Presentación electrónica do modelo 791

 • A solicitude de inscrición nas convocatorias de emprego público da Axencia Tributaria se realiza mediante a presentación do modelo 791.

  O acceso se encontra na Sede Electrónica dentro de "Procedementos non tributarios" da sección "Todos os trámites" facendo clic en "Emprego Púbico" e "Modelo 791. Emprego Público. Presentación instancias oposicións".

  791 convocatoria empleo público instancias
 • Pode presentar a solicitude e efectuar o pagamento da correspondente taxa a través de internet se dispón de certificado electrónico ou Cl@ve PIN e é titular dunha conta aberta nunha entidade colaboradora na xestión recadadora que apareza na relación de entidades adheridas ao pagamento de taxas. Se non dispón de identificación electrónica revise os "Ligazóns de interese" a pé de páxina para seu obtención.

  O pagamento de taxas require ter o complemento Xava instalado e actualizado, ademais de permitir a execución de applets, polo tanto o navegador compatible para realizar o pagamento da taxa con Windows é Internet Explorer e con sistemas operativos Macintosh, Mozilla Firefox nunha versión anerior á 52. Se necesita calquera información referente á descarga, instalación e / ou comprobación da Máquina Virtual de Xava revise o apartado "Ligazóns de interese", ao final desta páxina.

  Seleccione a opción "Presentación instancias oposicións (mod. 791)".

  Presentación instancias modelo 791

  Elixa o tipo de acceso.

  Elixa a opción Con certificado

  Comprobe, en seu navegador, que as barras de ferramentas que puidese ter instaladas (Yahoo, Google, MSN...) non estean bloqueando os elementos emerxentes dentro da páxina da Axencia Tributaria. Se o desexa, pode eliminar este tipo de barras bloqueadoras desde "Inicio", "Configuración", "Aplicacións", "Aplicacións e características" ou "Panel de Control ", "Programas", "Programas e características", "Desinstalar ou cambiar un programa".

  No navegador, entre nas ferramentas e desmarque o bloqueador (pode volver a marcaro cando presentase a solicitude):

  • Na Internet Explorer, acceda a "Ferramentas", "Opcións de Internet", "Privacidade" e desmarque "Activar o bloqueador de elementos emerxentes".

  • En Mozilla Firefox (para Macintosh), acceda a "Firefox", "Preferencias", "Privacidade e Seguridade", "Permisos" e desmarque "Bloquear xanelas emerxentes"

  Antes de acceder á presentación, lle recomendamos que revise os "Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica".

  791 instancias convocatorias empleo público
 • A continuación, elixa a oferta para a que desexa realizar a inscrición e acceda ao ligazón "Pagamento de taxas e rexistro telemático de seu solicitude" para cargar o formulario que debe cubrir para presentar seu solicitude.

  Elección de grupo

  Presentación e pagamento

  Cubra os campos que requiran texto ou utilice os desdobrables nas recadros que dispoñan deles. Debe ter en conta que pode realizar todos os cambios que sexan necesarios pero, unha vez gravada a solicitude, xa non poderá facer ningunha modificación na solicitude a través de internet.

  Lle recomendamos realizar a formalización ordenada dos campos xa que algúns se autocompletan coa información previa. Pode axudarse da tecla tabulador para seguir o orde lóxico da formalización.

  Formulario de solicitude

  Cando finalizase a formalización do formulario, se é necesario aboar taxas, encha o apartado "Código conta cliente (CCC)" coa conta bancaria e faga clic no botón "Pagamento de Taxas".

  Tras efectuar o pagamento, a instancia haberá quedado gravada podendo imprimir o PDF do resgardo se fai clic en "Obter resgardo".

  O resgardo da solicitude constará dunha copia que terá impreso un número de rexistro e de xustificante, así como a data de seu presentación. Ademais, se desexa recuperar o xustificante de solicitude ou comprobar se a presentación da instancia se realizou correctamente dispón de dous opcións de consulta.

  O modelo 791 constará de tres exemplares, un para o interesado, outro para a Administración e outro para a entidade colaboradora. O "exemplar para o interesado" servirá como xustificante da correcta gravación da solicitude. O "exemplar para a Administración" só deberá presentarse, acompañado da documentación pertinente, nos supostos indicados nas bases das respectivas convocatorias. O "exemplar para a entidade colaboradora" se entregará a esta para o pagamento das taxas de dereitos de exame, cando o ingreso dese importe non se efectúe por vía telemática.

  As consultas sobre o desenvolvemento do proceso se poderán realizar a través do correo electrónico convocatorias@correo.aeat.es. Teña en conta que este correo nunca terá a consideración de Rexistro Telemático.

  Ligazóns de interese:

  791 instancias convocatoria empleo público
 • Axuda técnica - Máquina Virtual Xava
 • Información e pasos para obter un certificado electrónico
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Portal Cl@veNova ventá
 • Modelo 791. Instancia para todas as convocatorias da AEAT.