Copia electrónica do modelo 190

 • En principio, co certificado electrónico do declarante é posible obter unha copia de todas as declaracións que fosen presentadas electronicamente.

  A única excepción é o Modelo 190. Neste caso, a posibilidade de obter unha copia en formato PDF do modelo 190 desde "Consulta de declaracións presentadas" está restrinxida ao presentador da declaración. Polo tanto o acceso deberá efectuarse co mesmo certificado que presentou a declaración e, se o certificado é de persoa xurídica, o que se valida é, ademais do NIF do declarante, o NIF da persoa física autorizada como representante no certificado. Se houbese varios representantes para un mesmo certificado de persoa xurídica, só o representante que presentou a declaración poderá acceder á consulta.

  Non obstante, esta excepción non se aplica a aqueles casos en que a consulta se realice por medio dun certificado que se encontre en Colaboración Social delegada no momento da consulta.

  Tamén é posible obter unha copia do modelo 190 con Cl@ve PIN para presentacións realizadas polo declarante mediante este sistema.

  Doutra banda, no caso de que o modelo 190 non fose presentado en nome propio e necesiten unha copia, deben solicitara ao presentador que realizou o envío en seu nome e gardara por se nun futuro necesitan realizar novas consultas sobre ela.

  Copia electrónica íntegra justificante modelo 190 informativas
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Modelo 190. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual.