Calendario do contribuínte 2021

Mostrar texto completo de eventos
 • Acceso ao calendario en PDF

  Impresora  Versión completa
    para imprimir 

 • Acceso ao calendario

  Acceso ao calendario por meses   por meses

   

 • 20-01-2021  Ata o 20 de xaneiro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Decembro 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Cuarto trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  IVE

  • Comunicación de incorporacións no mes de decembro, réxime especial do grupo de entidades:039
  • Cuarto trimestre 2020:Servizos vía electrónica:368

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Decembro 2020:430
  • Resumo anual 2020:480

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Outubro 2020.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Outubro 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Decembro 2020:548, 566, 581
  • Decembro 2020:570, 580
  • Cuarto trimestre 2020:521, 522, 547
  • Cuarto trimestre 2020.Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Cuarto trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Decembro 2020.Grandes empresas:560
  • Cuarto trimestre 2020.Agás grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Ano 2020.Autoliquidación:584
  • Ano 2020.Autoliquidación anual:585
  • Terceiro cuadrimestre 2020.Autoliquidación:587

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  • Cuarto trimestre 2020:595
  • Ano 2020.Declaración anual de operacións:596
 • 01-02-2021  Ata o 1 de febreiro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Declaración informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación
  • Declaración informativa anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento
  • Declaración informativa de préstamos e créditos e outras operacións financeiras relacionadas con bens inmobles
  • Donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas
  • Declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas
  • Declaración informativa de adquisicións e alienacións de accións e participacións en Institucións de investimento colectivo
  • Operacións con activos financeiros
  • Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados
  • Plans, fondos de pensións, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, plans de previsión asegurados, plans individuais de aforro sistemático, plans de previsión social empresarial e seguros de dependencia

  RENDA E SOCIEDADES

  • Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

   • Resumo anual 2020:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
  • Pagamentos fraccionados Renda

   • Cuarto trimestre 2020:
    • Estimación directa:130
    • Estimación obxectiva:131

  IVE

  • Decembro 2020.Autoliquidación:303
  • Decembro 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Decembro 2020.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Decembro 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
  • Decembro 2020 (ou ano 2020).Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Cuarto trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Cuarto trimestre 2020.Declaración-liquidación non periódica:309
  • Cuarto trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Cuarto trimestre 2020.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Resumo anual 2020:390
  • Solicitude de devolución da recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais:308
  • Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizo:318
  • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandería e pesca:341
  • Opción ou revogación da aplicación da pro rata especial para 2021 e seguintes, se se iniciou a actividade no último trimestre de 2020:036/037
  • Solicitude de aplicación da porcentaxe provisional de dedución distinta do fixado como definitivo no ano precedente:sen modelo

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIÓNS INDIVIDUAIS EMITIDAS AOS SOCIOS OU PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NOVA OU RECENTE CREACIÓN

  • Resumo anual 2020:165

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIÓNS, DISPOSICIÓNS DE FONDOS E DOS COBRAMENTOS DE CALQUERA DOCUMENTO

  • Ano 2020:171

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS E CRÉDITOS E OUTRAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS RELACIONADAS CON BENS INMOBLES

  • Declaración anual 2020:181

  DONATIVOS, DOAZÓNS E ACHEGAS RECIBIDAS E DISPOSICIÓNS REALIZADAS

  • Declaración anual 2020:182

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉXIME DE ATRIBUCIÓN DE RENDAS

  • Ano 2020:184

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIÓNS E ALIENACIÓNS DE ACCIÓNS E PARTICIPACIÓNS EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO

  • Declaración anual 2020:187

  OPERACIÓNS CON ACTIVOS FINANCEIROS

  • Declaración anual de operacións con Letras do Tesouro 2020:192
  • Declaración anual de operacións con activos financeiros 2020:198

  DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS EN GARDARÍAS OU CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS

  • Declaración anual 2020:233

  PLANS, FONDOS DE PENSIÓNS, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANS INDIVIDUAIS DE AFORRO SISTEMÁTICO, PLANS DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL E SEGUROS DE DEPENDENCIA

  • Declaración anual 2020:345
 • 22-02-2021  Ata o 22 de febreiro
  • Renda e Sociedades
  • Número de identificación fiscal
  • IVE
  • Subvencións, indemnizacións ou axudas de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais
  • Imposto sobre as primas de seguros
  • Impostos especiais de fabricación
  • Imposto especial sobre a electricidade
  • Impostos ambientais
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xaneiro 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

  • Cuarto trimestre 2020.Declaración trimestral de contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

  • Declaración anual 2020.Identificación das operacións con cheques das entidades de crédito:199

  IVE

  • Xaneiro 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349

  • Xaneiro 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  SUBVENCIÓNS, INDEMNIZACIÓNS OU AXUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANDEIRAS OU FORESTAIS

  • Declaración anual 2020:346

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xaneiro 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Novembro 2020.Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembro 2020.Grandes empresas: 561, 562, 563

  • Xaneiro 2021: 548, 566, 581

  • Cuarto trimestre 2020.Agás grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Cuarto trimestre 2020.Agás grandes empresas: 561, 562, 563

  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xaneiro 2021.Grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Cuarto trimestre 2020.Pagamento fraccionado:583

 • 01-03-2021  Ata o 1 de marzo
  • IVE
  • Imposto sobre Sociedades
  • Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica
  • Declaración informativa anual de operacións realizadas por empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou débito
  • Declaración informativa anual de plans de aforro a longo prazo
  • Declaración anual de operacións con terceiros

  IVE

  • Xaneiro 2021.Autoliquidación:303

  • Xaneiro 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322

  • Xaneiro 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

  • Entidades cuxo exercicio coincida co ano natural:opción/renuncia á opción para o cálculo dos pagamentos fraccionados sobre a parte de base impoñible do período dos tres, nove ou once meses de cada ano natural:036

  • Se o período impositivo non coincide co ano natural, a opción/renuncia por esta modalidade de pagamentos fraccionados exercerase, nos primeiros dous meses de cada período impositivo ou entre o inicio do devandito período impositivo e o fin do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado, se este prazo é inferior a dous meses:036

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERXÍA ELÉCTRICA

  • Ano 2020:159

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIÓNS REALIZADAS POR EMPRESARIOS OU PROFESIONAIS ADHERIDOS AO SISTEMA DE XESTIÓN DE COBRAMENTOS A TRAVÉS DE TARXETAS DE CRÉDITO OU DÉBITO

  • Ano 2020:170

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANS DE AFORRO A LONGO PRAZO

  • Ano 2020:280

  DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIÓNS CON TERCEIROS

  • Ano 2020:347

 • 22-03-2021  Ata o 22 de marzo
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Febreiro 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Febreiro 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349

  • Febreiro 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febreiro 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Decembro 2020.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Decembro 2020.Grandes empresas:561, 562, 563

  • Febreiro 2021:548, 566, 581

  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Febreiro 2021.Grandes empresas:560

 • 30-03-2021  Ata o 30 de marzo
  • IVE
  • Impostos ambientais

  IVE

  • Febreiro 2021.Autoliquidación:303
  • Febreiro 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Febreiro 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Ano 2020.Declaración recapitulativa de operacións con gases fluorados de efecto invernadoiro:586
 • 31-03-2021  Ata o 31 de marzo
  • Declaración informativa de valores, seguros e rendas
  • Declaración informativa sobre clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento colectivo españolas, así como daqueles por conta dos cales a entidade comercializadora efectuase reembolsos ou transmisións de accións ou participacións
  • Declaración informativa sobre clientes con posición investidora en institucións de investimento colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo españolas
  • Declaración informativa sobre bens e dereitos no estranxeiro
  • Imposto sobre hidrocarburos

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS E RENDAS

  • Ano 2020:189

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES PERCEPTORES DE BENEFICIOS DISTRIBUÍDOS POR INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO ESPAÑOLAS, ASÍ COMO DAQUELES POR CONTA DOS CALES A ENTIDADE COMERCIALIZADORA EFECTUASE REEMBOLSOS OU TRANSMISIÓNS DE ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS

  • Ano 2020:294

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES CON POSICIÓN INVESTIDORA EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO ESPAÑOLAS, REFERIDA A DATA 31 DE DECEMBRO DO EXERCICIO, NOS SUPOSTOS DE COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTEIRIZA DE ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO ESPAÑOLAS

  • Ano 2020:295

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BENS E DEREITOS NO ESTRANXEIRO

  • Ano 2020:720

  IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS

  • Ano 2020.Relación anual de destinatarios de produtos da tarifa segunda:512
  • Ano 2020.Relación anual de quilómetros realizados
 • 07-04-2021  Dende o 7 de abril ata o 30 de xuño
  • Renda e patrimonio

  RENDA E PATRIMONIO

  • Presentación por Internet das declaracións de Renda 2020 e Patrimonio 2020

  Con resultado a ingresar con domiciliación en conta, ata o 25 de xuño

 • 20-04-2021  Ata o 20 de abril
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  • Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

   • Marzo 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
   • Primeiro trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
  • Pagamentos fraccionados Renda

   • Primeiro trimestre 2021:
    • Estimación directa:130
    • Estimación obxectiva:131
  • Pagamentos fraccionados sociedades e establecementos permanentes de non residentes

   • Exercicio en curso:
    • Réxime xeral:202
    • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais):222

  IVE

  • Marzo 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Marzo 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Primeiro trimestre 2021.Autoliquidación:303
  • Primeiro trimestre 2021.Declaración-liquidación non periódica:309
  • Primeiro trimestre 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Primeiro trimestre 2021.Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE.Autoliquidación:368
  • Primeiro trimestre 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Solicitude de devolución da Recarga de Equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais:308
  • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandería e pesca:341

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Marzo 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Xaneiro 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Marzo 2021:548, 566, 581
  • Primeiro trimestre 2020:521, 522, 547
  • Primeiro trimestre 2021 Actividades V1, V2, F1, F2:553 (establecementos autorizados para a levanza da contabilidade en soporte papel)
  • Primeiro trimestre 2021.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Marzo 2021.Grandes empresas:560
  • Primeiro trimestre 2021.Agás grandes empresas:560
  • Ano 2020.Autoliquidación anual:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Primeiro trimestre 2021.Pagamento fraccionado:585
  • Ano 2020.Autoliquidación anual:589

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  • Primeiro trimestre 2021:595
 • 30-04-2021  Ata o 30 de abril
  • IVE
  • Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos
  • Número de Identificación Fiscal
  • Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais

  IVE

  • Marzo 2021.Autoliquidación:303

  • Marzo 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322

  • Marzo 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Primeiro trimestre 2021.Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito:195
 • 06-05-2021  Dende o 6 de maio ao 30 de xuño

  Presentación por teléfono da declaración de Renda 2020

  Presentación por teléfono da declaración de Renda 2020

 • 20-05-2021  Ata o 20 de maio
  • Renda e Sociedades
  • IVA
   Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas

  • Abril 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Abril 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Abril 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Abril 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Febreiro 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Abril 2021:548, 566, 581
  • Primeiro trimestre 2021.Agás grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Abril 2021.Grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Primeiro trimestre 2021.Pagamento fraccionado:583
  • Primeiro cuadrimestre 2021.Autoliquidación:587
 • 31-05-2021  Ata o 31 de maio
  • IVE
  • Declaración anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua
  • Declaración anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses

  IVA

  • Abril 2021.Autoliquidación:303

  • Abril 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322

  • Abril 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONTAS FINANCEIRAS NO ÁMBITO DA ASISTENCIA MUTUA

  • Ano 2020:289

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONTAS FINANCEIRAS DE DETERMINADAS PERSOAS ESTADOUNIDENSES

  • Ano 2020:290
 • 02-06-2021  Dende o 2 de xuño ao 30 de xuño

  Presentación nas oficinas da Axencia Tributaria da declaración de Renda 2020

  Presentación nas oficinas da Axencia Tributaria da declaración de Renda 2020

 • 21-06-2021  Ata o 21 de xuño
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Maio 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Maio 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Maio 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Maio 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Marzo 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Maio 2021:548, 566, 581
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Maio 2021.Grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Pagamento fraccionado 2021:584

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Xaneiro, febreiro, marzo, abril e maio 2021:604
 • 25-06-2021  Ata o 25 de xuño
  • Renda e patrimonio

  RENDA E PATRIMONIO

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2020 con resultado a ingresar con domiciliación en conta:D-100, D-714
 • 30-06-2021  Ata o 30 de xuño
  • Renda e patrimonio
  • IVE
  • Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal de Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente

  RENDA E PATRIMONIO

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2020 con resultado a devolver, renuncia á devolución, negativo e a ingresar sen domiciliación do primeiro prazo:D-100, D-714
  • Réxime especial de tributación polo Imposto sobre a Renda de Non Residentes para traballadores desprazados 2020:151

  IVE

  • Maio 2021:Autoliquidación:303
  • Maio 2021: Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Maio 2021:Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AXUDAS RECIBIDAS NO MARCO DO RÉXIME ECONÓMICO E FISCAL DE CANARIAS E OUTRAS AXUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUÍNTES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS OU DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES SEN ESTABLECEMENTO PERMANENTE

  • Ano 2020:282
 • 20-07-2021  Ata o 20 de xullo
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xuño 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Segundo trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagamentos fraccionados Renda

  • Segundo trimestre 2021:
   • Estimación directa:130
   • Estimación obxectiva:131

  IVE

  • Xuño 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Xuño 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Segundo trimestre 2021.Autoliquidación:303
  • Segundo trimestre 2021.Declaración-liquidación non periódica:309
  • Segundo trimestre 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Segundo trimestre 2021.Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVA.Autoliquidación:368
  • Segundo trimestre 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Solicitude de devolución da recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais:308
  • Reintegro de compensacións no Réxime especial da agricultura, gandería e pesca:341

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xuño 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Abril 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Xuño 2021:548, 566, 581
  • Segundo trimestre 2021:521, 522, 547
  • Segundo trimestre 2021 Actividades V1, V2, F1, F2:553 (establecementos autorizados para a levanza da contabilidade en soporte papel)
  • Segundo trimestre 2021.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xuño 2021.Grandes empresas:560
  • Segundo trimestre 2021.Agás grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  Segundo trimestre 2021.Pagamento fraccionado:585

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  Segundo trimestre 2021:595

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Xuño 2021:604
 • 26-07-2021  Ata o 26 de xullo
  • Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de Non Residentes (Establecementos Permanentes e Entidades en Atribución de Rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español)
  • Declaración de prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria
  • Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal de Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e entidades en atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES E IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES (ESTABLECEMENTOS PERMANENTES E ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

  Declaración anual 2020.Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:200, 206, 220 y 221

  Resto de entidades:nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á fin do período impositivo.

  DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN PATRIMONIAL POR CONVERSIÓN DE ACTIVOS POR IMPOSTO DIFERIDO EN CRÉDITO ESIXIBLE FRONTE Á ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

  Ano 2020.Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:221

  Resto de entidades:nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á fin do período impositivo.

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AXUDAS RECIBIDAS NO MARCO DO RÉXIME ECONÓMICO E FISCAL DE CANARIAS E OUTRAS AXUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUÍNTES DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES E IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES (ESTABLECEMENTOS PERMANENTES E ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

  Ano 2020.Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:282

  Resto de entidades:nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á fin do período impositivo.

