Calendario contribuínte 2016 HTML

 • Calendario
 • Para recordar o cumprimento das principais obrigas tributarias estatais ao longo de 2016.

  A obrigatoriedade de presentar autoliquidacións periódicas segundo o imposto e o obrigado tributario, pode ser:

  • Trimestral, para empresarios individuais en estimación obxectiva ou directa, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.

  • Mensual, para empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica con volume de operacións superior a 6.010.121,04 € en 2015 (grandes empresas), para suxeitos pasivos do IVE inscritos no Rexistro de devolución mensual (REDÉAME), os que tributen en réxime especial do grupo de entidades e as Administracións Públicas, incluída a Seguridade Social.

  É posible elixir a forma de presentación de cada modelo, salvo que se estableza a obrigatoriedade de utilizar algunha:

  • Electrónica por Internet, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia.

  • Soporte directamente legible por ordenador.

  • Telemática por teleproceso só para os modelos 185 y 186.

  • SMS para o modelo 390 e tamén para os modelos 190 y 347 pero só para as comunidades de propietarios e ata 15 rexistros declarados.

  • Pre-declaración imprimida obtida logo de cumprimentación dos formularios dispoñibles na Sede electrónica, ou utilizando os modelos de declaración obtidos ao usar un programa informático desenvolvido pola Axencia Tributaria (programas de axuda), ou outro que obteña un ficheiro co mesmo formato e iguais características e especificacións que aquel.

  Dispoñen de programa de axuda (descarga gratuíta por Internet) os modelos:100180184190, 193, 193-S200, 340, 345, 347, 349, 390, 503, 511 y 714.Dispoñen de formulario ou modelo de declaración a cumprir (tamén por Internet) os modelos:06, 030, 034, 036, 037, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 143, 151, 165, 182, 187, 188, 190, 198, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 220, 222, 230, 280, 282, 296, 303, 308, 309, 322, 353, 360, 361, 368, 410, 411, 430, 480, 510, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 720 y 763.

 • Los principales modelos y plazos generales de presentación de autoliquidaciones con domiciliación bancaria de pago son:

  • Modelos 100, 151 y 714:ata 25 de xuño.
  • Modelo 102:ata 30 de xuño.
  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obriga trimestral):1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.
  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obriga mensual):1 a 15 de cada mes, agás o mes de xullo do modelo 430, ata o 15 de setembro.
  • Modelos 130, 131 y 303:1 a 15 de abril, xullo e outubro e 1 a 25 de xaneiro.
  • Modelo 136:1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.
  • Modelos 200, 206 y 220:1 a 20 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural).
  • Modelos 202 y 222:1 a 15 de abril, outubro e decembro.
  • Modelo 210:1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro (agás ganancias derivadas de transmisións de inmobles).Para rentas imputadas de inmuebles urbanos de 1 de enero a 23 de diciembre.
  • Modelo 213:1 a 25 de xaneiro.
  • Modelos 303 y 353 (obriga mensual):1 a 15 de cada mes e xaneiro ata o 25.
  • Modelos 410 y 411:1 a 26 de xullo.
  • Modelo 560:1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga trimestral) ou o mes (obriga mensual).1 a 15 de abril do ano seguinte (obriga anual).
  • Modelos 561, 562 y 563:1 a 15 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga  trimestral) e 1 a 15 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes (obriga mensual).
  • Modelos 564, 566 y 581:1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o mes.
  • Modelo 583:1 a 15 de maio, setembro, novembro e febreiro do ano seguinte (pagamentos fraccionados) e 1 a 25 de novembro (autoliquidación anual).
  • Modelo 587:1 a 15 de maio, setembro e xaneiro do ano seguinte (autoliquidacións cuatrimestrales).
  • Modelo 588:1 a 25 de novembro.
  • Modelos 595 y 582:1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre. 
 • Novidades

  • A partir dos períodos impositivos iniciados o 1 de xaneiro de 2016 pódese utilizar o sistema Cl@ve PIN para presentar os modelos 030, 140, 308, 309, 341, 568 y 576.A partir do 1 de febreiro de 2016, a presentación do modelo 309 poderase realizar, ademais de con certificado electrónico ou Cl@ve PIN, mediante pre-declaración.Así mesmo, non se poderán presentar en papel os modelos 308, 341 y 568.

  • O 6 de abril de 2016 iníciase o prazo de presentación, exclusivamente por Internet, da declaración de Renda e Patrimonio 2015.

  • Apróbase o modelo 113, “Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria”, cuxa presentación será obrigatoria con certificado electrónico.

  • Apróbase o modelo 151, “Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español”. Coexistirán para a Renda 2015, o modelo 151 para os que autoliquiden o Imposto coa normativa vixente dende 1 de xaneiro de 2015 e o modelo 150 para os que optasen por aplicar a normativa vixente a 31 de decembro de 2014 ata a finalización do réxime.

