Información ao interesado sobre protección de datos

    
 
 
  1. 1.Introdución
  2. 2.Información básica
  3. 3.Información detallada
    1. 3.1.Responsable
    2. 3.2.Delegado de Protección de datos
    3. 3.3.Finalidade
    4. 3.4.Prazo de conservación
    5. 3.5.Lexitimación
    6. 3.6.Destinatarios
    7. 3.7.Procedencia
    8. 3.8.Medidas de Seguridade
  4. 4.Exercicio de dereitos
    1. 4.1.Introdución
      1. 4.1.1.Reclamación ante Autoridade de Control
      2. 4.1.2.Rexistro de actividades de tratamento
      3. 4.1.3.A quen dirixir o exercicio dos dereitos
      4. 4.1.4.Período de resolución
      5. 4.1.5.Outras consideracións
      6. 4.1.6.Custo
    2. 4.2.Dereito de acceso
      1. 4.2.1.Quen pode exercitalo?
      2. 4.2.2.Como poden contestarme e que debo obter?
      3. 4.2.3.Procedemento para exercelo
      4. 4.2.4.Excepcións
    3. 4.3.Dereito de rectificación
      1. 4.3.1.Quen pode exercitalo?
      2. 4.3.2.Como poden contestarme e que debo obter?
      3. 4.3.3.Procedemento para exercelo
      4. 4.3.4.Excepcións
    4. 4.4.Dereito de supresión
      1. 4.4.1.Quen pode exercitalo?
      2. 4.4.2.Como poden contestarme e que debo obter?
      3. 4.4.3.Procedemento para exercelo
      4. 4.4.4.Excepcións
    5. 4.5.Dereito de oposición
      1. 4.5.1.Quen pode exercitalo?
      2. 4.5.2.Como poden contestarme e que debo obter?
      3. 4.5.3.Procedemento para exercelo
      4. 4.5.4.Excepcións
    6. 4.6.Dereito á limitación do tratamento
      1. 4.6.1.Quen pode exercitalo?
      2. 4.6.2.Como poden contestarme e que debo obter?
      3. 4.6.3.Procedemento para exercelo
      4. 4.6.4.Excepcións
    7. 4.7.Dereito á portabilidade dos datos
      1. 4.7.1.Quen pode exercitalo?
      2. 4.7.2.Como poden contestarme e que debo obter?
      3. 4.7.3.Procedemento para exercelo
      4. 4.7.4.Excepcións
  5. 5.Rexistro das actividades de tratamento
    1. 5.1.Censo
    2. 5.2.Socios, partícipes, representantes
    3. 5.3.Contribuíntes Presuntos / Non declarantes
    4. 5.4.Requirimentos
    5. 5.5.Sistema Integrado de recadación
    6. 5.6.Recursos, reclamacións
    7. 5.7.Punto Neutro
    8. 5.8.Pagamentos a provedores de CCAA e EELL
    9. 5.9.Expedientes Procesuais
    10. 5.10.Expedientes Non Procesuais
    11. 5.11.Persoas Requiere Información Xulgados
    12. 5.12.CDC - Cidadáns
    13. 5.13.Información Citas
    14. 5.14.Sucesións e Doazóns
    15. 5.15.Documentos e Escritos
    16. 5.16.Devolución de IVE non establecido
    17. 5.17.Sancións
    18. 5.18.Representación
    19. 5.19.Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira
    20. 5.20.Sancións, recargas e intereses
    21. 5.21.Notificacións, comunicacións e avisos da AEAT
    22. 5.22.Notificacións e comunicacións AGE
    23. 5.23.Xestión documental da AEAT
    24. 5.24.Aplicacións móbiles da AEAT
    25. 5.25.Asentos Rexistrais
    26. 5.26.CAT
    27. 5.27.VRU
    28. 5.28.Procedemento Inspector
    29. 5.29.Anotacións
    30. 5.30.Fichas de inspección
    31. 5.31.Declaracións de comercio exterior
    32. 5.32.Autorizacións de comercio exterior
    33. 5.33.Garantías de comercio exterior
    34. 5.34.Protección de marcas
    35. 5.35.Xanela única aduaneira
    36. 5.36.Devolución de IVE a viaxeiros non residentes
    37. 5.37.Contrabando
    38. 5.38.Revisións
    39. 5.39.Contabilidade
    40. 5.40.Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción
    41. 5.41.Prometeo
    42. 5.42.Censo de actividades económicas
    43. 5.43.Imposto especial sobre determinados medios de transporte
    44. 5.44.Exencións do imposto especial sobre determinados medios de transporte
