Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

    
 1. Introdución
 2. 1.Declaración censal, modelos 036 ou 037
  1. 1.1 Declaración de alta.Solicitude de NIF
   1. 1.1.1 Cando
   2. 1.1.2 Onde
  2. 1.2 Declaración de modificación e baixa
   1. 1.2.1 Cando
   2. 1.2.2 Onde
  3. 1.3 Resumo da documentación que acompaña ao modelo 036
  4. 1.4 Modelo 039
  5. 1.5 Formulario 034
  6. 1.6 Número de rexistro e identificación de operadores económicos -EORI
 3. 2.Imposto sobre actividades económicas
  1. 2.1 Modelos
   1. 2.1.1 Cando
   2. 2.1.2 Onde
   3. 2.1.3 Clasificación das actividades
 4. 3.Imposto sobre a renda das persoas físicas
  1. 3.1 Incompatibilidade entre réximes
  2. 3.2 Renuncia
  3. 3.3 Exclusión
  4. 3.4 Estimación directa normal
   1. 3.4.1 A quen se aplica
   2. 3.4.2 Cálculo do rendemento neto
   3. 3.4.3 Obrigas contables e rexistrais
  5. 3.5 Estimación directa simplificada
   1. 3.5.1 A quen se aplica
   2. 3.5.2 Cálculo do rendemento neto
   3. 3.5.3 Obrigas contables e rexistrais
   4. 3.5.4 Táboa de amortización simplificada
  6. 3.6 Estimación obxectiva (EO)
   1. 3.6.1 A quen se aplica
   2. 3.6.2 Cálculo do rendemento neto
   3. 3.6.3 Obrigas contables e rexistrais
  7. 3.7 Pagamentos fraccionados
  8. 3.8 Declaración anual de Renda
 5. 4.Imposto sobre sociedades
  1. 4.1 Período impositivo e devindicación
   1. 4.1.1 Esquema de liquidación
  2. 4.2 Base impoñible
  3. 4.3 Tipo de gravame e cota íntegra
  4. 4.4 Tratamento de dobre imposición
   1. 4.4.1 Exención
   2. 4.4.2 Deducións por dobre imposición
  5. 4.5 Bonificacións
  6. 4.6 Deducións para incentivar determinadas actividades
  7. 4.7 Retencións e ingresos a conta
  8. 4.8 Pagamentos fraccionados
   1. 4.8.1 Modalidades de pagamentos fraccionados
   2. 4.8.2 Modelos de pagamentos fraccionados
   3. 4.8.3 Forma de presentación
   4. 4.8.4 Prazo de presentación
  9. 4.9 Declaración
   1. 4.9.1 Prazo de presentación
   2. 4.9.2 Modelos de autoliquidacións
   3. 4.9.3 Forma de presentación
  10. 4.10 Obrigas contables e rexistrais
 6. 5.Imposto sobre o Valor Engadido
  1. 5.1 Actividades non suxeitas e actividades exentas do IVA
  2. 5.2 Réximes de tributación
  3. 5.3 Réxime xeral
   1. 5.3.1 A quen se aplica
   2. 5.3.2 En que consiste
   3. 5.3.3 Modelos de autoliquidacións
   4. 5.3.4 Forma de presentación
   5. 5.3.5 Obrigas formais
  4. 5.4 Réxime especial simplificado
   1. 5.4.1 A quen se aplica
   2. 5.4.2 En que consiste
   3. 5.4.3 Liquidación
   4. 5.4.4 Modelos de autoliquidacións
   5. 5.4.5 Obrigas formais
  5. 5.5 Réxime especial da recarga de equivalencia
   1. 5.5.1 A quen se aplica
   2. 5.5.2 En que consiste
   3. 5.5.3 Modelos de autoliquidacións
   4. 5.5.4 Obrigas formais
   5. 5.5.5 Comezo ou cesamento de actividades no réxime especial
  6. 5.6 Réxime especial da agricultura, gandería e pesca (REAG e P)
   1. 5.6.1 A quen se aplica
   2. 5.6.2 En que consiste
   3. 5.6.3 Modelos de autoliquidacións
   4. 5.6.4 Obrigas formais
  7. 5.7 Réxime especial do criterio de caixa
   1. 5.7.1 A quen se aplica
   2. 5.7.2 A que operacións se aplica
   3. 5.7.3 En que consiste o réxime do criterio de caixa
   4. 5.7.4 Modelos de autoliquidacións
   5. 5.7.5 Obrigas formais
  8. 5.8 Operacións intracomunitarias
  9. 5.9 As facturas
   1. 5.9.1 Obriga de facturar
   2. 5.9.2 Requisitos
   3. 5.9.3 Prazo de expedición e envío de facturas
