Calendario contribuínte 2021 HTML

 • Acceso ao calendario
 • A obrigatoriedade de presentar autoliquidacións periódicas segundo o imposto e o obrigado tributario, pode ser:

  • Anual, para persoas físicas, empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.

  • Trimestral, para empresarios individuais en estimación obxectiva ou directa, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.

  • Mensual, para empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica con volume de operacións superior a 6.010.121,04 € en 2020 (grandes empresas) e para suxeitos pasivos do IVA, que leven de forma obrigatoria os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, así como para as Administracións públicas, incluída a Seguridade Social.

  As formas de presentación dos modelos poden ser as que a continuación se indican, salvo que se estableza a obrigatoriedade de utilizar algunha en particular e tendo en conta que con carácter xeral a presentación dos modelos de declaración se efectuará por Internet.

  • PAPEL

   Os modelos 01, 04, 06 (só xestores administrativos e ITV electrónica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655 y 777 pódense cumplimentar na páxina web da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no apartado “Modelos e formularios”, imprimir en papel y presentar nas oficinas da AEAT, e sempre que non se refiran a obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico.

  • ELECTRONICAMENTE

   • Pre-declaración (autoliquidacións obtidas en papel imprimido do servizo de impresión da AEAT).

    Os modelos 05, 036, 037, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 143, 210, 211, 213, 303, 309, 650, 651, 655, 695 y 696 pódense obter cumprindo os formularios dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, ou ben utilizando os modelos de declaración obtidos ao utilizar os programas que xeren un ficheiro co mesmo formato e iguais características e especificacións que aquel.Será necesaria a conexión a Internet para que os datos queden gravados á espera da súa confirmación mediante a presentación da declaración.

    Cumplimentado o formulario on line débese validar e xerar un documento PDF que se imprimirá para a súa presentación nas oficinas da AEAT se o resultado da declaración é “a devolver”, negativa ou “a compensar”, ou en entidades colaboradoras se o resultado é “a ingresar” ou “a devolver”.

    Estes modelos tamén poderán presentarse por Internet.

   • Electrónica por Internet.A declaración confeccionarase e presentará on line.Con carácter xeral utilizando os formularios de axuda poderase obter un ficheiro coa declaración que se presentará a través de Internet coa debida autenticación.

    Dispoñen de formulario de axuda ou modelo de declaración a cumprir (tamén por Internet) os modelos: 06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 250, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411,  430, 480, 490, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 604, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 y 848.

   • Telefonicamente para os modelos:030, 100, 140 y 143.

  Os principais modelos e prazos xerais de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria de pagamento son os seguintes (se o vencemento do prazo de presentación coincide cun día inhábil, o prazo finaliza o primeiro día hábil seguinte e o prazo de domiciliación bancaria se ampliará con carácter xeral o mesmo número de días que resulte ampliado o prazo de presentación da devandita declaración):

  • Modelos 100, 151 y 714:ata 25 de xuño.

  • Modelo 102:ata 22 de setembro (para contribuíntes que domiciliasen o primeiro prazo).

  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obriga trimestral):1 ao 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.

  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obriga mensual):1 ao 15 de cada mes.O mes de xullo do modelo 430, ata o 15 de setembro.

  • Modelos 130 y 131 (obriga trimestral):1 ao 15 de abril, xullo e outubro e do 1 a 27 de xaneiro.

  • Modelo 136 (obriga trimestral):1 ao 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.

  • Modelos 200, 206, 220 y 221:1 ao 21 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural).

  • Modelos 202-0A e 222-0A:1 ao 20 de outubro.

  • Modelos 202 y 222:1 ao 15 de abril, outubro e decembro.

  • Modelo 210 (agás ganancias derivadas de transmisións de inmobles):1 ao 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro. Para rendas imputadas de inmobles urbanos:1 de xaneiro ao 23 de decembro.

  • Modelo 213:1 ao 26 de xaneiro.

  • Modelos 303 y 353 (obriga mensual):1 ao 25 de cada mes, e do 1 ao 27 de xaneiro, agás xaneiro;ata o 23 de febreiro.

  • Modelo 303 (obriga trimestral):1 ao 15 de abril, xullo e outubro e 1 ao 27 de xaneiro.

  • Modelos 410 y 411:1 ao 26 de xullo.

  • Modelo 560:

   • Obriga mensual:1 ao 15 de cada mes.

   • Obriga trimestral:1 ao 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.

   • Obriga anual:1 ao 15 de abril.

  • Modelos 561, 562 y 563:

   • Obriga mensual:1 ao 15 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes.

   • Obriga trimestral: 1 ao 15 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre.

  • Modelos 566 y 581 (obriga mensual):1 ao 15 de cada mes.

  • Modelo 583:

   • Obriga trimestral:1 ao 15 de maio, setembro, novembro e febreiro.

   • Obriga anual:1 ao 25 de novembro.

  • Modelo 587: 1 ao 15 de maio, setembro e xaneiro.

  • Modelo 588:1 ao 25 de novembro.

  • Modelo 589:

   • Pagamento fraccionado: 1 ao 15 de outubro.

   • Autoliquidación anual: 1 ao 15 de abril.

  • Modelo 595 (obriga trimestral):1 ao 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.

 • Novidades:

  Proximamente serán aprobados os modelos que se indican a continuación, cuxo prazo de presentación terá en conta a data de entrada en vigor destes:

  • Modelo 035 “Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos ou que realicen vendas a distancia de bens ou determinadas entregas nacionais de bens”:inicio (antes do inicio das actividades ou cando xa se iniciasen ata o décimo día do mes seguinte a este inicio), modificación:ata o décimo día do mes seguinte á modificación) e baixa (polo menos quince días antes do final do mes ou trimestre anterior ao que se pretenda deixar de utilizar o réxime).

  • