Instrucións

IVE

Grupo de entidades.Modelo individual

Autoliquidación mensual

AXUDA - PRESENTACIÓN 322

Instrucións do modelo 322


OBRIGADOS A DECLARAR NO MODELO 322

Utilizarán o modelo 322 aqueles suxeitos pasivos que formen parte dun grupo de entidades, de acordo co establecido no artigo 163.quinquies.Uno da Lei do Imposto, e optasen por aplicar o Réxime especial previsto no Capítulo IX Título IX da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido.

FORMA DE PRESENTACIÓN DA DECLARACIÓN

Obrigatoriamente por Internet mediante firma electrónica avanzada ou un sistema de identificación e autenticación, en ambos os dous casos utilizando un certificado electrónico recoñecido emitido de acordo ás condicións que establece a Lei 59/2003, do 19 de decembro, de Firma Electrónica que resulte admisible pola Axencia Estatal de Administración Tributaria segundo a normativa vixente en cada momento.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Para os períodos de liquidación de xullo 2017 e seguintes:

 • Do 1 ao 30 do mes seguinte ao período de liquidación, ou ata o último día do mes de febreiro no caso da autoliquidación correspondente ao mes de xaneiro.

Para os períodos de liquidación anteriores a xullo de 2017 o prazo de presentación era o seguinte:

 • Do 1 ao 20 do mes seguinte ao período de liquidación.
 • A autoliquidación correspondente ao mes de decembro presentarase do 1 ao 30 de

IDENTIFICACIÓN

Consignaranse os datos identificativos do suxeito pasivo, así como os seguintes:

 • Número de Grupo.
 • Consideración de entidade dominante ou dependente.
 • NIF da entidade dominante.

Así mesmo, deberá marcar a casa correspondente se concorre algunha das seguintes circunstancias:

 • Se é aplicable o réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco da LIVA.
 • Se está inscrito no Rexistro de devolución mensual.
 • Se é destinatario de operacións ás que se aplique o réxime especial do criterio de Caja.
 • Se opta pola aplicación da pro rata especial de acordo co previsto  no artigo 103.Dos.1º da LIVA.
 • Se opta pola revogación  da aplicación da pro rata especial de acordo co previsto no artigo 103.Dos.1º da LIVA.
 • Se existe volume de operacións nos termos do artigo 121 da LIVA.(Casa a cumplimentar, con carácter obrigatorio, na autoliquidación correspondente ao mes de decembro, por tratarse dun suxeito pasivo exonerado da presentación da declaración-resumo anual modelo 390).

Lembre:Exclúese da obriga de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido (Modelo 390) aos seguintes suxeitos pasivos do Imposto:

 • Suxeitos pasivos obrigados á presentación de autoliquidacións periódicas, con período de liquidación trimestral que tributando só en territorio común realicen exclusivamente as actividades seguintes:
  1. Actividades que tributen en réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, e/ou
  2. Actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos.

   Este colectivo está exonerado de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido (Modelo 390), dende a declaración correspondente ao exercicio 2014.

 • Suxeitos pasivos que estean obrigados a levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria de acordo co previsto no artigo 62.6 do RIVA.

  Este colectivo está exonerado de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido (Modelo 390), dende a declaración correspondente ao exercicio 2017.

En ambos os dous supostos a exoneración de presentar a Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido non procederá no caso de que non exista obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

Os suxeitos pasivos excluídos da obriga de presentar a Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido deberán cumprir o apartado específico reservado a estes, requirido a estes efectos no modelo de autoliquidación do Imposto correspondente ao último período de liquidación do ano, en relación, coa información sobre o tipo de actividades económicas ás que se refire a súa declaración, no seu caso, sobre a porcentaxe de pro rata aplicable, sectores diferenciados e porcentaxes de tributación a varias Administracións, así como do detalle do volume total de operacións realizadas no exercicio.


DEVINDICACIÓN

Exercicio

Deberá consignar as catro cifras do ano ao que corresponde o período mensual polo que efectúa a declaración.

Período

Deberá consignar con dúas cifras o período mensual polo que efectúa a declaración, segundo a seguinte correspondencia:01=enero;02=febrero;03=marzo;04=abril;05=mayo;06=junio;07=julio;08=agosto;09=septiembre;10=octubre;11=noviembre;12=diciembre.

LIQUIDACIÓN

Importante:

As casas 01 a 11 e 39 a 44, que son específicas para declarar operacións intragrupo, deberán utilizarse exclusivamente se no período de liquidación que se declara resulta aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE) e ademais á operación declarada lle resulta aplicable a devandita opción.Se non concorren ambas as dúas circunstancias a consignación das operacións realizadas entre as entidades do grupo efectuarase nas correlativas casas non reservadas ás operacións intragrupo.

RÉXIME XERAL

IVE Devindicado

 • 01 a 09

  Operacións intragrupo:Faranse constar as bases impoñibles gravadas, se é o caso, aos tipos do 4%, 10% e 21%, o tipo aplicable e as cotas resultantes, por operacións intragrupo, é dicir, aquelas ás que resulte aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA.

  Nese caso, e de acordo co disposto polo artigo 163.octies.Uno LIVA, a base impoñible das entregas de bens e prestacións de servizos realizadas no territorio de aplicación do Imposto entre entidades dun mesmo grupo que apliquen o réxime especial do grupo de entidades estará constituída polo custo dos bens e servizos utilizados directa ou indirectamente, total ou parcialmente, na súa realización e polos cales se soportase ou satisfeito efectivamente o Imposto.

 • 10 y 11

  Modificación de bases e cotas de operacións intragrupo:Farase constar co signo que corresponda a modificación de bases impoñibles e cotas de operacións intragrupo nas que concorra calquera das causas previstas no artigo 80 da LIVA (Artigo 24, apartado 1 e 2 do RIVA), así como calquera outra modificación de bases e cotas.

  En ningún caso deberá procederse a analizar por tipos de gravame as bases e cotas modificadas.Si la modificación supone minoración de bases y cuotas se consignará con signo menos.

  Estas casas soamente se usarán se no período de liquidación que se declara resulta aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE) e ademais a base e cota obxecto de modificación declaráronse inicialmente nun período de liquidación no que tamén se aplicou a devandita opción.De non concorrer ambas as dúas circunstancias utilizaranse as casas 25 e 26.

 • 12 a 20

  Nas casas reservadas a “Resto de operacións en réxime xeral” faranse constar as bases impoñibles gravadas, se é o caso, aos tipos do 4%, 10% e 21%, o tipo aplicable e as cotas resultantes daquelas operacións en réxime xeral efectuadas tanto con destinatarios alleos ao grupo coma coas entidades do grupo, cando, neste último caso, non resulte aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA.

 • 21 y 22

  No espazo reservado ás "adquisicións intracomunitarias de bens e servizos" faranse constar as bases impoñibles gravadas correspondentes ao total de adquisicións intracomunitarias de bens e servizos realizadas no período de liquidación, e a cota resultante.

 • 23 y 24

  Outras operacións con investimento do suxeito pasivo (agás ad.Intracom.):Consignaranse as bases impoñibles e das cotas devindicadas no período de liquidación por investimento do suxeito pasivo (artigo 84.Uno.2.º e 4.º da Lei do IVE) cando teñan a súa orixe en operacións distintas das consignadas nas casas 21 e 22.

 • 25 y 26

  Modificación de bases e cotas en réxime xeral:farase constar co signo que corresponda a modificación de bases impoñibles e cotas de operacións nas que concorra calquera das causas previstas no artigo 80 da LIVA (Artigo 24, apartado 1 e 2 do RIVA), así como calquera outra modificación de bases e cotas.

  En el caso de efectuar ventas en régimen de viajeros, minorará en la declaración las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones por este régimen efectuadas en el período de liquidación.

  En ninguno de estos supuestos deberá procederse a desglosar por tipos de gravamen las bases y cuotas modificadas.Si la modificación supone minoración de bases y cuotas se consignará con signo menos.

  Tamén se utilizarán estas casas para as modificacións de bases impoñibles e cotas de operacións realizadas entre entidades do grupo nos dous seguintes casos:

  • Cando no período de liquidación que se está a declarar non sexa aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE) (Modalidade avanzada).
  • Cando, aínda sendo aplicable neste período de liquidación a opción sinalada no parágrafo anterior, a base e cota obxecto de modificación se declararon inicialmente nun período de liquidación no que non era aplicable a devandita opción.
 • 27 a 35

  No espazo reservado á “Recarga de equivalencia” faranse constar as bases impoñibles gravados, se é o caso, aos tipos do 0,5%, 1,4%, 5,2% e 1,75%, o tipo aplicable e a cota resultante.

 • 36 y 37

  Modificacións de bases e cotas da recarga de equivalencia:farase constar co signo que corresponda a modificación de bases impoñibles e recarga de equivalencia de operacións nas que concorra calquera das causas previstas no artigo 80 da LIVA (artigo 24, apartado 1 e 2 do RIVA).Se a modificación supón minoración da base e a recarga de equivalencia, consignarase con signo menos.