   4. 5.9.4 Facturas rectificadoras
   5. 5.9.5 A factura electrónica
   6. 5.9.6 Facturas simplificadas
   7. 5.9.7 Conservación de facturas ou documentos substitutivos
  10. 5.10 A Subministración Inmediata de Información (SII)
   1. 5.10.1 A quen se aplica
   2. 5.10.2 En que consiste
   3. 5.10.3 Vantaxes do sistema
  11. 5.11 Ferramentas de asistencia virtual IVA
 7. 6.Impostos Especiais e Ambientais
  1. 6.1 Impostos especiais
   1. 6.1.1 Impostos Especiais de Fabricación
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacións, declaracións de operacións e solicitudes de devolución
    2. 6.1.1.2 Documentos de circulación
    3. 6.1.1.3 Contabilidade
   2. 6.1.2 Imposto Especial sobre a Electricidade
   3. 6.1.3 Imposto Especial sobre o Carbón
   4. 6.1.4 Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
  2. 6.2 Impostos Ambientais
   1. 6.2.1 Imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica
   2. 6.2.2 Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos resultantes da xeración de enerxía eléctrica
   3. 6.2.3 Imposto sobre o almacenamento de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos en instalacións centralizadas
   4. 6.2.4 Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro
   5. 6.2.5 Imposto sobre o Valor da Extracción de Gas, Petróleo e Condensados
 8. 7.Outras Obrigas Fiscais.Retencións
  1. 7.1 Cadro.Relación de tipos de retención en porcentaxe
  2. 7.2 Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas imputacións de renda.Modelos 111 e 190
  3. 7.3 Retencións por arrendamento de bens inmobles.Modelos 115 e 180
  4. 7.4 Retencións do capital mobiliario.Modelos 123 e 193
 9. 8.Declaracións informativas
  1. 8.1 Declaración anual de partícipes e achegas a plans de pensións.Modelo 345
  2. 8.2 Declaración anual de operacións con terceiros.Modelo 347
 10. 9.Formas de presentación das declaracións
  1. 9.1 Obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico
 11. 10.Administración electrónica na Axencia Tributaria
  1. 10.1 Quen está obrigado a relacionarse electronicamente coa Axencia Tributaria
  2. 10.2 Sistemas de identificación e sinatura electrónica
   1. 10.2.1 Certificado electrónico
    1. 10.2.1.1 Tipos de certificado electrónico
    2. 10.2.1.2 Ciclo de vida do certificado electrónico
    3. 10.2.1.3 Documentación para acreditar a identidade
   2. 10.2.2 DNI electrónico (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Rexistro no sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtención de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de Referencia.Servizo RENØ
    1. 10.2.4.1 Como se obtén o número de referencia
    2. 10.2.4.2 Quen pode utilizar o Servizo RENØ
 12. 11.Notificacións electrónicas
  1. 11.1 Notificacións electrónicas subscrición voluntaria
  2. 11.2 Notificacións electrónicas obrigatorias -NEO-
 13. 12.Solucións informáticas web - Novas tecnoloxías
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Cotexo de documentos electrónicos - Código Seguro de Verificación (CSV)
  3. 12.3 Subscrición a avisos informativos da AEAT
   1. 12.3.1 Avisos de información
   2. 12.3.2 Avisos de notificacións
 14. 13.Aplicacións informáticas para dispositivos móbiles
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Redes sociais - Outros sistemas de comunicación inmediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Chat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda