Alta de colexiados ou asociados

 • As asociacións e colexios do ámbito da asesoría fiscal ou a xestión tributaria que subscribisen un novo acordo coa Axencia Tributaria terán que remitir a relación dos seus colexiados a través da Sede Electrónica.Para o envío da primeira relación de colexiados e asociados teñen que utilizar o enlace "Carga do censo", dispoñible na relación de trámites para "Colaboradores sociais"Da Sede Electrónica.

  colaboradores alta colaboración social terceiros xestores colexiados asociados asesores
 • carga de censo

  Cando se teñan que efectuar novas altas de colexiados realizaranse individualmente a través da opción "Alta de colexiados/asociados".

  Alta de colexiado asociado

  As asociacións e colexios que xa tivesen asinado un acordo de colaboración social coa Axencia Tributaria no ámbito da asesoría fiscal ou a xestión tributaria, tamén utilizarán a opción "Alta de colexiados/asociados" para comunicar novas altas de colexiados de forma individual.

  A opción "Carga do censo"Require dun arquivo cos datos de todos os colexiados ou asociados que se van dar de alta.O arquivo debe estar construído:

  • En texto plano;
  • Ter extensión.txt ou.prn;
  • Estar codificado en ASCII ou ANSI e;
  • Non debe ter ningún título, cabeceira ou subliñado.

  Para seleccionar o ficheiro, pulse o botón "Examinar".O ficheiro estará composto polo listado dos colexiados e asociados que desexan dar de alta segundo a seguinte estrutura:

  1. A primeira liña ha de conter a información correspondente á entidade colaboradora, isto é, a asociación ou colexio.Esta información debe ter o seguinte contido:

   • NIF da asociación ou colexio:alfanumérico de 9 posicións;
   • 1 espazo en branco;
   • Nome da asociación ou colexio:alfanumérico de 50 posicións.
  2. Segunda liña e seguintes deben conter a información dos colaboradores asociados, dispostos cada un deles nunha liña, na que ha de figurar:

   • NIF asociado:alfanumérico de 9 posicións;
   • 1 espazo en branco;
   • Nome asociado:alfanumérico de 50 posicións indicando os apelidos e nome ou Razón social.

  O proceso automatizado que revisa os ficheiros rexeitará aqueles que non se adecúen ao formato especificado.Así mesmo, comprobarase que o NIF sexa válido e teña un nome asociado.

  Teña en conta que esta aplicación require a execución dun applet e pode necesitar permitir a súa execución dende unha advertencia de seguridade do seu navegador.

  Unha vez enviado o ficheiro, será procesado nun prazo aproximado de 24 horas, remitindo ao colexio ou asociación un informe por correo electrónico (se se dispón da súa dirección) do resultado do envío.

  Ligazóns de interese:

  colaboradores alta colaboración social terceiros xestores colexiados asociados asesores
 • Información para asociacións e colexios do ámbito da asesoría fiscal ou a xestión tributaria Documento PDF  (563 kB)
 • Colaboración social na presentación de declaracións
 • Error:"O titular do certificado non consta como asociación activa"