IVA Deducible

En el caso de que la empresa realice operaciones exentas sin derecho a deducción, deberá aplicar la regla de prorrata a las cuotas soportadas.En cualquier caso, las bases figurarán sin prorratear.

 • 39 a 42

  Faranse constar as bases impoñibles e o importe das cotas soportadas deducibles, despois de aplicar, se é o caso, a regra de pro rata, distinguindo se se trata de operacións correntes ou operacións con bens de investimento, das operacións realizadas entre entidades do grupo.

  Estas casas soamente se usarán se no período de liquidación que se declara resulta aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE) e ademais a base impoñible e cota soportada deducible devindicouse nun período de liquidación no que tamén se aplicou a devandita opción.De non concorrer ambas as dúas circunstancias utilizaranse as casas 45 a 48.

 • 43 y 44

  Faranse constar o importe da base impoñible e das cotas deducibles rectificadas, regularizadas nas autoliquidacións do exercicio.No se incluirán aquellas rectificaciones que hayan sido regularizadas en autoliquidaciones de periodos anteriores (artículo 24, apartado 2.b) del RIVA).Si el resultado de la rectificación implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

  Estas casas soamente se usarán se no período de liquidación que se declara resulta aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE) e ademais a dedución obxecto de rectificación declarouse inicialmente nun período de liquidación no que tamén se aplicou a devandita opción.De non concorrer ambas as dúas circunstancias utilizaranse as casas 57 e 58.

 • 45 a 56

  Faranse constar as bases impoñibles e o importe das cotas soportadas deducibles, despois de aplicar, se é o caso, a regra de pro rata, distinguindo se se trata de operacións correntes ou operacións con bens de investimento.Tamén se utilizarán estas casas, nos conceptos, que correspondan para consignar as bases impoñibles e cotas soportadas deducibles polas operacións realizadas entre entidades do grupo cando non lles resulte aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada).

  Tamén se utilizarán estas casas, nos conceptos, que correspondan para consignar as bases impoñibles e o importe das cotas soportadas deducibles polas operacións realizadas entre entidades do grupo nos dous seguintes casos:

  • Cando no período de liquidación que se está a declarar non sexa aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE) (Modalidade avanzada).
  • Cando, aínda sendo aplicable neste período de liquidación a opción sinalada no parágrafo anterior, a base impoñible e cota soportada deducible se devindicou nun período de liquidación no que non era aplicable a devandita opción.
 • 57 y 58

  Faranse constar o importe da base impoñible e das cotas deducibles rectificadas, regularizadas nas autoliquidacións do exercicio.No se incluirán aquellas rectificaciones que hayan sido regularizadas en autoliquidaciones de periodos anteriores (artículo 24, apartado 2.b) del RIVA).Si el resultado de la rectificación implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

 • Tamén se utilizarán estas casas para as rectificacións de deducións de operacións realizadas entre entidades do grupo nos dous seguintes casos:
  • Cando no período de liquidación que se está a declarar non sexa aplicable a opción polo réxime establecido no artigo 163.sexies.Cinco LIVA (modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades no IVE).
  • Cando, aínda sendo aplicable neste período de liquidación a opción sinalada no parágrafo anterior, a dedución obxecto de rectificación se declarou inicialmente nun período de liquidación no que non era aplicable a devandita opción.
 • 59

  Se hará constar el importe de las compensaciones satisfechas a sujetos pasivos acogidos al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata.

 • 60

  Farase constar o resultado da regularización das deducións por bens de investimento, incluíndose, se é o caso, a regularización de deducións anteriores ao inicio da actividade.Si el resultado de la regularización implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

 • 61

  Se hará constar el resultado de la regularización de las deducciones provisionales practicadas durante el ejercicio como consecuencia de la aplicación del porcentaje definitivo de prorrata que corresponda.Cumplimentarase unicamente no mes 12, ou nos supostos de cesamento de actividade.

Liquidación (continuación):

 • 76

  Regularización cotas art. 80.Cinco.5ª LIVA:Naqueles casos nos que se producise unha modificación da base impoñible por parte do suxeito pasivo dunha operación que resulta total ou parcialmente impagada, o destinatario da operación que teña a condición de empresario ou profesional e tería aplicado pro rata, deberá consignar nesta casa o importe correspondente ás cotas soportadas que non puido deducirse e das que resulta debedor fronte á Facenda Pública.

