utilizando o navegador.

  Con Cl@ve PIN

  solicitar PIN

  Autenticación con PIN en representante aduaneiro

  Unha vez identificado con Cl@ve PIN, dispoñerá de dúas opcións, unha con pagamento telemático e outra sen pagamento telemático.

   opcións presentación representante aduaneiro con Cl@ve PIN

  • Con pagamento telemático

   Pode presentar o modelo 791 e efectuar o pagamento da correspondente se é titular dunha conta aberta nunha entidade colaboradora na xestión recadatoria que apareza na relación de entidades adheridas ao pagamento de taxas, entidade que xerará o número de referencia completo (NRC) que se enviará ao terminal do interesado e este o transmitirá xunto cos demais datos da solicitude á AEAT, a cal devolverá o modelo 791 cumplimentado.

   Cando finalice a cumprimentación do formulario, se é necesario aboar taxas, encha o apartado "Código conta cliente (CCC)" coa conta bancaria e faga clic no botón "Pagamento de Taxas".Se está exento de pagamento, pulse o botón "Asinar e enviar" (aparece cando o importe é cero).Deste modo, accédese á pasarela de pagamento para completar os datos para a obtención do NRC.

   presentación instancia con pagamento

   Tras efectuar o pagamento, a instancia terá quedado gravada podendo imprimir o PDF do xustificante da súa presentación se pica en "Obtener resgardo".

   O resgardo da solicitude constará dunha copia que terá imprimido un número de rexistro e de xustificante, así como a data da súa presentación.Ademais, se desexa recuperar o xustificante de solicitude ou comprobar se a presentación da instalación se realizou correctamente dispón de dúas opcións de consulta, "Consulta Pagamento/Solicitude".

  • Sen pagamento telemático

   Unha vez que se obteña a correspondente clave concertada con acceso ao programa de gravación de solicitudes telemáticas con Cl@ve PIN, poderá acceder ao formulario, e unha vez cumprido faga clic en "Asinar e Enviar" para que a súa solicitude quede gravada.Se realiza a impresión da pantalla sen gravar a solicitude, esta non quedará rexistrada ao non ter sido enviados eses datos.

   Presentación instancia sen pagamento

   Se a gravación se realizou correctamente, se procederá ao seu rexistro electrónico e aparecerá unha mensaxe de confirmación co enlace "Obtener resgardo" dende o que poderá imprimir o PDF do resgardo, o cal constará de tres exemplares da solicitude (un exemplar para o interesado, para a Administración e para a Entidade Colaboradora).Os exemplares da solicitude terán un número único de xustificante e número de rexistro e indicarán a data da súa presentación.

   Unha vez obtido o devandito modelo deberase presentar este e realizar o pagamento da taxa, salvo que o seu importe fose cero por algún suposto de exención, mediante personación en entidade colaboradora para o ingreso dos dereitos de exame e a oportuna validación dos exemplares para a Administración e para os interesados.

   As solicitudes telemáticas entenderanse presentadas unha vez efectuada a súa validación, se é o caso, pola entidade colaboradora.

  Presentación electrónica do modelo 791 con certificado

  Tamén pode presentar o modelo 791 e efectuar o pagamento da correspondente taxa a través a Sede Electrónica se dispón de certificado electrónico e é titular dunha conta aberta nunha entidade colaboradora na xestión recadatoria que apareza na relación de entidades adheridas ao pagamento de taxas.A entidade colaboradora xerará o NRC. (número de referencia completo) que se enviará ao terminal do interesado e este o transmitirá xunto cos demais datos da solicitude á AEAT, a cal devolverá o modelo 791 cumplimentado.

  Se non dispón de certificado electrónico pode encontrar información sobre como obtelo en "Enlaces de interese" ao final deste documento.Pulse "Con certificado electrónico de identificación ou DNI electrónico".

  Con certificado electrónico

  Cando finalice a cumprimentación do formulario, se é necesario aboar taxas, encha o apartado "Código conta cliente (CCC)" coa conta bancaria e faga clic no botón "Pagamento de Taxas".Se está exento de pagamento, pulse o botón "Asinar e Enviar" que aparece cando o importe é cero.

  presentación instancia con pagamento

  Tras efectuar o pagamento, a instancia terá quedado gravada podendo imprimir o PDF do xustificante da súa presentación se pica en "Obtener resgardo".

  O resgardo da solicitude constará dunha copia que terá imprimido un número de rexistro e de xustificante, así como a data da súa presentación.Ademais, se desexa recuperar o xustificante de solicitude ou comprobar se a presentación da instalación se realizou correctamente dispón de dúas opcións de consulta, "Consulta Pagamento/Solicitude".

  Teña en conta que o pagamento da taxa require ter o complemento Xava instalado e actualizado polo que terá que utilizar como navegador Internet Explorer ou versións de Google Chrome ou Mozilla Firefox antigas que soportasen o plugin de java.Se necesita calquera información referente á descarga, instalación e/ou comprobación da Máquina Virtual de Xava revise o apartado "Enlaces de interese", ao final desta páxina.

  Presentación de documentación

  Sen prexuízo da presentación da solicitude, deberá presentar a documentación xustificativa que se prevé no apartado 5.6 da Resolución da convocatoria das probas.

  Esta presentación deberase realizar, segundo as instrucións da base 5 da citada Resolución a través de "Achegar documentación complementaria".

  Achegar documentación complementaria ao trámite

  Ligazóns de interese:

  Presentación probas aptitude Representante aduaneiro
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Portal Cl@veNova ventá
 • Información e pasos para obter un certificado electrónico
 • Axuda técnica - Máquina Virtual Xava