Calendario contribuyente 2015 HTML

 • Calendario del contribuyente 2015

  Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas o no, a lo largo de 2015.

 • Acceso al Calendario del contribuyente 2015
 • La obligatoriedad de presentar autoliquidaciones periódicas, según el impuesto y el obligado tributario, puede ser:

  • Trimestral, para empresarios individuais en estimación obxectiva ou directa, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.
  • Mensual, para empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica con volume de operacións superior a 6.010.121,04 € en 2014 (grandes empresas), para suxeitos pasivos do IVE inscritos no Rexistro de devolución mensual (REDÉAME), os que tributen en réxime especial do grupo de entidades e as Administracións Públicas, incluída a Seguridade Social.

  Es posible elegir entre las diversas formas de presentación de cada modelo, salvo que se establezca la obligatoriedad de utilizar alguna:

  • Electrónica, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia.
  • Soporte directamente legible por ordenador.
  • Telemática por teleproceso só para os modelos 185 y 186.
  • SMS para o modelo 390, e os modelos 190 y 347 tamén se habilita a presentación con SMS pero só para as comunidades de propietarios e ata 15 rexistros declarados.
  • Impreso convencional (pre-imprimido) ou xerado mediante o servizo de impresión da sede electrónica da Axencia Tributaria (pre-declaración imprimida obtida exclusivamente por Internet).

  Dispoñen de programa de axuda (descarga gratuíta por Internet) os modelos:100, 180, 182, 184, 188, 190, 193, 193-S, 198, 200, 296, 340, 345, 347, 349, 390, 500, 503, 511, y 714.Dispoñen de formulario (tamén por Internet) os modelos:034, 102, 111, 131, 136, 143, 165, 202, 210, 211, 213, 220, 222, 303, 322, 353, 360, 361 y 368.

 • Recuerde

  • Para todos os contribuíntes que deban presentar os seguintes modelos é obrigatoria a súa presentación por Internet:034, 039, 108, 202, 216, 230, 322, 353, 360, 361, 367, 368, 410, 411, 430, 480, 576, 714 (xunto ao modelo 100), 720 e 763.Y también para menos de 10 millones de  registros, en los modelos:159, 170, 171, 181, 187, 189, 192 y 196.
  • As persoas físicas dispoñen do DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia, para presentar no seu caso, declaracións informativas ou autoliquidacións.
  • As S. A. e S. L. e os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou a a Delegación Central de Grandes Contribuíntes, están obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico os modelos 036, 111, 117, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 220, 222, 270, 296, 303, 322, 345, 346, 347, 349, 353 y 390, sen prexuízo de presentar as declaracións informativas en soporte (para máis de 10 millóns de rexistros).Ademais, as S. A. e S. L. tamén presentarán obrigatoriamente por Internet con certificado electrónico os modelos 115, 123, 124, 126 y 128.
  • El resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou pre-declaración imprimida e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico ou en soporte (para máis de 10 millóns de rexistros).
  • As Administraciones Públicas están obrigadas á presentación obrigatoria por Internet con certificado electrónico.
  • El  7 de abril de 2015 iníciase elplazo de presentación da declaración de Renda e Patrimonio 2014 por Internet.
  • Prorrógase a presentación do Imposto sobre o Patrimonio 2014, modelo 714, que se restableceu con carácter temporal para os exercicios 2011 a 2013.
  • Para os períodos de liquidación que comecen a partir do 1 de xaneiro de 2015 se elimina a presentación en papel pre-imprimido dos modelos de autoliquidación 115, 130 y 131.
  • Os principais modelos e prazos xerais de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria de pagamento son:
   • Modelos 100 y 714: 7 de abril a 25 de xuño.
   • Modelo 102:30 de xuño.
   • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obriga trimestral):1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.
   • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obriga mensual):1 a 15 de cada mes.
   • Modelos 130, 131, 303 (obriga  trimestral):1 a 15 de abril, xullo e outubro e 1 a 25 de xaneiro.
   • Modelo 136:1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.
   • Modelos 200, 206 y 220:1 a 20 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural).
   • Modelos 202 y 222:1 a 15 de abril, outubro e decembro.
   • Modelo 210:1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro (agás ganancias derivadas de transmisións  de inmobles).Para rentas imputadas de inmuebles urbanos de 1 de enero a 23 de diciembre.
   • Modelos 213:1 a 25 de xaneiro.
   • Modelos 303 y 353 (obriga mensual):1 a 15 de cada mes e xaneiro ata o 25.
   • Modelo 410 y 411:1 a 26 de xullo.
   • Modelo 560:1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga trimestral) ou o mes (obriga mensual).
   • Modelos 561, 562 y 563:1 a 15 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga  trimestral) e 1 a 15 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes (obriga mensual).
   • Modelos 564, 566 y 581:1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o mes.
   • Modelo 583:1 a 15 de maio, setembro, novembro e febreiro (obriga trimestral) 1 a 25 de novembro (obriga anual).
   • Modelo 587:1 a 15 de maio, setembro e xaneiro.
   • Modelos 595 y 582:1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre.
 • Novidades

  • Implántase o sistema Cl@ve, de identificación, autenticación e firma electrónica común que permitirá ao cidadán relacionarse por Internet cos organismos da Administración integrados en Cl@ve, usando claves concertadas logo de rexistro único no sistema.Tras el registro, se puede acceder por Internet a los servicios de la Agencia Tributaria con Cl@ve PIN.
  • Apróbase o modelo 034 de declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos novos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no IVE.
  • Apróbase o modelo 143 “IRPF.Deducción por familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o por personas con discapacidad a cargo.Abono anticipado da dedución".Poderá presentarse dende o 7 de xaneiro de 2015 (dende o 3 de febreiro se é en papel imprimido obtido por Internet mediante a utilización do servizo de impresión da sede electrónica da Axencia Tributaria).Las solicitudes de abono anticipado cuyo derecho se haya generado en el mes de enero de 2015 podrán presentarse hasta el 28 de febrero de 2015.
  • Apróbase a presentación mediante o envío dun mensaxe SMS do modelo 190, só para comunidades de propietarios con ata 15 rexistros.
  • Apróbase o modelo 290 de “Declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses”.
  • Para os períodos de liquidación que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2015, no modelo 322 permítese optar ou revogar a opción pola aplicación da pro rata especial.Se permite  igualmente con efectos exclusivamente para la autoliquidación mensual, modelo individual, correspondiente al último periodo de liquidación del ejercicio 2014.
  • Apróbase o modelo 368 “Declaración -liquidación periódica dos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE.”
  • Quedan exonerados de presentar o modelo 390 "Declaración - resumo anual do IVE "cuxo prazo de presentación comece o 1 de xaneiro de 2015, os que con período de liquidación trimestral tributen só en territorio común e realicen actividades en réxime simplificado e/ou operacións de arrendamento de bens inmobles urbanos, sempre que cumpran a información adicional solicitada, no cuarto trimestre de 2014 do Modelo 303 de IVE.
  • Apróbase o modelo 410 “Pagamento a conta do Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito.Autoliquidación”.
  • Apróbase -entrada en vigor, 25 de xuño de 2015- o modelo 411 "Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito.Autoliquidación"
 • También debe tener en cuenta

  MODELO 01/01C.CERTIFICADOS

  Para solicitar certificados (01C para contratistas y subcontratistas):sin plazo específico.

  MODELO 030.DECLARACIÓN CENSUAL DE ALTA NO CENSO DE OBRIGADOS

  Para comunicar la variación de datos identificativos, el estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Además quienes no desarrollen actividades económicas podrán:

  • Solicitar a alta no
  • Comunicar o cambio de domicilio:con carácter xeral, 3 meses desde o cambio (os que realicen actividades económicas presentarán o Modelo 036/037).

