Documento individualizado de adhesión ao acordo de Colaboración

  • Os colexiados, asociados ou membros da entidade asinante dun acordo de colaboración social coa Axencia Tributaria, ou os representantes destes, deberán subscribir un documento individualizado de adhesión ao acordo. 

    Tanto se o exercicio da profesión se desenvolve como comparece física ou como persoa xurídica, o trámite de subscrición do documento individualizado de adhesión pode realizarse dende o propio portal de Internet da Axencia Tributaria na opción “Alta no censo de colaboradores sociais”, a través da ruta “Colaboradores/Colaboración Social/ Censo de colaboración social:alta, baixa e comprobación en censo."Tamén poderá acceder ao trámite directamente dende a sede electrónica da Axencia Tributaria, a través da ruta  "Colaboradores Sociais/Colaboración social/Trámites de Colaboradores sociais na aplicación dos tributos".

    É necesario dispoñer previamente do certificado electrónico emitido por unha autoridade de certificación recoñecida pola Axencia Tributaria.No caso de exercer a profesión como persoa xurídica, dende a sede electrónica da Axencia Tributaria poderá xestionar os seus representantes para restrinxir o uso dalgúns certificados electrónicos a actuacións exclusivamente en nome de terceiros.

    Tamén pode acudir á sección de información da Dependencia de Xestión de calquera administración ou Delegación da Axencia Tributaria para acreditar a súa identidade e proceder, unha vez identificado a subscribir o documento individualizado de adhesión ao acordo.
    Cumpridos estes requisitos será dado de alta nas bases de datos da Axencia Tributaria de presentadores autorizados a presentar declaracións por vía electrónica en representación de terceiras persoas.