  • O prazo de presentación do modelo 170 anticípase do mes de marzo a febreiro.

  • Apróbase o modelo 280, “Declaración informativa anual de Plans de Aforro a longo prazo”, a presentar por entidades aseguradoras ou de crédito que comercialicen estes.

  • Apróbase o modelo 282, “Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea”. Presentarase no prazo de presentación da autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

  • Apróbase o modelo de “Solicitude de devolución por exención por reinvestimento en vivenda habitual.Imposto sobre a Renda de non Residentes” a presentar nos tres meses seguintes a data da adquisición da vivenda habitual.

  • Apróbase o modelo de “Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria”, a presentar en catro anos contados a partir do 2 de maio do ano natural seguinte correspondente ao período impositivo respecto do cal se solicita a aplicación do réxime opcional ou contados a partir do fin do prazo de presentación das súas declaracións polo Imposto sobre a Renda de non Residentes para os contribuíntes que obtivesen rendas mediante establecemento permanente.

 • Recuerde

  • Para todos os contribuíntes é obrigatoria a presentación por Internet dos modelos de declaración, a excepción das seguintes declaracións que poden presentarse en papel e sempre que non se refiran a obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico:05, 06, 030, 036, 037, 100, 140, 146 y 150.

  • As persoas físicas dispoñen do DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia, para presentar no seu caso, declaracións informativas, censais, determinadas autoliquidacións, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

  • As S. A. y S. L., así como os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuyentes, están obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico as súas declaracións informativas, autoliquidacións e con carácter xeral tamén as súas declaracións censais, sen prexuízo da posibilidade de presentar as declaracións informativas en soporte lexible directamente por ordenador (DVD) para máis de 10 millóns de rexistros.

  • El resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou pre-declaración imprimida e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico ou en soporte (para máis de 10 millóns de rexistros).

  • As Administraciones públicas están obrigadas á presentación por Internet con certificado electrónico.

  MODELO 01/01C.CERTIFICADOS 

  Para solicitar certificados (01C para contratistas y subcontratistas):sin plazo específico.

  MODELO 030.DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS, CAMBIO DE DOMICILIO Y/O VARIACIÓN DE DATOS PERSONALES 

  Para comunicar la variación de datos identificativos, el estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Además quienes no desarrollen actividades económicas podrán: 

  • Solicitar a alta no 
  • Comunicar o cambio de domicilio:con carácter xeral, 3 meses desde o cambio (os que realicen actividades económicas presentarán o Modelo 036/037).

  MODELOS 036/037.DECLARACIÓN CENSAL 

  • Declaración de alta: antes de iniciar as correspondentes actividades ou do
  • Declaración de modificación: 1 mes dende o día seguinte da modificación.
  • Declaración de baixa: 1 mes dende o cesamento ou a cancelación efectiva dos asentos no Rexistro Mercantil.6 meses dende o falecemento do obrigado tributario (presentarana os herdeiros).
  • Solicitude NIF seguinte á constitución ou establecemento en territorio español de persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, e sempre antes do inicio da actividade.
  • Inscrición no Rexistro de devolución mensual (REDEME): con carácter xeral, mes de novembro anterior ao ano en que deban producir efectos.
  • Opcións ou renuncias a réximes especiais:con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.
  • Opción suxeición ao IVE para 2016 e sucesivos e comunicación suxeición ao IVE polos suxeitos pasivos en réxime agrícola, suxeitos pasivos exentos sen dereito a dedución e persoas xurídicas que non actúen como empresarios ou profesionais se as súas adquisicións intracomunitarias de bens non superaron os 10.000 €:en calquera momento e 1 mes desde que se alcanza o referido límite, respectivamente. 
  • Comunicación de suxeición ao IVE en vendas a distancia:1 mes dende que superen os 35.000 €. 
  • Opción ou renuncia por ingresar as cotas do Imposto á importación liquidadas pola Alfándega na declaración correspondente ao período en que se reciba o documento no que conste a liquidación practicada:con carácter general en noviembre. 
  • Comunicación da condición de revendedor de teléfonos móbiles e consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e comprimidos dixitais:con carácter general en noviembre. 

  MODELO 038

  Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos:mensualmente decláranse as do mes natural anterior.

  MODELO 039.COMUNICACIÓN DE DATOS.GRUPO DE ENTIDADES

  • Comunicación de inicio de actividades e opción pola pro rata especial: no prazo de presentación da autoliquidación do período no que comece a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos.
  • Comunicación de modificacións ou incorporación de entidades de nova creación: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que se produza a modificación ou incorporación.
  • Inscrición no REDEME e opcións ou renuncias: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

  Modelo 113.Comunicación das ganancias patrimoniais por cambio de residencia a outro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria:entre a data do desprazamento e a de finalización do prazo de declaración do imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia e variacións, dous meses dende que se produzan.

  Modelo 140.Solicitude de aboamento anticipado das deducións por maternidade e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento:cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días

  Modelo 143. Solicitude de abono anticipado das deducións por familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou persoas con minusvalidez a cargo e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento:cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días

  Modelo 145.Comunicación da situación persoal e familiar do perceptorantes do inicio de cada ano natural ou ao inicio da relación.

  Modelo 146.Pensionistas con dous ou máis pagadores.Solicitude de determinación do importe das retencións:xaneiro e febreiro de cada ano.

  Modelo 147.Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo IRPF, por desprazarse a territorio español, para a práctica de retencións:dende os 30 días anteriores á entrada en territorio español ata os 183 días seguintes ao comezo do traballo ou ata o 30 de xuño do ano seguinte se cando o comezo é posterior ao 2 de xullo.

  Modelo 149.Comunicación da opción, renuncia e exclusión do Réxime especial de tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes por persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España por desprazarse a territorio español.Opción:6 meses dende o inicio da actividade.Renuncia:novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que deba producir efectos.Exclusión:1 mes dende o incumprimento dos requisitos para aplicar o réxime.Fin de desprazamento:1 mes dende que tivese finalizado este.

  Modelo 156.Declaración informativa anual de cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, con carácter general:1 a 31 de xaneiro do ano seguinte ao que corresponda a declaración.Excepciones hasta el 1 de abril.

  Modelo 185.Declaración informativa mensual de cotizacións da Seguridade Social e mutualidades:10 días naturais seguintes ao mes ao que se refira a información.

  Modelo 186.Declaración informativa de nacementos e defuncións:mes natural seguinte.

  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

  Modelo 210. No residentes sin establecimiento permanente.Autoliquidación.Con carácter xeral, a ingresar: 1 a 20 de abril, xullo, outubro e xaneiro.Cota cero: 1 a 20 de xaneiro do ano seguinte ao de devindicación.A devolver: dende o 1 de febreiro do ano seguinte ao de devindicación e no prazo de 4 anos dende o fin do período de declaración e ingreso da retención.Rendas de transmisións de inmobles:3 meses despois de transcorrer 1 mes dende a transmisión.Rendas imputadas de inmobles urbanos:ano natural seguinte á devindicación.

  Modelo 211. Retención en la adquisición de inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente:1 mes dende a transmisión do inmoble.

  Modelo 213. Gravamen especial sobre inmuebles de entidades no residentes:xaneiro.

  Modelo 216.Declaración-documento de ingreso de1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.Para grandes empresas, mensual.

  Modelo 247.Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes por desprazarse ao estranxeiro o prazo de presentación depende da duración do desprazamento.

  Modelo 282.Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea:mesmo prazo de presentación da autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

  Modelo 291. Declaración informativa de cuentas de no residentes:1 a 31 de xaneiro.

  Modelos 294 e 295.Accións e participacións eprimeiro trimestre do ano.

  Modelo 296.Declaración anual de retencións e ingresos á conta:1 a 31 de xaneiro.

  Modelo 299. Declaración anual de determinadas rendas obtidas por persoas físicas residentes noutros Estados Membros da Unión Europea e noutros países e territorios cos que se establecese un intercambio de información:marzo.

  IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

  Modelo 04. Solicitud de aplicación del tipo del 4% a vehículos para el transporte habitual de discapacitados en silla de ruedas o movilidad reducida:antes de adquirir o vehículo.

  Modelo 034. Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no IVE, a presentar polos que desexen acollerse a calquera dos réximes especiais e designen a España como Estado membro de identificación.

  • Declaración de inicio:antes do inicio das actividades ou cando xa se iniciasen ata o décimo día do mes seguinte a este inicio.
  • Declaración de modificación: ata o décimo día do mes seguinte á modificación.
  • Declaración de cesamento: polo menos quince días antes do final do trimestre anterior ao

  Modelo 308. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos ocasionais por entregas de30 días naturais dende a entrega.Solicitude de devolución por suxeitos pasivos no réxime simplificado do IVE e que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, por adquirir determinados medios de transporte:20 días naturais do mes seguinte á súa adquisición.Solicitude de devolución por entes públicos ou establecementos privados de carácter social na adquisición de bens que se entreguen a organismos recoñecidos que os exportan (actividades humanitarias, caritativas ou educativas):3 meses dende a súa entrega.

  Modelo 309. Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novos (non empresariosantes da matriculación definitiva.Procedementos administrativos ou xudiciais de execución forzosa (excepto1 mes dende o pagamento do importe da adxudicación.Incumprimento do requisito de non transmisión posterior por actos inter vivos do vehículo (beneficiarios do tipo reducido do IVE en entregas ou adquisicións intracomunitarias de vehículos):4 anos seguintes á súa data de adquisición.