    45. 5.45.Información adicional
    46. 5.46.Censo de obrigados de impostos especiais
    47. 5.47.Impostos especiais, documentos de produción
    48. 5.48.Censo e xestión de infractores de gasóleo bonificado
    49. 5.49.Impostos especiais - Fichas de intervención
    50. 5.50.Impostos especiais - Garantías
    51. 5.51.Impostos especiais - Marcas fiscais
    52. 5.52.Xestión do censo de detallistas de hidrocarburos (I.V.M.D.H)
    53. 5.53.Impostos especiais.Pagamentos con cheques e tarxetas de gasóleo bonificado
    54. 5.54.Censo de operadores obrigados aos Impostos Ambientais
    55. 5.55.Declaracións informativas
    56. 5.56.Intercambio de información
    57. 5.57.IRPF (Imposto sobre a renda das persoas físicas)
    58. 5.58.IVE (Imposto sobre o valor engadido)
    59. 5.59.IS (Imposto Sobre Sociedades)
    60. 5.60.IRNR (Imposto sobre a renda de non residentes)
    61. 5.61.Réxime especial de servizos telecomunicación, radiodifusión ou prestados por vía electrónica (MOSS)
    62. 5.62.Exención e devolución de IVE para embaixadas, Organismos internacionais e OTAN
    63. 5.63.Autoliquidacións
    64. 5.64.Imposto sobre o patrimonio
    65. 5.65.Recadación de taxas que constitúen recursos da Facenda Pública
    66. 5.66.Movementos de efectivo
    67. 5.67.Intervención de Medios de Pagamento
    68. 5.68.Informe de branqueo de capitais
    69. 5.69.Boletíns de laboratorio químico-tecnolóxico de alfándegas
    70. 5.70.Precursores de Drogas
    71. 5.71.Procedemento inspector de Alfándegas e Impostos Especiais
    72. 5.72.Censo ampliado de Aduanas
    73. 5.73.Cargos asinantes da AEAT
    74. 5.74.Rexistro de accesos
    75. 5.75.Videovixilancia de instalacións aduaneiras
    76. 5.76.Persoal AEAT e Provisión de postos
    77. 5.77.Procesos selectivos
    78. 5.78.Formación
    79. 5.79.Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais
    80. 5.80.Expedientes de compatibilidade
    81. 5.81.Xestión de datos de vixilancia da saúde
    82. 5.82.Censo de usuarios
    83. 5.83.Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo
    84. 5.84.Videovixilancia
    85. 5.85.Operadores Intrastat
    86. 5.86.Censo de terceiros
    87. 5.87.Xestión Económico-Financeira
    88. 5.88.Terceiros
    89. 5.89.Contactos de provedores
    90. 5.90.Responsabilidade Patrimonial

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.4. Dereito de supresión

   
  1. Segundo o artigo 17 do Regulamento (UE) 2016/679.

    Dereito de supresión.

    1. O interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a supresión dos datos persoais que lle concirnan, o cal estará obrigado a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:
      1. os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro modo;
      2. o interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento de conformidade co artigo 6, apartado 1, letra a), ou o artigo 9, apartado 2, letra a), e este non se basee noutro fundamento xurídico;
      3. o interesado opóñase ao tratamento conforme ao artigo 21, apartado 1, e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento, ou o interesado opóñase ao tratamento conforme ao artigo 21, apartado 2;
      4. os datos persoais fosen tratados ilicitamente;
      5. os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obriga legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento;
      6. os datos persoais obtivésense en relación coa oferta de servizos da sociedade da información mencionados no artigo 8, apartado 1.”
  2. 4.4.1.Quen pode exercitalo?
  3. 4.4.2.Como poden contestarme e que debo obter?
  4. 4.4.3.Procedemento para exercelo
  5. 4.4.4.Excepcións