Incidencias na presentación do modelo 791

 • Actualmente Google Chrome e as últimas versións de Mozilla Firefox non son compatibles con Xava co que non poderá utilizaro para realizar este trámite se vai a realizar o pagamento da taxa desde o formulario. Neste caso, o navegador compatible co modelo 791 é Internet Explorer (recomendada versión 11).

  No referente á configuración de Internet Explorer para poder ver correctamente o formulario do modelo 791, siga estas indicacións:

  Faga clic co botón dereito sobre o icona de acceso directo de Internet Explorer e pinche en "Executar como administrador" ou desde "Este equipo", "Disco C:/", "Arquivos de programa" ou "Arquivos de programa (X86)", "Internet Explorer ", localice o arquivo "iexplore.exe" (pode aparecer como "iexplore") e pulse co botón dereito do rato para seleccionar "Executar como administrador".

  Comprobe tamén se está activado o bloqueador de elementos emerxentes. Para iso acceda á opción "Ferramentas", "Opcións de Internet", pestana "Privacidade". Na opción "Activar o bloqueador de elementos emerxentes" pulse sobre "Configuración" e agregue a enderezo "agenciatributaria.gob.es" (sen comillas) ou directamente desactive a opción "Activar o bloqueador de elementos emerxentes". Acepte os cambios. Poderá volver a activaro unha vez realizado o pagamento.

  Bloqueador de elementos emerxentes

  Na pestana "Seguridade" pulse "Nivel predeterminado"; marque o icona "Sitios de confianza" e faga clic no botón "Sitios" que se habilita para agregar o seguinte enderezo: https://*.agenciatributaria.gob.es. A casa "Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona" debe estar marcada.

   Nivel predeterminado

  Sitios de confianzaLle recomendamos, ademais, que para que todos os campos se despreguen correctamente, cubra o formulario en orde. O campo "Municipio" se habilita se introduciu correctamente o código postal e a provincia.

  No referente á formalización da opción G do Anexo "de méritos" (titulación superior á requirida), para que apareza marcada esta recadro automaticamente, é necesario que no apartado "24. Títulos académicos oficiais" seleccionase seu titulación no desdobrable "Outros títulos oficiais".

  De forma automática se traslada a información á recadro G.

  En declaracións exentas do pagamento de taxas, utilizando Internet Explorer, necesitará ter instalado o control ActiveX. Para que a carga de ActiveX se efectue correctamente asegurese de que non está executando Internet Explorer de 64 bits xa que o control ActiveX non funciona con esta versión do navegador. Para utilizar Internet Explorer de 32 bits nun equipo de 64 bits acceda a "Equipo", "Disco C:", "Arquivos de programa (X86)", "Internet Explorer ", localice o arquivo "iexplore.exe" e pulse co botón dereito do rato para seleccionar "Executar como administrador".

  Ademais, a opción "Filtrado ActiveX" debe estar desmarcada. Para iso, acceda a "Ferramentas" da barra de menú.

  Filtrado ActiveX

  Despois, acceda a "Ferramentas" (ou icona en forma de roda arpada situado na esquina superior da xanela do navegador), "Administrar complementos".

  Administrar Complementos

  Na xanela emerxente que aparece a continuación, no apartado "Tipos de complementos" seleccione a opción "Barras de ferramentas e extensións" e a opción "Todos os complementos" no desdobrable "Mostrar".

  No listaxe de complementos, localice o "AeatCtl Class" e, se está inhabilitado, habiliteo pulsando o botón "Habilitar".

  Todos os complementos

  Co complemento "AeatCtls Class" seleccionado, pulse sobre o ligazón "Máis información" e marque a opción "Permitir en todos os sitios" para as enderezos da AEAT.

  Permitir en todos os sitios

  791 nacionalidad municipio país titulación título