 • 63

  Diferenza:Consignarase, co signo que corresponda, casa 63 = casa 38 - casa 62 + casa 76.

 • 64

  Atribuíble á Administración do Estado.Porcentaje:Os suxeitos pasivos que tributen conxuntamente á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco (Lei 12/2002, do 23 de maio, BOE do 24 de maio e 15 de xuño) ou á Comunidade Foral de Navarra (Lei 28/1990, do 26 de decembro, BOE do 27 de decembro), consignarán nesta casa a porcentaxe do volume de operacións en territorio común.Los demás sujetos pasivos consignarán en esta casilla el 100%.

 • 65

  Atribuíble á Administración do Estado.Cuota:Farase constar o resultado atribuíble antes de practicar a compensación de cotas de períodos anteriores á incorporación ao grupo.O importe desta casa coincidirá co da casa 63, agás se o suxeito pasivo debe tributar conxuntamente á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco ou á Comunidade Foral de Navarra, en cuxo caso o importe que deberá figurar será:65 = 63 x 64.

 • 77

  IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso:Farase constar o importe das cotas do Imposto á importación incluídas nos documentos nos que conste a liquidación practicada pola Administración recibidos no período de liquidación.

  Soamente poderá cumprirse esta casa cando se opte conforme ao establecido no artigo 74.1 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido.

 • 66

  Cotas a compensar de períodos anteriores á incorporación ao grupo:Farase constar, con signo positivo, o importe das cotas a compensar procedentes de períodos anteriores á incorporación ao grupo de entidades.Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias Administraciones, consignará en esta casilla, exclusivamente, el saldo a compensar contra la Administración del Estado.

 • 67

  Resultado da regularización anual:Na última autoliquidación do ano (mes 12) farase constar, co signo que corresponda, o resultado da regularización anual conforme dispoñen as Leis polas que se aproban o Concerto Económico entre o Estado e a Comunidade Autónoma do País Vasco e o Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra.

 • 68

  Resultado:68 = 65 + 77 – 66 + 67.Para os efectos deste cálculo, a contía consignada na casa 67 (Resultado da regularización anual) soamente considerarase na última autoliquidación do ano e exclusivamente se o suxeito pasivo tributa conxuntamente á Administración do Estado e ás Facendas Forais.

 • 69

  A deducir:Exclusivamente no suposto de declaración complementaria, para determinar o importe a consignar na casa 70, farase constar o resultado da última declaración presentada por este mesmo concepto, correspondente ao mesmo exercicio e período, pero exclusivamente se resulta un importe positivo superior ou un importe negativo inferior ao resultante da devandita autoliquidación anterior.

 • 70

  Resultado da autoliquidación:Consignarase nesta casa o resultado da operación indicada co signo que corresponda:70 = 68 - 69.

   

INFORMACIÓN ADICIONAL

 • 71

  Entregas intracomunitarias de bienes y servicios:Farase constar o importe das entregas intracomunitarias de bens exentas, realizadas durante o período de liquidación, segundo o disposto no artigo 25 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido e o importe das prestacións de servizos intracomunitarias do período de liquidación.

 • 72

  Exportaciones y operaciones asimiladas:Se hará constar el importe total, en el período objeto de declaración, de las siguientes operaciones exentas del impuesto:

  • As exportacións fóra do territorio da Unión Europea, incluíndo os envíos con carácter definitivo a Canarias, Ceuta e Melilla, segundo o disposto no artigo 21 da Lei do IVE
  • Las entregas y prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 22 y 64 de la Ley.
  • Las operaciones exentas mencionadas en los artículos 23 y 24 de dicha Ley.
  • Las operaciones realizadas en el régimen especial de las agencias de viajes que resulten exentas por aplicación del artículo 143 de la Ley del IVA.
  • Enténdese por importe das operacións indicadas a suma total das contraprestacións correspondentes, incluídos os pagamentos anticipados ou, no seu defecto, dos valores no interior, dos bens exportados, enviados ou entregados e dos servizos prestados.
 • 73

  Operacións non suxeitas ou con investimento do suxeito pasivo que orixinan o dereito a dedución:Farase constar por parte do suxeito pasivo que realiza a operación o importe total, no período obxecto de declaración, de:

  • As entregas de ouro ás que sexa de aplicación a regra contida no artigo 84, apartado Uno, número 2º, letra b) da Lei e as entregas de ouro de investimento a que se refire o artigo 140 da mesma Lei.
  • As entregas non suxeitas de bens destinados a outros Estados membros da Unión Europea en virtude do disposto no artigo 68, apartado catro da Lei.
  • As operacións a que se refire o artigo 84.un.2º c), d), e), f) e g) da Lei.
  • Calquera outra entrega de bens e prestación de servizos non suxeita por aplicación das regras de localización (neste último caso sempre que non deban incluírse na casa 71).

Exclusivamente para aqueles suxeitos pasivos que sexan destinatarios de operacións afectadas polo réxime especial do criterio de caixa:

Importe das adquisicións de bens e servizos ás que sexa de aplicación ou afecte o réxime especial do criterio de caixa conforme á regra xeral de devindicación contida no art. 75 LIVA.

 • 74

  Base impoñible, dos importes das adquisicións de bens e servizos ás que sexa de aplicación ou afecte o réxime especial do criterio de caixa conforme á regra xeral de devindicación contida no artigo 75 LIVA (é dicir, coma se non lles tivese resultado de aplicación o réxime especial do criterio de caixa).

 • 75

  Cota soportada, polos importes das adquisicións de bens e servizos ás que sexa de aplicación ou afecte o réxime especial do criterio de caixa conforme á regra xeral de devindicación contida no artigo 75 LIVA (é dicir, coma se non lles tivese resultado de aplicación o réxime especial do criterio de caixa).

AUTOLIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA

Marcarase cunha “X” na casa indicada ao efecto cando esta declaración sexa complementaria doutra ou outras autoliquidacións presentadas anteriormente polo mesmo concepto e correspondentes ao mesmo exercicio e período.En tal suposto, farase constar tamén neste apartado o número identificativo de 13 díxitos da autoliquidación anterior.De terse presentado anteriormente máis dunha

Importante:unicamente procederá a presentación de autoliquidación complementaria

cando esta teña por obxecto regularizar erros ou omisións doutra autoliquidación anterior que tivesen dado lugar a un resultado inferior ao debido.Por conseguinte, da autoliquidación complementaria deberá resultar un importe positivo superior, ou ben un importe negativo inferior, ao da autoliquidación anterior.

A rectificación por calquera outra causa de autoliquidacións presentadas anteriormente non dará lugar á presentación de autoliquidacións complementarias, sen prexuízo do dereito do contribuínte a solicitar da Administración tributaria a rectificación destas cando considere que prexudicaron de calquera modo os seus intereses lexítimos ou que a súa presentación deu lugar á realización de ingresos indebidos, de conformidade co establecido nos artigos 120.3 e 221.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria (BOE do 18), sempre que non se practicase pola Administración tributaria liquidación definitiva ou liquidación provisional polo mesmo motivo nin transcorrese o prazo de catro anos a que se refire o artigo 66 da citada Lei Xeral Tributaria.

Non obstante, hai que advertir que o suxeito pasivo pode proceder á rectificación sen

necesidade de presentar autoliquidación complementaria nos termos previstos e nos supostos admitidos no artigo 89.Cinco da Lei reguladora do IVE.

Na autoliquidación complementaria faranse constar coas súas contías correctas todos os datos a que se refiren as casas do modelo 322, que substituirán por completo os reflectidos en idénticas casas da declaración anterior.

As

SEN ACTIVIDADE

Si no se han devengado ni soportado cuotas durante el período a que se refiere la presente declaración marque con una “X” esta casilla.

EXCLUSIVAMENTE A CUMPRIR NO ÚLTIMO PERÍODO DE LIQUIDACIÓN

Exclúese da obriga de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido (Modelo 390) aos seguintes suxeitos pasivos do Imposto:

 • Suxeitos pasivos obrigados á presentación de autoliquidacións periódicas, con período de liquidación trimestral que tributando só en territorio común realicen exclusivamente as actividades seguintes:
  1. Actividades que tributen en réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, e/ou
  2. Actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos.

   Este colectivo está exonerado de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido (Modelo 390), dende a declaración correspondente ao exercicio 2014.

 • Suxeitos pasivos que estean obrigados a levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria de acordo co previsto no artigo 62.6 do RIVA

  Este colectivo está exonerado de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido (Modelo 390), dende a declaración correspondente ao exercicio 2017.

En ambos os dous supostos a exoneración de presentar a Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido non procederá no caso de que non exista obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

Os suxeitos pasivos excluídos da obriga de presentar a Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido deberán cumprir o apartado específico reservado a estes, requirido a estes efectos no modelo de autoliquidación do Imposto correspondente ao último período de liquidación do ano, en relación, coa información sobre o tipo de actividades económicas ás que se refire a súa declaración, no seu caso, sobre a porcentaxe de pro rata aplicable, sectores diferenciados e porcentaxes de tributación a varias Administracións, así como do detalle do volume total de operacións realizadas no exercicio.

