Información ao interesado sobre protección de datos

    
 
 
 1. 1.Introdución
 2. 2.Información básica
 3. 3.Información detallada
  1. 3.1.Responsable
  2. 3.2.Delegado de Protección de datos
  3. 3.3.Finalidade
  4. 3.4.Prazo de conservación
  5. 3.5.Lexitimación
  6. 3.6.Destinatarios
  7. 3.7.Procedencia
  8. 3.8.Medidas de Seguridade
 4. 4.Exercicio de dereitos
  1. 4.1.Introdución
   1. 4.1.1.Reclamación ante Autoridade de Control
   2. 4.1.2.Rexistro de actividades de tratamento
   3. 4.1.3.A quen dirixir o exercicio dos dereitos
   4. 4.1.4.Período de resolución
   5. 4.1.5.Outras consideracións
   6. 4.1.6.Custo
  2. 4.2.Dereito de acceso
   1. 4.2.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.2.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.2.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.2.4.Excepcións
  3. 4.3.Dereito de rectificación
   1. 4.3.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.3.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.3.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.3.4.Excepcións
  4. 4.4.Dereito de supresión
   1. 4.4.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.4.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.4.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.4.4.Excepcións
  5. 4.5.Dereito de oposición
   1. 4.5.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.5.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.5.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.5.4.Excepcións
  6. 4.6.Dereito á limitación do tratamento
   1. 4.6.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.6.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.6.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.6.4.Excepcións
  7. 4.7.Dereito á portabilidade dos datos
   1. 4.7.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.7.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.7.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.7.4.Excepcións
 5. 5.Rexistro das actividades de tratamento
  1. 5.1.Censo
  2. 5.2.Socios, partícipes, representantes
  3. 5.3.Contribuíntes Presuntos / Non declarantes
  4. 5.4.Requirimentos
  5. 5.5.Sistema Integrado de recadación
  6. 5.6.Recursos, reclamacións
  7. 5.7.Punto Neutro
  8. 5.8.Pagamentos a provedores de CCAA e EELL
  9. 5.9.Expedientes Procesuais
  10. 5.10.Expedientes Non Procesuais
  11. 5.11.Persoas Requiere Información Xulgados
  12. 5.12.CDC - Cidadáns
  13. 5.13.Información Citas
  14. 5.14.Sucesións e Doazóns
  15. 5.15.Documentos e Escritos
  16. 5.16.Devolución de IVE non establecido
  17. 5.17.Sancións
  18. 5.18.Representación
  19. 5.19.Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira
  20. 5.20.Sancións, recargas e intereses
  21. 5.21.Notificacións, comunicacións e avisos da AEAT
  22. 5.22.Notificacións e comunicacións AGE
  23. 5.23.Xestión documental da AEAT
  24. 5.24.Aplicacións móbiles da AEAT
  25. 5.25.Asentos Rexistrais
  26. 5.26.CAT
  27. 5.27.VRU
  28. 5.28.Procedemento Inspector
  29. 5.29.Anotacións
  30. 5.30.Fichas de inspección
  31. 5.31.Declaracións de comercio exterior
  32. 5.32.Autorizacións de comercio exterior
  33. 5.33.Garantías de comercio exterior
  34. 5.34.Protección de marcas
  35. 5.35.Xanela única aduaneira
  36. 5.36.Devolución de IVE a viaxeiros non residentes
  37. 5.37.Contrabando
  38. 5.38.Revisións
  39. 5.39.Contabilidade
  40. 5.40.Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción
  41. 5.41.Prometeo
  42. 5.42.Censo de actividades económicas
  43. 5.43.Imposto especial sobre determinados medios de transporte
  44. 5.44.Exencións do imposto especial sobre determinados medios de transporte
  45. 5.45.Información adicional
  46. 5.46.Censo de obrigados de impostos especiais
  47. 5.47.Impostos especiais, documentos de produción
  48. 5.48.Censo e xestión de infractores de gasóleo bonificado
  49. 5.49.Impostos especiais - Fichas de intervención
  50. 5.50.Impostos especiais - Garantías
  51. 5.51.Impostos especiais - Marcas fiscais
  52. 5.52.Xestión do censo de detallistas de hidrocarburos (I.V.M.D.H)
  53. 5.53.Impostos especiais.Pagamentos con cheques e tarxetas de gasóleo bonificado
  54. 5.54.Censo de operadores obrigados aos Impostos Ambientais
  55. 5.55.Declaracións informativas
  56. 5.56.Intercambio de información
  57. 5.57.IRPF (Imposto sobre a renda das persoas físicas)
  58. 5.58.IVE (Imposto sobre o valor engadido)
  59. 5.59.IS (Imposto Sobre Sociedades)
  60. 5.60.IRNR (Imposto sobre a renda de non residentes)
  61. 5.61.Réxime especial de servizos telecomunicación, radiodifusión ou prestados por vía electrónica (MOSS)
  62. 5.62.Exención e devolución de IVE para embaixadas, Organismos internacionais e OTAN
  63. 5.63.Autoliquidacións
  64. 5.64.Imposto sobre o patrimonio
  65. 5.65.Recadación de taxas que constitúen recursos da Facenda Pública
  66. 5.66.Movementos de efectivo
  67. 5.67.Intervención de Medios de Pagamento
  68. 5.68.Informe de branqueo de capitais
  69. 5.69.Boletíns de laboratorio químico-tecnolóxico de alfándegas
  70. 5.70.Precursores de Drogas
  71. 5.71.Procedemento inspector de Alfándegas e Impostos Especiais
  72. 5.72.Censo ampliado de Aduanas
  73. 5.73.Cargos asinantes da AEAT
  74. 5.74.Rexistro de accesos
  75. 5.75.Videovixilancia de instalacións aduaneiras
  76. 5.76.Persoal AEAT e Provisión de postos
  77. 5.77.Procesos selectivos
  78. 5.78.Formación
  79. 5.79.Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais
  80. 5.80.Expedientes de compatibilidade
  81. 5.81.Xestión de datos de vixilancia da saúde
  82. 5.82.Censo de usuarios
  83. 5.83.Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo
  84. 5.84.Videovixilancia
  85. 5.85.Operadores Intrastat
  86. 5.86.Censo de terceiros
  87. 5.87.Xestión Económico-Financeira
  88. 5.88.Terceiros
  89. 5.89.Contactos de provedores
  90. 5.90.Responsabilidade Patrimonial

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

5.83. Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo

   
 1. Descrición da actividade

  Mantemento da Seguridade nas sedes da AEAT mediante o control de accesos aos edificios da AEAT.

  Finalidad

  Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

  Rexistro e control das visitas.

  Legitimación

  O control de accesos aos edificios da AEAT lévase a cabo seguindo determinados protocolos de seguridade que culminan coa autorización do acceso de persoal alleo ao edificio.

  Deste xeito, todo persoal alleo a un edificio é sometido a diversos controis de identidade e inspección radiolóxica tanto persoal (realizados mediante arcos detectores de metais) como das pertenzas que porta e pretende introducir no edificio (realizados mediante equipos de inspección de raios X).

  Aos obrigados tributarios que acceden ás áreas de atención ao público só realízanselles controis persoais e de pertenzas.

  En calquera caso, a recollida de datos realizada a unha persoa que accede a un edificio faise por motivos de seguridade. Os datos recollidos son os minimamente necesarios para identificar correctamente a persoa que accede ao edificio xa sexa por primeira vez ou de forma puntual.

  Isto baséase no artigo 32 “Vixilantes de seguridade e a súa especialidade” da Lei 5/2014 de Seguridade Privada, que establece:

  “1. Os vixilantes de seguridade desempeñarán as seguintes funcións:

  a) Exercer a vixilancia e protección de bens, establecementos, lugares e eventos, tanto privados como públicos, así como a protección das persoas que poidan encontrarse, nestes, levando a cabo as comprobacións, rexistros e prevencións necesarias para o cumprimento da súa misión.

  b) Efectuar controis de identidade, de obxectos persoais, paquetería, mercadorías ou vehículos, incluído o interior destes no acceso ou no interior de inmobles ou propiedades onde presten servizo, sen que, en ningún caso, poidan reter a documentación persoal, pero si impedir o acceso aos devanditos inmobles ou propiedades. A negativa a exhibir a identificación ou a permitir o control dos obxectos persoais, de paquetería, mercadoría ou do vehículo facultará para impedir aos particulares o acceso ou para ordenarlles o abandono do inmoble ou propiedade obxecto da súa protección.”

  Segundo isto, e de acordo co que establece o artigo 6.1.f do Regulamento, non é necesario o consentimento dos interesados, pois o art.º 51 da Lei 4/2014 recoñece o dereito a “dotarse de medidas de seguridade privada dirixidas á protección de persoas e bens e ao aseguramento do normal desenvolvemento das súas actividades persoais ou empresariais”.

  Non se distingue o motivo de acceso pois o concepto xenérico é o acceso ao edificio dunha persoa que non está dada de alta neste como usuario habitual e, polo tanto, para autorizar o seu acceso debe coñecerse de forma fidedigna e indubidable a filiación de quen vai acceder e comprobar a veracidade do motivo do seu acceso.

  Interesados

  • Visitantes, persoal ao servizo da AEAT e calquera outro empregado, público ou privado, que desempeña as súas funcións en edificios da AEAT

  Datos

  • NIF/DNI/NIE/PASAPORTE, Nome e Apelidos
  • Data e hora entrada e saída, persoa a visitar, motivo da visita
  • Datos do vehículo, se é o caso
  • Datos biométricos (pegada dactilar), se é o caso

  Tratamentos

  • Recollida
  • Registro
  • Almacenamento
  • Estruturación
  • Modificación
  • Actualización
  • Copia
  • Análise
  • Consulta
  • Extracción
  • Difusión
  • Interconexión
  • Limitación
  • Supresión
  • Destrución
  • Otros

  Destinatarios

  Non se prevén

  Transferencias internacionais

  Non se prevén

  Prazos previstos para a supresión

  Os datos solicitados borraranse no prazo máximo dun mes.

  Elaboración de perfís

  Non aplica

  Medidas técnicas/organizativas

  Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, despois de obter a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

  As devanditas medidas foron aplicadas de acordo ao Plan de adecuación aprobado.