 • 30-07-2021  Ata o 30 de xullo
  • IVE

  IVE

  • Xuño 2021:Autoliquidación:303
  • Xuño 2021:Grupo de entidades.modelo individual:322
  • Xuño 2021:Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 02-08-2021  Ata o 2 de agosto
  • Número de Identificación Fiscal
  • Imposto sobre Depósitos nas Entidades de Crédito
  • Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos
  • Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Segundo trimestre 2021.Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito:195

  IMPOSTO SOBRE DEPÓSITOS NAS ENTIDADES DE CRÉDITO

  • Autoliquidación 2020:411
  • Pago a conta.Autoliquidación 2021:410

  IMPOSTO SOBRE DETERMINADOS SERVIZOS DIXITAIS

  • Primeiro trimestre e segundo trimestre 2021:490
 • 20-08-2021  Ata o 20 de agosto
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xullo 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Xullo 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Maio 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Xullo 2021:548, 566, 581
  • Segundo trimestre 2021.Agás grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xullo 2021.Grandes empresas:560

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Xullo 2021:604
 • 30-08-2021  Ata o 30 de agosto
  • IVE

  IVE

  • Xullo 2021.Autoliquidación:303
  • Xullo 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Xullo 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 20-09-2021  Ata o 20 de setembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Agosto 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Xullo e agosto 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Agosto 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xullo e agosto 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Xuño 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Agosto 2021:548, 566, 581
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Agosto 2021.Grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Segundo trimestre 2021.Pagamento fraccionado:583
  • Segundo cuadrimestre 2021.Autoliquidación:587

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Agosto 2021:604
 • 30-09-2021  Ata o 30 de setembro
  • IVE

  IVE

  • Agosto 2021.Autoliquidación:303
  • Agosto 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Agosto 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 20-10-2021  Ata o 20 de outubro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Setembro 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Terceiro trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagamentos fraccionados Renda

  • Terceiro trimestre 2021:
   • Estimación directa:130
   • Estimación obxectiva:131

  Pagamentos fraccionados Sociedades e Establecementos Permanentes de non Residentes

  • Exercicio en curso:
   • Réxime xeral:202
   • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais):222

  IVE

  • Setembro 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Setembro 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Terceiro trimestre 2021.Autoliquidación:303
  • Terceiro trimestre 2021.Declaración-liquidación non periódica:309
  • Terceiro trimestre 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Terceiro trimestre 2021.Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVA.Autoliquidación:368
  • Terceiro trimestre 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380
  • Solicitude de devolución da recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais:308
  • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandería e pesca:341

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Setembro 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Xullo 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Setembro 2021:548, 566, 581
  • Terceiro trimestre 2021:521, 522, 547
  • Terceiro trimestre 2021.Actividades V1, V2, F1, F2:553 (establecementos autorizados para a levanza da contabilidade en soporte papel)
  • Terceiro trimestre 2021.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Setembro 2021.Grandes empresas:560
  • Terceiro trimestre 2021.Agás grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Terceiro trimestre 2021.Pagamento fraccionado:585
  • Pagamento fraccionado 2021:589

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  • Terceiro trimestre 2021:595

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Setembro 2021:604
 • 02-11-2021  Ata o 2 de novembro
  • IVE
  • Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos
  • Número de Identificación Fiscal
  • Declaración informativa de actualización de determinados mecanismos transfronteirizos comerciables
  • Conta Corrente Tributaria

  IVA (Imposto sobre o Valor Engadido)

  • Setembro 2021.Autoliquidación:303
  • Setembro 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Setembro 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DA CESIÓN DE USO DE VIVENDAS CON FINS TURÍSTICOS

  • Segundo e terceiro trimestre 2021:179

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Terceiro trimestre 2021.Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito:195

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS MECANISMOS TRANSFRONTEIRIZOS COMERCIABLES

  • Terceiro trimestre 2021:235

  CONTA CORRENTE TRIBUTARIA

  • Solicitude de inclusión para o ano 2022:CCT (Conta Corrente Tributaria)

