Alta e xestión no censo de colaboradores sociais

 • Poden actuar como colaboradores sociais tanto as entidades que no marco da colaboración social na aplicación dos tributos teñan subscrito a tal efecto un acordo coa Axencia Tributaria, coma os profesionais que exerzan a súa actividade profesional no ámbito da xestión tributaria e estean asociados ou colexiados en entidades que teñan asinado un acordo de colaboración social que o permita.

  Ademais de pertencer a un colexio ou asociación profesional con acordo asinado coa Axencia Tributaria que o permita, deberá subscribir un documento individualizado de adhesión ao acordo.Tamén é necesario que a entidade que subscribiu o acordo de colaboración o incluíse na relación de asociados ou colexiados que comunican a Axencia Tributaria periodicamente.

  Tanto as persoas físicas coma as persoas xurídicas poden darse de alta como colaboradores, utilizando o enlace "Alta e xestión no censo de colaboradores sociais", dispoñible na relación de trámites de "Colaboración Social"Na Sede electrónica.

  Desde el día 10 de enero de 2019 la colaboración social evoluciona con el modelo de Colaboración Social Delegada, que permite a los colaboradores sociales (entidades privadas y profesionales de la gestión tributaria) gestionar empleados (delegados) a través de esta misma opción de la Sede Electrónica, para que éstos puedan, con sus propios certificados electrónicos, realizar trámites de terceros.

  Alta nova como colaborador social

  Unha vez identificado co certificado, cargaranse os datos do titular deste.Pulse "Aceptar".

  aceptar datos identificativos do colaborador social

  A continuación, introduza os datos identificativos do colaborador marcados cun asterisco:teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico.Ademais terá que seleccionar as asociacións ou colexios aos que pertence e a cuxo acordo quere adherirse como colaborador social.

  Coa nova aplicación, mostrarase o apartado "Datos colaboradores delegados" para que poida dar de alta empregados como delegados para realizar presentacións e consultas.Faga clic no botón "Engadir".

  datos de contacto do colaborador

  Na ventá "Mantemento Delegados" terá que proporcionar os datos do empregado marcados con asterisco.

  Durante o período transitorio no que convivan ambos os dous modelos de Colaboración Social, dispoñerase do botón "Restrinxido" para activar a característica de restrinxido a un delegado, de forma que se accede a unha aplicación que aínda non estea adaptada, o comportamento sexa o mesmo que o do colaborador social restrinxido. Pulse "Alta" para gravar os datos do delegado.

  engadir datos de delegados

  alta colaborador delegado marca restrinxido

  NOTA

  • Non pode engadir como delegado a unha persoa física que xa estea dada de alta como Colaborador Social por si mesma. Para engadilo como delegado, este colaborador social deberá darse de baixa previamente no censo de colaboradores sociais co seu propio certificado electrónico.

  • Non é posible estar dado de alta como delegado de dous colaboradores sociais distintos. Para poder engadilo como delegado, o anterior colaborador social deberá dalo de baixa dos seus delegados.

  • Non pode engadir como delegado a unha persoa física que estea dada de alta como "Empregado público" dunha entidade pública que é colaborador social. Se desexa engadirlle como delegado dun colaborador social de entidade privada, o organismo (entidade pública) deberá dalo dá baixa como empregado público.

  Unha vez cumpridos todos os datos do colaborador para a súa alta, faga clic no botón "Aceptar".

  confirmar datos da alta

  O seguinte paso será a aceptación do documento individualizado de adhesión ao acordo de colaboración da AEAT xunto coas condicións de utilización. Consulte a información, marque a casa "Conforme" e pulse o botón "Asinar e enviar".

  Acordo de adhesión

  Conforme e firma e enviar

  Unha vez que se deu de alta mostrarase a páxina de aviso onde se pode visualizar e descargar os xustificantes da alta no censo de colaboradores sociais.Para acceder ao documento faga clic na icona de Adobe.

  Xustificante alta

  Se posteriormente necesita dar de alta máis delegados, acceda de novo á opción "Alta e xestión no censo de colaboradores sociais"Para facilitar os datos de novos autorizados polo Colaborador Social. Unha vez realizada a xestión mostrarase un aviso indicando que o procedemento de alta se efectuou correctamente.

  Confirmación de alta de máis delegados

  Acceso á aplicación de colaboradores sociais restrinxidos

  Naqueles casos nos que xa se estivese dado de alta como colaborador social con certificados restrinxidos, para a presentación exclusiva a nome de terceiros, ao acceder a "Alta e xestión no censo de colaboradores sociais", mostraranse tanto os datos dos representante do réxime anterior como os delegados da Colaboración Social Delegada que se engadisen posteriormente.

  A estes colaboradores restrinxidos ofréceselles a posibilidade de migrarse ao novo réxime de Colaboración Social Delegada, pulsando o botón "Cambio de réxime" aínda que recomendamos que durante 2019, que é o período de transición, sigan utilizando os certificados de representante de persoa xurídica e dando de alta novos colaboradores asignando a propiedade de restrinxido ata que se vaian adaptando todas as aplicacións.

  colaborador social restrinxido cambio de réxime

  Xestión de colaboradores sociais restrinxidos

  Dende esta mesma opción poderase tanto engadir novos colaboradores delegados coma os dar de baixa.

  Para dar de alta un novo colaborador delegado, pulse o botón "Engadir" no apartado "Datos colaboradores delegados".Na ventá "Mantemento Delegados", proporcione os datos do colaborador, marque a casa "Restrinxido" se desexa que funcione como un colaborador social restrinxido en aplicacións non adaptadas e pulse o botón "Alta".

  alta colaborador delegado marca restrinxido

  Para editar os datos do devandito delegado ou dalo de baixa, faga clic no NIF do delegado.Na ventá "Mantemento Delegados", modifique os datos que considere necesarios e pulse "Actualizar" ou faga clic en "Baixa" para revogar a colaboración social delegada dese empregado.

  acceder polo miúdo do colaborador delegado

  Baixa dun colaborador delegado

  Se o cambio se realiza correctamente mostrarase o correspondente aviso de confirmación.

  Confirmación de alta de máis delegados

  colaboración social colaboradores delegada alta xestión