Información ao interesado sobre protección de datos

    
 
 
 1. 1.Introdución
 2. 2.Información básica
 3. 3.Información detallada
  1. 3.1.Responsable
  2. 3.2.Delegado de Protección de datos
  3. 3.3.Finalidade
  4. 3.4.Prazo de conservación
  5. 3.5.Lexitimación
  6. 3.6.Destinatarios
  7. 3.7.Procedencia
  8. 3.8.Medidas de Seguridade
 4. 4.Exercicio de dereitos
  1. 4.1.Introdución
   1. 4.1.1.Reclamación ante Autoridade de Control
   2. 4.1.2.Rexistro de actividades de tratamento
   3. 4.1.3.A quen dirixir o exercicio dos dereitos
   4. 4.1.4.Período de resolución
   5. 4.1.5.Outras consideracións
   6. 4.1.6.Custo
  2. 4.2.Dereito de acceso
   1. 4.2.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.2.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.2.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.2.4.Excepcións
  3. 4.3.Dereito de rectificación
   1. 4.3.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.3.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.3.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.3.4.Excepcións
  4. 4.4.Dereito de supresión
   1. 4.4.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.4.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.4.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.4.4.Excepcións
  5. 4.5.Dereito de oposición
   1. 4.5.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.5.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.5.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.5.4.Excepcións
  6. 4.6.Dereito á limitación do tratamento
   1. 4.6.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.6.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.6.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.6.4.Excepcións
  7. 4.7.Dereito á portabilidade dos datos
   1. 4.7.1.Quen pode exercitalo?
   2. 4.7.2.Como poden contestarme e que debo obter?
   3. 4.7.3.Procedemento para exercelo
   4. 4.7.4.Excepcións
 5. 5.Rexistro das actividades de tratamento
  1. 5.1.Censo
  2. 5.2.Socios, partícipes, representantes
  3. 5.3.Contribuíntes Presuntos / Non declarantes
  4. 5.4.Requirimentos
  5. 5.5.Sistema Integrado de recadación
  6. 5.6.Recursos, reclamacións
  7. 5.7.Punto Neutro
  8. 5.8.Pagamentos a provedores de CCAA e EELL
  9. 5.9.Expedientes Procesuais
  10. 5.10.Expedientes Non Procesuais
  11. 5.11.Persoas Requiere Información Xulgados
  12. 5.12.CDC - Cidadáns
  13. 5.13.Información Citas
  14. 5.14.Sucesións e Doazóns
  15. 5.15.Documentos e Escritos
  16. 5.16.Devolución de IVE non establecido
  17. 5.17.Sancións
  18. 5.18.Representación
  19. 5.19.Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira
  20. 5.20.Sancións, recargas e intereses
  21. 5.21.Notificacións, comunicacións e avisos da AEAT
  22. 5.22.Notificacións e comunicacións AGE
  23. 5.23.Xestión documental da AEAT
  24. 5.24.Aplicacións móbiles da AEAT
  25. 5.25.Asentos Rexistrais
  26. 5.26.CAT
  27. 5.27.VRU
  28. 5.28.Procedemento Inspector
  29. 5.29.Anotacións
  30. 5.30.Fichas de inspección
  31. 5.31.Declaracións de comercio exterior
  32. 5.32.Autorizacións de comercio exterior
  33. 5.33.Garantías de comercio exterior
  34. 5.34.Protección de marcas
  35. 5.35.Xanela única aduaneira
  36. 5.36.Devolución de IVE a viaxeiros non residentes
  37. 5.37.Contrabando
  38. 5.38.Revisións
  39. 5.39.Contabilidade
  40. 5.40.Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción
  41. 5.41.Prometeo
  42. 5.42.Censo de actividades económicas
  43. 5.43.Imposto especial sobre determinados medios de transporte
  44. 5.44.Exencións do imposto especial sobre determinados medios de transporte
  45. 5.45.Información adicional
  46. 5.46.Censo de obrigados de impostos especiais
  47. 5.47.Impostos especiais, documentos de produción
  48. 5.48.Censo e xestión de infractores de gasóleo bonificado
  49. 5.49.Impostos especiais - Fichas de intervención
  50. 5.50.Impostos especiais - Garantías
  51. 5.51.Impostos especiais - Marcas fiscais
  52. 5.52.Xestión do censo de detallistas de hidrocarburos (I.V.M.D.H)
  53. 5.53.Impostos especiais.Pagamentos con cheques e tarxetas de gasóleo bonificado
  54. 5.54.Censo de operadores obrigados aos Impostos Ambientais
  55. 5.55.Declaracións informativas
  56. 5.56.Intercambio de información
  57. 5.57.IRPF (Imposto sobre a renda das persoas físicas)
  58. 5.58.IVE (Imposto sobre o valor engadido)
  59. 5.59.IS (Imposto Sobre Sociedades)
  60. 5.60.IRNR (Imposto sobre a renda de non residentes)
  61. 5.61.Réxime especial de servizos telecomunicación, radiodifusión ou prestados por vía electrónica (MOSS)
  62. 5.62.Exención e devolución de IVE para embaixadas, Organismos internacionais e OTAN
  63. 5.63.Autoliquidacións
  64. 5.64.Imposto sobre o patrimonio
  65. 5.65.Recadación de taxas que constitúen recursos da Facenda Pública
  66. 5.66.Movementos de efectivo
  67. 5.67.Intervención de Medios de Pagamento
  68. 5.68.Informe de branqueo de capitais
  69. 5.69.Boletíns de laboratorio químico-tecnolóxico de alfándegas
  70. 5.70.Precursores de Drogas
  71. 5.71.Procedemento inspector de Alfándegas e Impostos Especiais
  72. 5.72.Censo ampliado de Aduanas
  73. 5.73.Cargos asinantes da AEAT
  74. 5.74.Rexistro de accesos
  75. 5.75.Videovixilancia de instalacións aduaneiras
  76. 5.76.Persoal AEAT e Provisión de postos
  77. 5.77.Procesos selectivos
  78. 5.78.Formación
  79. 5.79.Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais
  80. 5.80.Expedientes de compatibilidade
  81. 5.81.Xestión de datos de vixilancia da saúde
  82. 5.82.Censo de usuarios
  83. 5.83.Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo
  84. 5.84.Videovixilancia
  85. 5.85.Operadores Intrastat
  86. 5.86.Censo de terceiros
  87. 5.87.Xestión Económico-Financeira
  88. 5.88.Terceiros
  89. 5.89.Contactos de provedores
  90. 5.90.Responsabilidade Patrimonial