   A renuncia deberase formular no modelo de “Solicitude de inclusión/comunicación de renuncia ao sistema de conta corrente en materia tributaria”

  IMPOSTO SOBRE DETERMINADOS SERVIZOS DIXITAIS

  • Terceiro trimestre 2021:490
 • 05-11-2021  Ata o 5 de novembro
  • Renda

  RENDA

  • Ingreso do segundo prazo da declaración anual de 2020, se se fraccionou o pagamento:102
 • 22-11-2021  Ata o 22 de novembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas. 

  • Outubro 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

  IVE

  • Outubro 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Outubro 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380 

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Outubro 2021:430 

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN 

  • Agosto 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Outubro 2021:548, 566, 581
  • Terceiro trimestre 2021.Agás grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510 

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE 

  • Outubro 2021.Grandes empresas:560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Terceiro trimestre 2021.Pagamento fraccionado:583

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Outubro 2021:604
 • 30-11-2021  Ata o 30 de novembro
  • IVE
  • Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.
  • Impostos Ambientais

  IVE

  • Outubro 2021.Autoliquidación:303
  • Outubro 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Outubro 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353
  • Solicitude de inscrición/baixa.Rexistro de devolución mensual: 036
  • Solicitude aplicación réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2021: sen modelo 
  • SII.Opción ou renuncia pola levanza electrónica dos libros rexistro:036
  • SII.Comunicación da opción / renuncia pola facturación polos destinatarios das operacións ou terceiros:036

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIÓNS VINCULADAS E DE OPERACIÓNS E SITUACIÓNS RELACIONADAS CON PAÍSES OU TERRITORIOS CUALIFICADOS COMO PARAÍSOS FISCAIS

  • Ano 2020:Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:232

   Resto de entidades:no mes seguinte aos dez meses posteriores á fin do período impositivo.

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Ano 2020.Autoliquidación:583
  • Ano 2021:Autoliquidación anual por cesamento de actividade:588
 • 20-12-2021  Ata o 20 de decembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto sobre as Transaccións Financeiras

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Novembro 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  Pagamentos fraccionados sociedades e establecementos permanentes de non residentes

  • Exercicio en curso:
   • Réxime xeral:202
   • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais):222

  IVE

  • Novembro 2021.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349
  • Novembro 2021.Operacións asimiladas ás importacións:380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Novembro 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Setembro 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Novembro 2021:548, 566, 581
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510 

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE 

  • Novembro 2021.Grandes empresas:560 

  IMPOSTOS AMBIENTAIS 

  • Pagamento fraccionado:584
  • Ano 2020.Declaración informativa anual operacións con contribuíntes:591

  IMPOSTO SOBRE AS TRANSACCIÓNS FINANCEIRAS

  • Novembro 2021:604
 • 30-12-2021  Ata o 30 de decembro
  • IVA

  IVA

  • Novembro 2021.Autoliquidación:303
  • Novembro 2021.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Novembro 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 31-12-2021  Ata o 31 de decembro
  • Renda
  • IVE

  RENDA

  • Renuncia ou revogación estimación directa simplificada e estimación obxectiva para 2022 e sucesivos:036/037

  IVE

  • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandería e pesca para 2022 e sucesivos:036/037
  • Opción ou revogación pola determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio global no réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección para 2022 e sucesivos:036
  • Opción tributación en destino vendas a distancia a outros países da Unión Europea para 2022 e 2023:036
  • Renuncia réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2022:sen modelo
  • Comunicación de alta no réxime especial do grupo de entidades:039
  • Opción ou renuncia pola modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades:039
  • Comunicación anual relativa ao réxime especial do grupo de entidades:039
  • Opción polo réxime especial do criterio de caixa para 2022:036/037
  • Renuncia ao réxime especial do criterio de caixa para 2022, 2023 e 2024:036/037
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda