1. Introdución

   
  1. En virtude do artigo 12.1, artigo 13 e artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e por que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), se establece a obriga do responsable de tratamento de informar ao interesado sobre unha serie de aspectos que se relacionan a continuación.