Datos estadísticos:

 1. Actividade/é a que se refire a declaración.Describirase a actividade ou actividades realizadas polo suxeito pasivo á/s que se refire a declaración, diferenciando como principal aquela actividade cun maior volume de operacións no exercicio.
 2. Clave.Se consignará un código en función de la actividad ejercida:
  Código
  Actividades suxeitas ao Imposto sobre Actividades Económicas (Activ.Empresariais) 1
  Actividades suxeitas ao Imposto sobre Actividades Económicas (Activ.Profesionais e Artísticas) 2
  Arrendadores de Locais de Negocios e Garaxes 3
  Actividades Agrícolas, Gandeiras ou Pesqueiras, non suxeitas ao IAE 4
  Suxeitos pasivos que non iniciasen a realización de entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes a actividades empresariais ou profesionais e non estean dados de alta no IAE 5
  Outras actividades non suxeitas ao IAE 6
 3. Epígrafe IAE.Se hará constar el Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso, de la actividad desarrollada.

Operaciones realizadas en el ejercicio:

  • 80

   Operacións en réxime xeral:farase constar o importe total, excluído o propio IVE e, se é o caso, a recarga de equivalencia, das entregas de bens e prestacións de servizos efectuado polo suxeito pasivo durante o ano natural en réxime xeral de IVE.No obstante, deben excluirse las siguientes operaciones:

   • As operacións realizadas dende establecementos permanentes situados fóra do territorio de aplicación do Imposto, cando os custos relativos ás devanditas operacións non sexan soportados por establecementos permanentes situados dentro do mencionado territorio.
   • Los autoconsumos de bienes comprendidos en las letras c) y d) del número 1.º del artículo 9 de la Ley del IVA.

   Tampouco se incluirán as operacións exentas incluídas nas casas 82 93, 94 e 83 nin as operacións incluídas nas casas 84 e 85.

  • 81

   Operacións ás que despois de aplicarlles o réxime especial do criterio de caixa tivesen resultado devindicadas conforme á regra xeral de devindicación contida no art.75 LIVA:farase constar o importe das operacións realizadas ás que lles resulte de aplicación o réxime especial do criterio de caixa do IVE, coma se a estas non lles tería sido de aplicación o réxime especial do criterio de caixa.Para os efectos de determinar o volume de operacións, estas operacións enténdense realizadas cando se produzan ou, no seu caso, cando se producise a devindicación do IVE conforme ao artigo 75 da Lei do IVE.

  • 93

   Entregas intracomunitarias exentas:farase constar o importe das entregas intracomunitarias exentas do Imposto en virtude do disposto no artigo 25 da Lei do IVE.

  • 94

   Exportacións e outras operacións exentas con dereito a dedución:farase constar:

   • A suma total das contraprestacións correspondentes a exportacións e operacións asimiladas á exportación ou, no seu defecto, os valores no interior das operacións salientadas (artigos 21 e 22 da Lei do IVE.).
   • El importe de las bases imponibles correspondientes a las devoluciones efectuadas durante el año como consecuencia de las exportaciones realizadas en régimen de viajeros.
   • El importe de las operaciones exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley del IVA.
   • El importe de las prestaciones de servicios relacionadas con la importación y cuya contraprestación esté incluida en la base imponible de las importaciones.
   • O importe das prestacións de servizos exentas realizadas en aplicación do réxime especial das axencias de viaxes (artigo 143 da Lei do IVE).
  • 83

   Operaciones exentas sin derecho a deducción:se hará constar el importe de las operaciones exentas sin derecho a deducción, como las mencionadas en el artículo 20 de la Ley del IVA.

  • 84

   Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo:farase constar o importe das entregas de bens e prestacións de servizos non suxeitas por aplicación das regras de localización (agás as reflectidas na casa 85), así como as entregas de materiais de ouro ás que sexa de aplicación a regra contida no artigo 84, apartado Uno, número 2.º, letra b) da Lei do IVE e as entregas de ouro de investimento a que se refire o artigo 140 quinque da mesma Lei.También se incluirán las operaciones a que se refiere el 84 Uno.2º a), c), d), e), f) e g) da Lei.

