Copia electrónica do modelo 190

 • En principio, co certificado electrónico do declarante é posible obter unha copia de todas as declaracións que fosen presentadas electronicamente.

  La única excepción es el modelo 190.Neste caso, a posibilidade de obter unha copia en formato PDF do modelo 190 dende "Consulta de declaracións presentadas" está restrinxida ao presentador da declaración.Polo tanto o acceso deberá efectuarse co mesmo certificado que presentou a declaración e, se o certificado é de persoa xurídica, o que se valida é, ademais do NIF do declarante, o NIF da persoa física autorizada como representante no certificado.Se houbese varios representantes para un mesmo certificado de persoa xurídica, só o representante que presentou a declaración poderá acceder á consulta.

  Non obstante, esta excepción non se aplica a aqueles casos nos que a consulta se realice por medio dun certificado que se encontre en Colaboración Social delegada no momento da consulta.

  Tamén é posible obter unha copia do modelo 190 con Cl@ve PIN para presentacións realizadas polo declarante mediante este sistema.

  Por outro lado, no caso de que o modelo 190 non tivese sido presentado en nome propio e necesiten unha copia, deben solicitala ao presentador que realizou o envío no seu nome e gardala por se nun futuro necesitan realizar novas consultas sobre ela.

  Copia electrónica íntegra xustificante modelo 190 informativas
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Modelo 190.Declaración informativa.Retencións e ingresos á conta.Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas.Resumo anual.