5. Rexistro das actividades de tratamento

   
 1. O artigo 30 do Regulamento (UE) 2016/679 establece que o responsable do tratamento levará un rexistro das actividades de tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade. O devandito rexistro deberá conter toda a información indicada a continuación:

  1. o nome e os datos de contacto do responsable e, se é o caso, do corresponsable, do representante do responsable, e do delegado de protección de datos;
  2. os fins do tratamento;
  3. unha descrición das categorías de interesados e das categorías de datos persoais;
  4. as categorías de destinatarios a quen se comunicaron ou comunicarán os datos persoais, incluídos os destinatarios en terceiros países ou organizacións internacionais;
  5. se é o caso, as transferencias de datos persoais a un terceiro país ou unha organización internacional, incluída a identificación do devandito terceiro país ou organización internacional e, no caso das transferencias indicadas no artigo 49, apartado 1, parágrafo segundo, a documentación de garantías axeitadas;
  6. cando sexa posible, os prazos previstos para a supresión das diferentes categorías de datos;
  7. cando sexa posible, unha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade a que se refire o artigo 32, apartado 1.

  Ademais, as Administracións Públicas deberán facer público o inventario de seus actividades de tratamento, sendo accesible por medios electrónicos, tal e como establece o artigo 31.2 do Proxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos aprobado polo Consello de ministros o 10 de novembro de 2017.

  En aplicación do anterior, se relacionan a continuación as actividades de tratamento de datos persoais realizadas pola Axencia Tributaria.

 2. 5.1. Censo
 3. 5.2. Socios, partícipes, representantes
 4. 5.3. Contribuíntes Presuntos / Non declarantes
 5. 5.4. Requirimentos
 6. 5.5. Sistema Integrado de recadación
 7. 5.6. Recursos, reclamacións
 8. 5.7. Punto Neutro
 9. 5.8. Pagamentos a provedores de CCAA e EELL
 10. 5.9. Expedientes Procesuais
 11. 5.10. Expedientes Non Procesuais
 12. 5.11. Persoas Require Información Xulgados
 13. 5.12. CDC - Cidadáns
 14. 5.13. Información Citas
 15. 5.14. Sucesións e Doazóns
 16. 5.15. Documentos e Escritos
 17. 5.16. Devolución de IVE non establecidos
 18. 5.17. Sancións
 19. 5.18. Representación
 20. 5.19. Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira
 21. 5.20. Sancións, recargas e intereses
 22. 5.21. Notificacións, comunicacións e avisos da AEAT
 23. 5.22. Notificacións e comunicacións AGE
 24. 5.23. Xestión documental da AEAT
 25. 5.24. Aplicacións móbiles da AEAT
 26. 5.25. Asentos Rexistrais
 27. 5.26. CAT
 28. 5.27. VRU
 29. 5.28. Procedemento inspector
 30. 5.29. Anotacións
 31. 5.30. Fichas de inspección
 32. 5.31. Declaracións de comercio exterior
 33. 5.32. Autorizacións de comercio exterior
 34. 5.33. Garantías de comercio exterior
 35. 5.34. Protección de marcas
 36. 5.35. Portelo único aduaneira
 37. 5.36. Devolución de IVE a viaxeiros non residentes
 38. 5.37. Contrabando
 39. 5.38. Revisións
 40. 5.39. Contabilidade
 41. 5.40. Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción
 42. 5.41. Prometeo
 43. 5.42. Censo de actividades económicas
 44. 5.43. Imposto especial sobre determinados medios de transporte
 45. 5.44. Exencións do imposto especial sobre determinados medios de transporte
 46. 5.45. Información adicional
 47. 5.46. Censo de obrigados de impostos especiais
 48. 5.47. Impostos especiais, documentos de produción
 49. 5.48. Censo e xestión de infractores de gasóleo bonificado
 50. 5.49. Impostos especiais - Fichas de intervención
 51. 5.50. Impostos especiais - Garantías
 52. 5.51. Impostos especiais - Marcas fiscais
 53. 5.52. Xestión do censo de retallistas de hidrocarburos (I.V.M.D.H)
 54. 5.53. Impostos especiais. Pagamentos con cheques e tarxetas de gasóleo bonificado
 55. 5.54. Censo de operadores obrigados aos Impostos Ambientais
 56. 5.55. Declaracións informativas
 57. 5.56. Intercambio de información
 58. 5.57. IRPF (Imposto sobre a renda das persoas físicas)
 59. 5.58. IVE (Imposto sobre o valor engadido)
 60. 5.59. IS (Imposto Sobre Sociedades)
 61. 5.60. IRNR (Imposto sobre a renda de non residentes)
 62. 5.61. Réxime especial de servizos telecomunicación, radiodifusión ou prestados por vía electrónica (MOSS)
 63. 5.62. Exención e devolución de IVE para embaixadas, Organismos internacionais e OTAN
 64. 5.63. Autoliquidacións
 65. 5.64. Imposto sobre o patrimonio
 66. 5.65. Recadación de taxas que constitúen recursos da Facenda Pública
 67. 5.66. Movementos de efectivo
 68. 5.67. Intervención de Medios de Pagamento
 69. 5.68. Informe de branqueo de capitais
 70. 5.69. Boletíns de laboratorio químico-tecnolóxico de aduanas
 71. 5.70. Precursores de Drogas
 72. 5.71. Procedemento inspector de Aduanas e Impostos Especiais
 73. 5.72. Censo ampliado de Aduanas
 74. 5.73. Cargos asinantes da AEAT
 75. 5.74. Rexistro de accesos
 76. 5.75. Videovixilancia de instalacións aduaneiras
 77. 5.76. Persoal AEAT e Provisión de postos
 78. 5.77. Procesos selectivos
 79. 5.78. Formación
 80. 5.79. Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais
 81. 5.80. Expedientes de compatibilidade
 82. 5.81. Xestión de datos de vixilancia da saúde
 83. 5.82. Censo de usuarios
 84. 5.83. Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo
 85. 5.84. Videovixilancia
 86. 5.85. Operadores Intrastat
 87. 5.86. Censo de terceiros
 88. 5.87. Xestión Económico-Financeira
 89. 5.88. Terceiros
 90. 5.89. Contactos de provedores
 91. 5.90. Responsabilidade Patrimonial