  Modelo 303 e 322.Opción ou revogación da aplicación pro rata especial, para actividades en curso:presentación da autoliquidación do último período ata o día 30 de xaneiro do ano

  Modelo 360.Solicitude de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto e no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:desde o día seguinte de cada trimestre ou ano ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  Modelo 361.Solicitude de devolución do IVE soportado no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto nin na Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:desde o día seguinte de cada trimestre ou ano e ata o día 30 de setembro

  Modelos 362 e 363. Solicitude de6 meses tras finalizar cada trimestre natural e antes de realizar a operación, respectivamente.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

  Modelos 05 e 06.Solicitud de no sujeción, exención y reducción de base imponible y declaración de exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, respectivamente:antes da matriculación definitiva.

  Modelo 568.Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio:1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.

  Modelo 576.Autoliquidación.Declararanse as operacións suxeitas e non exentas:tras solicitar a matriculación definitiva do medio de transporte e antesSe o feito impoñible non é a matriculación definitiva:15 días naturais dende a devindicación do imposto.

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  Modelo 511. Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta:5 días hábiles seguintes á finalización do mes ao que corresponde a información.

  Modelos 540 dos comprobantes e recibos de entrega expedidos para documentar os avituallamentos a aeronaves e 541 a embarcacións, realizadas polo procedemento de vendas en ruta e das notas de entrega expedidas dentro do procedemento de venda en ruta, NE:mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 542 recibos e comprobantes de entrega expedidos durante un trimestre para documentar os avituallamentos a aeronaves e 543 a embarcacións, non realizados polo procedemento de vendas en ruta;546 de subministración de gasóleo marcada a embarcacións con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos e 547 relación de abonos realizados a minoristas de gasóleo bonificado polas entidades emisoras de medios de pagamento específicos, efectuados durante un trimestre:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelos 544 e 545. Relacións de pagamentos efectuados mediante cheques - gasóleo bonificado e tarxetas-gasóleo bonificado e a relación de subministracións de carburantes realizadas no marco das relacións internacionais con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos efectuados durante un trimestre:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelo 551. Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos en circulación interna:semana siguiente a la que se refieran los datos.Se os documentos de acompañamento son expedidos informaticamente ou utilizando os servizos de Internet, se pode substituír a obriga semanal pola presentación mensual dentro do mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 553, 554, 555, 557, 558, 570 e 580 utilizaranse exclusivamente para as declaracións relativas a fábricas e depósitos fiscais e o modelo 556 utilizarase exclusivamente para as declaracións das fábricas de produtos intermedios:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do mes en que se producen as devindicacións para o Imposto sobre Hidrocarburos e Tabaco 1 ao 20 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre en que se produciron as devindicacións, ou 1 ao 20 do terceiro mes seguinte a aquel en que se produciron as devindicacións para o Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Alcohólicas.

  Modelos 559 e de relación de beneficiarios do réxime de colleitadores, para a liquidación e pagamento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas nos réximes de destilación artesanal e de colleiteiro.Liquidación da tarifa 1ª:momento en que se solicite a autorización para destilar.Liquidación da tarifa 2ª:trimestre natural ou mensual para suxeitos pasivos que liquiden o IVE mensual:20 primeiros días naturais do segundo mes seguinte a aquel en que finaliza o trimestre ou do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes.

  DDC e DCC.Declaración desagregación de cotas centralizadas:nos mesmos prazos que a súa declaración-liquidación única.

  INTRASTAT (ESTATÍSTICA COMERCIO INTRACOMUNITARIO)

  Modelos N-I, N-E, O-I, O-E. Obrigados a subministrar a información estatística:12 primeiros días naturais do mes seguinte ao que se realizaron as operacións.

  Modelo 763.Autoliquidación:durante o mes seguinte á finalización de cada trimestre natural.

  IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

  Modelo 840

  • Declaración de alta:1 mes dende o inicio da actividade.Sujetos pasivos que vengan aplicando alguna exención del impuesto y dejen de cumplir los requisitos:mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo resulte obrigado.
  • Declaración de variación:1 mes dende a variación.
  • Declaración de baixa:1 mes dende o cesamento.Suxeitos pasivos do imposto que apliquen algunha das súas exencións:durante o mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

  Modelo 848.Comunicación do importe neto da cifra de negocios:1 de xaneiro a 14 de febreiro do exercicio en que deba producir efectos a comunicación.

 • Recuerde:Si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.Este calendario confeccionouse en decembro de 2015, con proxectos normativos en tramitaciónPara consultar la normativa publicada y más información tributaria:901335533 e www.agenciatributaria.es