Alta e xestión no censo de colaboradores sociais

 • Poden actuar como colaboradores sociais tanto as entidades que no marco da colaboración social na aplicación dos tributos teñan subscrito a tal efecto un acordo coa Axencia Tributaria, coma os profesionais que exerzan a súa actividade profesional no ámbito da xestión tributaria e estean asociados ou colexiados en entidades que teñan asinado un acordo de colaboración social que o permita.

  Ademais de pertencer a un colexio ou asociación profesional con acordo asinado coa Axencia Tributaria que o permita, deberá subscribir un documento individualizado de adhesión ao acordo.Tamén é necesario que a entidade que subscribiu o acordo de colaboración o incluíse na relación de asociados ou colexiados que comunican a Axencia Tributaria periodicamente.

  Tanto as persoas físicas coma as persoas xurídicas poden darse de alta como colaboradores, utilizando o enlace "Alta e xestión no censo de colaboradores sociais", dispoñible na relación de trámites de "Colaboración Social"Na Sede electrónica.

  Dende o día 10 de xaneiro de 2019 a colaboración social evoluciona co modelo de Colaboración Social Delegada, que permite aos colaboradores sociais (entidades privadas e profesionais da xestión tributaria) xestionar empregados (delegados) a través desta mesma opción da Sede Electrónica, para que estes poidan, cos seus propios certificados electrónicos, realizar trámites de terceiros.

  Alta nova como colaborador social

  Unha vez identificado co certificado, cargaranse os datos do titular deste.Pulse "Aceptar".

  aceptar datos identificativos do colaborador social

  A continuación, introduza os datos identificativos do colaborador marcados cun asterisco:teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico.Ademais terá que seleccionar as asociacións ou colexios aos que pertence e a cuxo acordo quere adherirse como colaborador social.

  Coa nova aplicación, mostrarase o apartado "Datos colaboradores delegados" para que poida dar de alta empregados como delegados para realizar presentacións e consultas.Faga clic no botón "Engadir".

  datos de contacto do colaborador

  Na ventá "Mantemento Delegados" terá que proporcionar os datos do empregado marcados con asterisco.

  Durante o período transitorio no que convivan ambos os dous modelos de Colaboración Social, dispoñerase do botón "Restrinxido" para activar a característica de restrinxido a un delegado, de forma que se accede a unha aplicación que aínda non estea adaptada, o comportamento sexa o mesmo que o do colaborador social restrinxido.Pulse "Alta" para gravar os datos do delegado.

  engadir datos de delegados

  alta colaborador delegado marca restrinxido

  NOTA

  • Non pode engadir como delegado a unha persoa física que xa estea dada de alta como Colaborador Social por si mesma.Para engadilo como delegado, este colaborador social deberá darse de baixa previamente no censo de colaboradores sociais co seu propio certificado electrónico.

  • Non é posible estar dado de alta como delegado de dous colaboradores sociais distintos.Para poder engadilo como delegado, o anterior colaborador social deberá dalo de baixa dos seus delegados.

  • Non pode engadir como delegado a unha persoa física que estea dada de alta como "Empregado público" dunha entidade pública que é colaborador social.Se desexa engadirlle como delegado dun colaborador social de entidade privada, o organismo (entidade pública) deberá dalo dá baixa como empregado público.

  Unha vez cumpridos todos os datos do colaborador para a súa alta, faga clic no botón "Aceptar".

  confirmar datos da alta

  O seguinte paso será a aceptación do documento individualizado de adhesión ao acordo de colaboración da AEAT xunto coas condicións de utilización.Consulte a información, marque a casa "Conforme" e pulse o botón "Asinar e enviar".

  Acordo de adhesión

  Conforme e firma e enviar

  Unha vez que se deu de alta mostrarase a páxina de aviso onde se pode visualizar e descargar os xustificantes da alta no censo de colaboradores sociais.Para acceder ao documento faga clic na icona de Adobe.

  Xustificante alta

  Se posteriormente necesita dar de alta máis delegados, acceda de novo á opción "Alta e xestión no censo de colaboradores sociais"Para facilitar os datos de novos autorizados polo Colaborador Social.Unha vez realizada a xestión mostrarase un aviso indicando que o procedemento de alta se efectuou correctamente.

  Confirmación de alta de máis delegados

  Enlaces de interés:

  colaboración social colaboradores delegada alta xestión
 • Colaboración social na presentación de declaracións