  • 85

   Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros:farase constar o importe das entregas de bens que haxan de ser obxecto de instalación ou montaxe antes da súa posta a disposición, cando a instalación se ultime noutros Estados membros da Comunidade Europea.

   Só se computarán aquelas en que a instalación ou montaxe implique a inmobilización dos bens entregados.

  • 86

   Operaciones en régimen simplificado:se hará constar el importe total, excluido el propio IVA y, en su caso, el recargo de equivalencia, de las actividades a las que es de aplicación el régimen simplificado.

  • 95

Operacións en réxime especial da agricultura, gandería e pesca:se o suxeito pasivo realiza, ademais, algunha actividade acollida ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca, fará constar nesta casa o importe das entregas de bens e prestacións de servizos acollidas ao devandito réxime especial, incluíndo as compensacións percibidas.

 • 96

  Operacións realizadas por suxeitos pasivos acollidos ao Réxime especial da recarga de equivalencia:se o suxeito pasivo é persoa física ou entidade en réxime de atribución de rendas no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas que realiza algunha actividade de comercio polo miúdo á que sexa aplicable o réxime especial da recarga de equivalencia, fará constar nesta casa o importe, das entregas de bens realizadas no ámbito do devandito réxime especial, excluído o propio IVE.

 • 97

  Operacións en réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección:farase constar o importe total, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido das entregas de bens suxeitas e non exentas efectuadas polo suxeito pasivo durante o ano natural en réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección, tanto se utilizou o método de determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio de cada operación ou a marxe de beneficio global.

 • 98

  Operacións en réxime especial de axencias de viaxes:farase constar o importe total, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, das prestacións de servizos suxeitas e non exentas efectuadas polo suxeito pasivo durante o ano natural en réxime especial de axencias de viaxes.

 • 79

  Entregas de bens inmobles e operacións financeiras, non habituais:farase constar o importe das entregas de bens inmobles, suxeitas ao Imposto, cando estas non constitúan a actividade habitual do suxeito pasivo, e o importe das operacións financeiras do artigo 20.Uno.18 da Lei do IVE que teñan a mesma consideración.

 • 99

  Entregas de bens de investimento:farase constar o importe das entregas de bens, suxeitas ao Imposto, que segundo o disposto no artigo 108 da Lei do IVE, teñan a natureza de bens de investimento para o transmitente.

 • 88

  Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA):farase constar o volume de operacións determinado de acordo co artigo 121 da Lei do IVE (88 = 80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 +98 - 79 - 99).

PRO RATA

Este apartado será cumprido por calquera suxeito pasivo exonerado de presentar o modelo 390 que aplique a regra de pro rata por realizar operacións con dereito a dedución e sen dereito a dedución simultáneamente.

Farase constar para cada actividade os seguintes datos:

500, 505, 510, 515 e 520 CNAE.:consignarase o código correspondente á Clasificación Nacional de Actividades Económicas que corresponda a cada unha das actividades desenvolvidas polo suxeito pasivo e de conformidade co cadro que figura ao final das presentes instrucións.

501, 506, 511, 516 e 521 Importe total das operacións:farase constar o importe total das entregas de bens e prestacións de servizos realizadas polo suxeito pasivo, incluídas aquelas que non orixinan o dereito a deducir, correspondentes á actividade de que se trate.

Para o cálculo do importe total das operacións non se terán en conta as operacións recollidas no artigo 104.Tres da Lei do IVE.

502, 507, 512, 517 e 522 Importe das operacións con dereito a dedución:farase constar o importe total das entregas de bens e prestacións de servizos que orixinen o dereito á dedución, realizadas polo suxeito pasivo, correspondentes á actividade de que se trate.

Para o cálculo do importe das operacións con dereito a dedución non se terán en conta as operacións recollidas no artigo 104.Tres da Lei do IVE.

503, 508, 513, 518 e 523 Tipo:consignarase unha “G” se aplica a pro rata xeral ou unha “E” se é a pro rata especial a que aplica o suxeito pasivo.

504, 509, 514, 519 e 524 % Pro Rata:farase constar nesta casa a porcentaxe definitiva en función das operacións do exercicio correspondentes á actividade de que se trate.

ACTIVIDADES CON RÉXIMES DE DEDUCIÓN DIFERENCIADAS

Este apartado será cumprido por calquera suxeito pasivo exonerado de presentar o modelo 390 no caso de que realice actividades con réximes de dedución diferenciados (artigo 101 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido), debendo analizar o apartado do IVE deducible para cada un dos sectores diferenciados numerados secuencialmente (casas 700 a 805).

