Baixa de colexiados ou asociados

  • A baixa de colexiados ou asociados pode realizarse de forma individual dende a opción "Baixa de colexiados/asociados" dentro dos "Trámites de asociacións e colexios do ámbito da asesoría fiscal ou a xestión tributaria", no portal "Colaboración social"Da Sede Electrónica.

    Baixa de colexiados asociados

    Indicando o NIF da persoa ou entidade que se desexa dar de baixa, os Apelidos e Nome ou Razón social.

    Ligazóns de interese:

    Baixa colexiados asociados colaborador social
  • Error:"O titular do certificado non consta como asociación activa"