Relación de tasas gestionadas por órganos de la Administracion General del Estado y sus Organismos públicos


Relación de taxas xestionadas por órganos da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos públicos, cuxo pagamento se pode realizar telematicamente de acordo co establecido, na ORDE HAC/729/2003 do 28 de Marzo. 

Taxas de Dirección Xeneral de Sostibilidade da Costa e do Mar, Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio.:
Taxa 063 - Gastos e remuneracións en dirección e inspección de obras.
Taxa 064 - Explotación de obras e servizos.
Taxa 065 - Canon por ocupación e aproveitamento do dominio público marítimo-terrestre.
Taxa 066 - Prestación de servizos e realización de actividades na utilización do dominio público marítimo- terrestre.(BOE 14/12/2017)
 
http://www.mapama.es/
990063, 990064, 990065, 990066
Taxa de Controis oficiais das importacións de determinados alimentos de orixe non animal (BOE 18/11/2014)  https://sede.msssi.gob.es.
790071
Taxa do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas por emisión de informes de auditoría de contas.(BOE 10/04/2003)  http://www.icac.meh.es/
791608
Taxa do Comisionado do Mercado de Tabacos pola concesión e renovación de autorización de puntos de venda con recarga de labores de tabaco.(BOE 2/07/2003) 
791598
Taxas da Comisión Nacional do Mercado de Valores polo pagamento das taxas aplicables polas actividades e servizos prestados.(BOE 27/11/2003) 
991301, 991302, 991303, 991304
Taxa pola asignación ou renovación do recurso limitado de nomes de dominio de Internet baixo o código de país correspondente a España (.es) cuxa xestión é levada a cabo pola entidade pública empresarial Red.es.(BOE 3/03/2004) 
991305
Taxas da Comisión Nacional de Enerxía establecidas na Disposición Adicional Duodécima 2, Segundo e Terceiro, da Lei 34/1998, de 7 outubro, en relación co sector eléctrico e de hidrocarburos gasosos.(BOE 3/04/2004) 
791306, 791307
Taxa de dereitos de exame prevista no artigo 18 da Lei 66/1997, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social respecto de probas selectivas dos corpos adscritos ao Ministerio de Administracións Públicas.(BOE 11/03/2005)  www.minhap.es
790001
Taxa de dereitos de exame prevista no artigo 18 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social respecto de probas selectivas de acceso a corpos especiais convocados polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.(BOE 22/04/2005)   https://sede.mityc.gob.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
790001
Diversas taxas correspondentes ao Ministerio de Fomento:
a) Taxa por expedición de títulos profesionais marítimos e de recreo
b) Taxa por actuacións dos rexistros de buques e empresas navieiras
c) Taxa por dereitos de exame para as titulacións para o goberno das embarcacións de recreo
d) Taxa por prestación de servizos e realización de actividades en materia de navegación aérea
e) Taxa polo outorgamento de autorizacións administrativas singulares
f) Taxa por expedición de certificacións rexistrais
g) Taxa por prestación de servizos e actuacións pola Administración en materia de ordenación dos transportes terrestres por estrada
1a) Taxa polos servizos de expedición de certificados de seguridade radioeléctrica
1b) Taxa pola expedición, referendo e renovación do Certificado Internacional de Protección do Buque
1c) Taxa polo outorgamento da licenza de empresa ferroviaria
1d) Taxa pola homologación de centros de formación de persoal ferroviario e de mantemento do material rodante, por outorgamento de títulos ao devandito persoal e por certificación do referido material
2a) Taxa por gastos de dirección e inspección de obras
2b) Taxa por canons por ocupación ou uso especial do dominio público e por explotación de áreas de servizos en estradas
2c) Taxa por redacción de proxectos, confrontación e taxación de obras e proxectos
2d) Taxa por informes e outras actuacións
2e) Taxas dos laboratorios do anterior Ministerio de Obras Públicas
2f) Taxa pola prestación de servizos de inspección e control pola Dirección Xeral da Marina Mercante.
(BOE 25/06/2005 e BOE 24/03/2006)
 

790023, 790025, 790028, 790029, 790030, 790032, 790033, 790077, 790085, 790086, 790089, 790090, 990018, 990019, 990020, 990021, 990022, 990024, 990027
Taxa por emisión de certificados do Indice de Precios de Consumo.(BOE 21/10/2005) 
790101
Taxa de dereitos de exame ás probas selectivas da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 15/03/2006)  http://www.agenciatributaria.es
791309
Taxas pola prestación de servizos no ámbito da Propiedade Industrial que recada a Oficina Española de Patentes e Marcas (BOE 30/09/2006) 
791511
Taxas de telecomunicacións:
- Expedición de certificacións rexistrais e de presentación de proxecto técnico e do certificado ou boletín de instalación
- Expedición de certificacións de cumprimento de especificacións técnicas
- Actos de inspección ou comprobación técnica
- Tramitación da autorización ou concesión demanial para uso privativo do dominio público radioeléctrico
- Presentación a exames para obtención do diploma de operador de estacións de afeccionado
- Expedición do diploma de operador de estacións de afeccionado
- Inscrición no rexistro de instaladores
- Solicitude e emisión do ditame técnico de avaliación da conformidade de equipos e aparatos de telecomunicación
- Tramitación da autorización do uso especial do dominio público radioeléctrico
(BOE 25/11/2006)
 
https://sede.mityc.gob.es
790041
Taxa con código 055 "Tasas Fitosanitarias" prevista no artigo 69.3 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, de Sanidade Vexetal (BOE 13/2/2007) 
790055
Taxa con código 017 "Taxas por inscrición e publicidade de asociacións" previstas no artigo 35 da Lei 13/1996, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social (BOE 22/5/2007) 
790017
Taxas con código 052 "Tasa por tramitación de autorizacións de residencia e outra documentación a cidadáns estranxeiros" e código 053 "Taxa por prestación de servizos e actividades en materia de seguridade privada" (BOE 24/07/2007) 
790052, 790053
Taxas correspondentes ao Organismo Autónomo Xefatura Central de Tráfico (BOE 11/12/2007) 
791502
Taxas con código 054 "Tasa por servizos prestados por órganos do anterior Ministerio de Industria e Enerxía" (BOE 29/12/2007) 
790054
Taxas con código 006 "Taxas Administrativas do Ministerio de Xustiza" (BOE 25/01/2008) 
790006
Taxa a percibir pola CNE (Comisión Nacional de Enerxía) en relación co sector de hidrocarburos líquidos, definida na Lei 12/2007, do 2 de xullo.(BOE 04/04/2008) 
991311
Taxa por dereitos de exame na solicitude de inscrición a probas selectivas de ingreso en Corpos e Escalas de funcionarios ou ás categorías de persoal laboral convocadas polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (BOE 11/04/2008)  http://www.meyss.es/
790001
Taxa por análise e estudo das operacións de concentración prevista no artigo 23 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia.(BOE 5/05/2008) 
791310
Taxa con código 062 «Taxa por expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros» xestionada polo Ministerio de Administracións Públicas.(BOE 13/09/2008)  
990062, 790062
Taxas con código 057 «Taxa por servizos sanitarios», código 059 «Taxa por expedición de títulos e diplomas académicos, docentes e profesionais» e código 061 «Taxa por prestación de servizos e actuacións pola administración en materia de ordenación dos transportes terrestres por estrada», xestionadas polo Ministerio de Administracións Públicas.(BOE 13/09/2008) 
790057, 790059 y 790061
Taxas aplicables pola prestación de servizos e realización de actividades en materia de navegación aérea pola Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA) (BOE 1/01/2009) 
791312
Taxa pola prestación de servizos e xestión de permisos e certificados no ámbito do Convenio sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES) establecida na disposición adicional segunda da Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio.(BOE 23/06/2009) 
790091
Taxa por servizos do Rexistro Central da Propiedade Intelectual (BOE 23/09/2009) 
990036
Taxas de exame para ingreso no Corpo Nacional de Policía (BOE 20/11/2009) 
790088
Taxa por prestación de servizos e actividades en materia de seguridade privada (BOE 20/11/2009) 
790015
Taxas por recoñecementos, autorizacións e concursos, correspondentes á Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil, ámbito Garda Civil.(BOE 20/11/2009) 
790012

Taxas por dereitos de exame, correspondentes á Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil, ámbito Guardia Civil (BOE 20/11/2009)

790001, 790093
Taxa por prestación de servizos e actividades en materia de seguridade privada (BOE 12/10/2012)
790015
Taxa por utilización de espazos en museos e outras institucións culturais do Ministerio de Cultura (BOE 19/12/2009) 
990037
Taxas aplicables polas actividades e servizos prestados pola AEBOE (BOE 19/12/2009).Resolución do 4 de febreiro de 2019, BOE 04/02/2019) 
791314, 791315, 991314, 991315
Taxa por permisos de exportación de bens do Patrimonio Histórico Español (BOE 29/12/2009) 
990034
Taxas e Prezos Públicos por servizos prestados polo Consello de Seguridade Nuclear (BOE 06/01/2010) 
991308, 791308
Taxa por servizos prestados pola Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (BOE 16/02/2012) 
791606
Taxa por vacinación de viaxeiros internacionais (BOE 05/02/2010) 
790058
Taxa por controis de sanidade exterior realizados a carnes e produtos de orixe animal de países non comunitarios (BOE 05/02/2010) 
790060
Taxa por dereitos de exame (xestión pola Comisión de Selección das probas de acceso ás carreiras xudicial e fiscal)(BOE 01/04/2010) 
790004
Taxa por dereitos de exame para probas selectivas na Administración de Xustiza (BOE 01/04/2010) 
790007
Taxa por exame de películas cinematográficas e outras obras audiovisuais para a súa cualificación por grupos de idade (BOE 24/05/2011) 
791504
Taxa por recoñecementos, autorizacións e concursos (BOE 29/11/2011) 
790056
Taxa da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS) por prestación de servizos e realización de actividades da Administración Xeral do Estado en materia de medicamentos, cuxo feito impoñible aparece definido no artigo 107 da Lei 29/2006, do 26 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios (BOE 03/09/2012)  
791317
Taxa pola alta ou modificación de fichas toxicolóxicas no rexistro de produtos químicos (BOE 30/01/2014)  
790020

Taxas correspondentes á Oficina Española de Variedades Vexetais, e de inspeccións e controis veterinarios para a importación de animais vivos e produtos de orixe animal non destinados a consumo humano procedentes de países non comunitarios:
a) Código 045.Taxa pola tramitación e resolución do procedemento regulada no artigo 53 da Lei 3/2000, do 7 de xaneiro, de réxime xurídico da protección das obtencións vexetais.
b) Código 046.Taxa pola realización do exame técnico regulada no artigo 54 da Lei 3/2000, do 7 de xaneiro, de réxime xurídico da protección das obtencións vexetais.
c) Código 048.Taxa por prestación de servizos administrativos regulada no artigo 56 da Lei 3/2000, do 7 de xaneiro, de réxime xurídico da protección das obtencións vexetais.
d) Código 080.Taxa por inspeccións e controis veterinarios de produtos de orixe animal non destinados a consumo humano, que se introduzan en territorio nacional procedentes de países non comunitarios regulada no artigo 29 da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social.
e) Código 051.Taxa por inspeccións e controis veterinarios de animais vivos que se introduzan en territorio nacional procedentes de países non comunitarios regulada no artigo 99 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal.
f) Código 083.Taxa por Tramitación e resolución do procedemento administrativo regulada no artigo 53 da Lei 30/2006, do 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos fitogenéticos.
g) Código 084.Taxa pola realización do ensaio de identificación regulada no artigo 54 e «Taxa pola realización do ensaio de valor agronómico» regulada no artigo 55 da Lei 30/2006, do 26 de xullo, de Sementes e plantas de viveiro e recursos fitogenéticos.
(BOE 06/03/2014)
h) Código 047.Taxa notificada pola Administración de mantemento establecida no artigo 55 da Lei 3/2000, do 7 de xaneiro, de réxime xurídico da protección das obtencións vexetais
(BOE 29/07/2019)
 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA
790045, 790046, 790048, 790080, 790051, 790083, 790084, 990046, 990084, 990047
Taxa pola xestión administrativa do xogo (BOE 27/06/2014)  
790099
Taxas da Comisión Nacional do Mercado de Valores.
a) Taxa por certificado
b) Taxa por exame de documentación
c) Taxa por inscrición de entidades e actos
d) Taxa por comprobación do cumprimento de requisitos de comercialización
e) Taxa por supervisión de requisitos de solvencia e normas de conduta
f) Taxa por supervisión de membros de mercados
g) Taxa por supervisión de mercados
h)Tasa por supervisión de entidades emisoras de valores admitidos a negociación, fondos de titulización e fondos de activos bancarios.
(BOE 13/02/2015)
 

791304 ,991318 ,991319 ,991320 ,991321,991322 ,991323 ,991324
Taxa por presentación da solicitude de nacionalidade española por residencia e por carta de natureza para sefardís orixinarios de España (BOE 13/11/2015)  
790026
Taxas xestionadas pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria:
Código 325.Taxa por outorgamento de licenza de empresa ferroviaria, autorización de seguridade e certificado de seguridade
- Código 326.Taxa por homologación de centros e certificación de entidades encargadas de mantemento de vehículos ferroviarios
- Código 327.Taxa por outorgamento de títulos
- Código 328.Taxa por convocatorias de exame
- Código 329.Taxa por autorización de vehículos ferroviarios
- Código 330.Taxa por prestación de servizos en materia de seguridade ferroviaria.(BOE 22/01/2016)
 
791325, 791326, 791327, 791328, 791329, 791330
Taxas xestionadas polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.Achegas á Corporación de Radio e Televisión Española:
- Código 103.Achega por operadores de telecomunicacións.
- Código 104.Achega por licenciatarios e presentadores do servizos de comunicación audiovisual televisiva.(BOE 24/02/2016) 
  
790103, 990103, 790104, 990104
Taxa por emisión de certificados e inscricións e anotacións no Rexistro Oficial de Auditores de Contas (BOE 17/05/2016)  
791609
Prestación de servizos e actividades en materia de praguicidas de uso ambiental e na industria alimentaria, así como para todos os biocidas en xeral, en aplicación da Directiva 98/8/CE.  
790081
Taxas do Ministerio do Interior, Dirección Xeral da Policía:
- Código 012.Taxa para Recoñecementos, Autorizacións e Concursos.
- Código 013.Taxa para Expedición de Pasaportes.
- Código 014.Taxa para a Expedición de DNI.(BOE 07/02/2017)
  
790012, 790013, 790014
Taxas Fitosanitarias (BOE 7/4/2017)  
790044
Taxa por autorización e rexistro doutros produtos zoosanitarios (BOE:19-05-2018)  
790049
Taxa por execución de actividades nas que interveñan organismos modificados xeneticamente (BOE:25-07-2018)   http://www.mapama.es/
790082
Taxa dereitos de exame (xestión exclusiva do CGPJ) - BOE 19/09/2019   http://administración.gob.es/PAG/ips
790003