  MODELOS 036/037.DECLARACIÓN CENSUAL

  • Declaración de alta: antes de iniciar as correspondentes actividades ou do
  • Declaración de modificación: 1 mes dende o día seguinte da modificación.
  • Declaración de baixa: 1 mes dende o cesamento ou a cancelación efectiva dos asentos no Rexistro Mercantil.6 meses dende o falecemento do obrigado tributario (presentarana os herdeiros).
  • Solicitude NIF:mes seguinte á constitución ou establecemento en territorio español de persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, e sempre antes do inicio da actividade.
  • Inscrición no Rexistro de devolución mensual (REDEME): con carácter xeral, mes de novembro anterior ao ano en que deban producir efectos.
  • Opcións ou renuncias a réximes especiais:con carácter general,mes de diciembre anterior al año en que deban surtir efectos.
  • Opción suxeición ao IVE para 2015 e sucesivos e comunicación suxeición ao IVE polos suxeitos pasivos en réxime agrícola, suxeitos pasivos exentos sen dereito a dedución e persoas xurídicas que non actúen como empresarios ou profesionais se as súas adquisicións intracomunitarias de bens non superaron os 10.000 €:en calquera momento e 1 mes desde que se alcanza o referido límite, respectivamente.
  • Comunicación de sujeción al IVA en ventas a distancia: 1 mes dende que superen os 35.000 €.
  • Opción o revocación de la aplicación prorrata especial, para  nuevas actividades: autoliquidación del  primer periodo del ejercicio.
  • Opción ou renuncia por ingresar as cotas do Imposto á importación liquidadas pola Alfándega na declaración correspondente ao período en que se reciba o documento no que conste a liquidación practicada:con carácter general en  noviembre.Para 2015 en enero.
  • Comunicación da condición de revendedor de teléfonos móbiles e consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e comprimidos dixitais:con carácter general en noviembre.Para 2015  hasta el 31 de marzo.

  MODELO 038

  • Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos:mensualmente decláranse as do mes natural anterior.

  MODELO 039.COMUNICACIÓN DE DATOS.GRUPO DE ENTIDADES

  • Comunicación de inicio de actividades e opción pola pro rata especial: en el plazo de presentación de la autoliquidación del periodo en el que comience la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
  • Comunicación de modificacións ou incorporación de entidades de nova creación: en el plazo de presentación de la autoliquidación del periodo en que se produzca la modificación o incorporación. 
  • Inscrición no REDEME e opcións ou renuncias: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

  Modelo 140.Solicitude de aboamento anticipado das deducións por maternidade e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento:cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días

  Modelo 143.Solicitude de abono anticipado das deducións por familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou persoas con minusvalidez a cargo e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento:cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días

  Modelo 145.Comunicación da situación persoal e familiar do perceptorantes do inicio de cada ano natural ou ao inicio da relación.

  Modelo 146.Pensionistas con dous ou máis pagadores.Solicitude de determinación do importe das retencións:xaneiro e febreiro de cada ano.

  Modelo 147.Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo IRPF, por desprazarse a territorio español, para a práctica de retencións:dende os 30 días anteriores á entrada en territorio español ata os 183 días seguintes ao comezo do traballo ou ata o 30 de xuño do ano seguinte se cando o comezo é posterior ao 2 de xullo.

  Modelo 149.Comunicación da opción, renuncia e exclusión do Réxime especial de tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes por persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España por desprazarse a territorio español.Opción:6 meses dende o inicio da actividade.Renuncia:novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que deba producir efectos.Exclusión:1 mes dende o incumprimento dos requisitos para aplicar o réxime.

  Modelo 156. Declaración informativa anual de cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, con carácter general:1 a 31 de xaneiro do ano seguinte ao que corresponda a declaración.Excepciones hasta el 1 de abril.

  Modelo 185. Declaración informativa mensual de cotizaciones de la Seguridad Social y Mutualidades:10 días naturais seguintes ao mes ao que se refira a información.

  Modelo 186. Declaración informativa de nacimientos y defunciones:mes natural seguinte.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES SEN ESTABLECEMENTO PERMANENTE

  Modelo 210.Non-residentes sen establecemento permanente.Autoliquidación.Con carácter xeral:a ingresar 1 a 20 de abril, xullo, outubro e xaneiro.Cuota cero 1 a 20 de xaneiro do ano seguinte ao de devindicación.A devolver dende o 1 de febreiro do ano seguinte ao de devindicación e no prazo de 4 anos dende o fin do período de declaración e ingreso da retención.Rendas de transmisións de inmobles:3 meses despois de transcorrer 1 mes dende a transmisión.Rendas imputadas de inmobles urbanos:ano natural seguinte á devindicación.

  Modelo 211.Retención na adquisición de inmobles a non residentes sen establecemento permanente:1 mes dende a transmisión do inmoble.

  Modelo 213.Gravame especial sobre inmobles de entidades non residentes:xaneiro.

  Modelo 216.Declaración-documento de ingreso de1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.Para grandes empresas, mensual.

  Modelo 247.Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que, vaian adquirir a condición de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes por desprazarse ao estranxeiro o prazo de presentación depende da duración do desprazamento.

  Modelo 291.Declaración informativa de cuentas de no residentes:1 a 31 de xaneiro.

  Modelos 294 e 295.Accións e participacións eprimeiro trimestre do ano.

  Modelo 296.Declaración anual de retencións e ingresos á conta:1 a 31 de xaneiro.

  Modelo 299. Declaración anual de determinadas rendas obtidas por persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea e noutros países e territorios cos que se establecese un intercambio de información:marzo.

  IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

  Modelo 04.Solicitude de aplicación do tipo do 4% a vehículos para o transporte habitual de discapacitados en cadeira de rodas ou mobilidade reducida:antes de adquirir o vehículo.

  Modelo 034.Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no IVE, a presentar polos que desexen acollerse a calquera dos réximes especiais e designen a España como Estado membro de identificación. 

  • Declaración de inicio: antes do inicio das actividades ou cando xa se iniciasen ata o décimo día do mes seguinte a este inicio.
  • Declaración de modificación:hasta el décimo día del mes siguiente a la modificación. 
  • Declaración de cesamento:al menos quince días antes del final del trimestre anterior al que se pretenda dejar de utilizar el régimen. 

  Modelo 308. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos ocasionais por entregas de30 días naturais dende a entrega.Solicitude de devolución por suxeitos pasivos no réxime simplificado do IVE e que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, por adquirir determinados medios de transporte:20 días naturais do mes seguinte á súa adquisición.Solicitude de devolución por entes públicos ou establecementos privados de carácter social na adquisición de bens que se entreguen a organismos recoñecidos que os exportan (actividades humanitarias, caritativas ou educativas):3 meses dende a súa entrega.

  Modelo 309. Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novos (non empresariosantes da matriculación definitiva.Procedementos administrativos ou xudiciais de execución forzosa (excepto1 mes dende o pagamento do importe da adxudicación.Incumprimento do requisito de non transmisión posterior por actos ínter vivos do vehículo (beneficiarios do tipo reducido do IVE en entregas ou adquisicións intracomunitarias de vehículos):4 anos seguintes á súa data de adquisición.

  Modelo 303 e 322.Opción ou revogación da aplicación pro rata especial, para actividades en curso:presentación da autoliquidación do último período ata o día 30 de xaneiro do ano

  Modelo 360.Solicitude de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto e no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais establecidos na Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:desde o día seguinte de cada trimestre ou ano ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  Modelo 361.Solicitude de devolución do IVE soportado no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto nin na Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:desde o día seguinte de cada trimestre ou ano e ata o día 30 de setembro

  Modelos 362 e 363. Solicitude de6 meses tras finalizar cada trimestre natural e antes de realizar a operación, respectivamente.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

  Modelos 05 e 06.Solicitud de no sujeción, exención y reducción de base imponible y declaración de exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, respectivamente:antes da matriculación definitiva.