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

5.79. Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais

   
 1. Descrición da actividade

  Xestión e control dos recursos administrativos que presenta o persoal funcionario da AEAT, e seguimento dos recursos que se presentan en vía xudicial por persoal funcionario e laboral da AEAT, referidos a materias do ámbito de recursos humanos. Estes recursos fan referencia a asuntos como procesos selectivos, provisión de postos, retribucións, vacacións, antigüidade, e calquera outra materia da competencia da área de recursos humanos.

  Tamén inclúe a xestión e control dos expedientes disciplinarios do persoal da AEAT.

  Finalidad

  Tramitación e resolución de recursos e reclamacións en materia de persoal.

  Tramitación e resolución de expedientes disciplinarios de persoal destinado na AEAT.

  Seguimento e remisión de documentación de procedementos xudiciais en vía contencioso-administrativa e social.

  Legitimación

  O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra e) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) e) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento (...)".

  En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o exercicio de poderes públicos.

  Este precepto daría cobertura ao tratamento de datos dos empregados públicos, para o exercicio da competencia de resolución de recursos administrativos, e para o exercicio potestade sancionadora, na que se subsume a potestade disciplinaria.

  Así mesmo, daría cobertura ao tratamento de datos dos empregados públicos para a súa remisión aos órganos xudiciais.

  Interesados

  • Empregados (persoal funcionario e laboral que presta servizo na AEAT)
  • Outras persoas que non teñan a condición de empregados públicos e que, non obstante, teñan a condición de interesados en procedementos administrativos ou xudiciais (participantes en procesos selectivos, traballadores de empresas adxudicatarias de servizos, etc.).

  Datos

  • Identificación do interesado, tipo de expediente, recurso ou reclamación e circunstancias deste
  • Outros datos do resto de actividades de tratamento en materia de recursos humanos necesarios para a resolución dos recursos.

  Tratamentos

  • Recollida
  • Registro
  • Almacenamento
  • Estruturación
  • Modificación
  • Actualización
  • Copia
  • Análise
  • Consulta
  • Extracción
  • Difusión
  • Interconexión
  • Limitación
  • Supresión
  • Destrución
  • Otros

  Destinatarios

  • Xulgados e Tribunais
  • Avogacías do Estado e outros representantes procesuais
  • Outros Departamentos Ministeriais, por requirimento destes, especialmente Ministerio de Facenda.

  Transferencias internacionais

  Non se prevén

  Prazos previstos para a supresión

  Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

  No caso concreto de datos de natureza disciplinaria concernentes a sancións disciplinarias estes son suprimidos da aplicación xestora de RRHH, e solicitada igualmente a súa supresión ao Rexistro Central de Persoal, a través da cancelación de sancións disciplinarias, en aplicación da regulación prevista no Regulamento de Réxime Disciplinario e o Convenio Colectivo da AEAT.

  Os prazos para a cancelación de sancións son os seguintes:

  Persoal Funcionario:

  Real Decreto 33/1986, do 10 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Réxime Disciplinario dos Funcionarios da Administración do Estado, artigo 51.

  Faltas moi graves: 6 anos.

  Faltas graves: 2 anos.

  Faltas leves: 6 meses.

  Persoal laboral:

  IV Convenio Colectivo do persoal laboral da AEAT, artigo 78.4:

  Faltas moi graves: 2 anos.

  Faltas graves: 1 ano.

  Faltas leves: 3 meses

  Non obstante, os datos referidos ás devanditas sancións disciplinarias seguen a disposición da Unidade xestora para a súa oportuna xestión.

  Elaboración de perfís

  Non aplica

  Medidas técnicas/organizativas

  Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, despois de obter a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

  As devanditas medidas foron aplicadas de acordo ao Plan de adecuación aprobado.