Deberase ter en conta que neste apartado non hai que analizar as operacións por tipos de gravame.

IVE DEDUCIBLE:GRUPO 1

IVE deducible en operacións interiores.Bienes corrientes y servicios

Casas 700 e 701.Farase constar o importe total das bases impoñibles daquelas cotas soportadas que sexan deducibles total ou parcialmente e as cotas deducibles do Imposto sobre o Valor Engadido, soportadas na adquisición de bens e servizos directamente relacionados coa actividade, que non estean excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, se é o caso, a regra de pro rata.O importe da base impoñible consignarase, en todo caso, sen ratear.

IVE deducible en operacións interiores.Bienes de inversión

Casas 702 e 703.Farase constar, exclusivamente, o importe das bases impoñibles daquelas cotas soportadas que sexan deducibles total ou parcialmente, e as cotas deducibles do Imposto sobre o Valor Engadido, soportadas na adquisición de bens de investimento directamente relacionados coa actividade, que non están excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, no seu caso, a regra de pro rata ou a porcentaxe de dedución en caso de afectación parcial.O importe da base impoñible consignarase, en todo caso, sen ratear.

IVE deducible en importacións.Bienes corrientes

Casas 704 e 705.Farase constar o importe das bases impoñibles daquelas cotas satisfeitas que sexan deducibles total ou parcialmente, e as cotas deducibles do Imposto sobre o Valor Engadido, satisfeitas nas importacións de bens e operacións asimiladas ás importacións que estean directamente relacionadas coa actividade, que non estean excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, se é o caso, a regra de pro rata.O importe da base impoñible consignarase, en todo caso, sen ratear.

IVE deducible en importacións.Bienes de inversión

Casas 706 e 707.Farase constar o importe das bases impoñibles daquelas cotas satisfeitas que sexan deducibles total ou parcialmente, e as cotas deducibles do Imposto sobre o Valor Engadido, satisfeitas nas importacións de bens de investimento e operacións asimiladas ás importacións relativas a bens de investimento que estean directamente relacionadas coa actividade, que non estean excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, no seu caso, a regra de pro rata ou a porcentaxe de dedución en caso de afectación parcial.O importe da base impoñible consignarase, en todo caso, sen ratear.

IVE deducible en adquisicións intracomunitarias.Bienes corrientes

Casas 708 e 709.Farase constar o importe das bases impoñibles daquelas cotas soportadas que sexan deducibles total ou parcialmente, e as cotas deducibles do Imposto sobre o Valor Engadido, devindicado nas adquisicións intracomunitarias de bens directamente relacionados coa actividade, que non estean excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, se é o caso, a regra de pro rata.O importe da base impoñible consignarase, en todo caso, sen ratear.

IVE deducible en adquisicións intracomunitarias.Bienes de inversión

Casas 710 e 711.Farase constar o importe das bases impoñibles daquelas cotas soportadas que sexan deducibles total ou parcialmente, e as cotas deducibles do Imposto sobre o Valor Engadido, devindicado nas adquisicións intracomunitarias de bens de investimento directamente relacionados coa actividade, que non estean excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, no seu caso, a regra de pro rata ou a porcentaxe de dedución en caso de afectación parcial.O importe da base impoñible consignarase, en todo caso, sen ratear.

Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca

Casas 712 e 713.Farase constar o importe das compras de produtos e servizos que orixinan o pagamento das compensacións que sexan deducibles total ou parcialmente e o importe das compensacións satisfeitas a suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial de agricultura, gandería e pesca en operacións directamente relacionadas coa actividade e non excluídas do dereito a dedución, despois de aplicar, se é o caso, a regra de pro rata.O importe das compras consignarase, en todo caso, sen ratear.

Rectificación das deducións

Casas 714 e 715.Farase constar o importe da base impoñible e das cotas deducibles rectificadas, regularizadas nas autoliquidacións do exercicio.Non se incluirán aquelas rectificacións que fosen regularizadas en autoliquidacións de exercicios anteriores.Si el resultado de la rectificación implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

Regularización de bienes de inversión

Casa 716.Farase constar o resultado da regularización das deducións por bens de investimento realizadas en períodos anteriores, incluíndose, se é o caso, a regularización de deducións anteriores ao inicio da actividade.Si el resultado de la regularización implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

Para o resto de apartado “IVE DEDUCIBLE:GRUPO”:As instrucións a considerar para cada casa serán as mesmas que as descritas para as casas correspondentes ao Grupo 1 coa mesma descrición.