  Modelo 568.Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio:1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.

  Modelo 576.Autoliquidación.Declararanse as operacións suxeitas e non exentas:tras solicitar a matriculación definitiva do medio de transporte e antesSe o feito impoñible non é a matriculación definitiva:15 días naturais dende a devindicación do imposto.

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  Modelo 511. Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta:5 días hábiles seguintes á finalización do mes ao que corresponde a información.

  Modelos 540 dos comprobantes e recibos de entrega expedidos para documentar os avituallamentos a aeronaves e 541 a embarcacións, realizadas polo procedemento de vendas en ruta e das notas de entrega expedidas dentro do procedemento de venda en ruta, NE:mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 542 recibos e comprobantes de entrega expedidos durante un trimestre para documentar os avituallamentos a aeronaves e 543 a embarcacións, non realizados polo procedemento de vendas en ruta;546 de suministro de gasóleo marcado a embarcaciones con devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelos 544 e 545. Relacións de pagamentos efectuados mediante cheques - gasóleo bonificado e tarxetas - gasóleo bonificado e a relación de subministracións de carburantes realizadas no marco das relacións internacionais con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos efectuados durante un trimestre:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelo 551. Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos en circulación interna:semana siguiente a la que se refieran los datos.Se os documentos de acompañamento son expedidos informaticamente ou utilizando os servizos de Internet, se pode substituír a obriga semanal pola presentación mensual dentro do mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 553, 554, 555, 557, 558, 570 e 580 utilizaranse exclusivamente para as declaracións relativas a fábricas e depósitos fiscais e o modelo 556 utilizarase exclusivamente para as declaracións das fábricas de produtos intermedios:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do mes en que se producen as devindicacións para o Imposto sobre Hidrocarburos e Tabaco 1 ao 20 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre en que se produciron as devindicacións, ou 1 ao 20 do terceiro mes seguinte a aquel en que se produciron as devindicacións para o Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Alcohólicas.

  Modelos 559 e de relación de beneficiarios do réxime de colleitadores, para a liquidación e pagamento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas nos réximes de destilación artesanal e de colleiteiro.Liquidación da tarifa 1ª:momento en que se solicite a autorización para destilar.Liquidación da tarifa 2ª:trimestre natural ou mensual para suxeitos pasivos que liquiden o IVE mensual:20 primeiros días naturais do segundo mes seguinte a aquel en que finaliza o trimestre ou do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes.

  DDC e DCC. Declaración desglose de cuotas centralizadas:nos mesmos prazos que a súa declaración-liquidación única.

  INTRASTAT (ESTATÍSTICA COMERCIO INTRACOMUNITARIO)

  Modelos N-I, N-E, O-I, O-E. Obrigados a subministrar a información estatística:12 primeiros días naturais do mes seguinte ao que se realizaron as operacións.

  Modelo 763  Autoliquidación:durante o mes seguinte á finalización de cada trimestre natural.

  IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

  Modelo 840

  • Declaración de alta:1 mes dende o inicio da actividade.Sujetos pasivos que vengan aplicando alguna exención del impuesto y dejen de cumplir los requisitos:mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo resulte obrigado.
  • Declaración de variación:1 mes dende a variación. 
  • Declaración de baixa:1 mes dende o cesamento.Suxeitos pasivos do imposto que apliquen algunha das súas exencións:durante o mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

  Modelo 848. Comunicación del importe neto de la cifra de negocios:1 de xaneiro a 14 de febreiro do exercicio en que deba producir efectos a comunicación.

  Recuerde:Si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.Este folleto se ha confeccionado en diciembre de 2014, con proyectos normativos en tramitación  Para consultar la normativa publicada y más información tributaria:www.agenciatributaria.es y en el teléfono:901335533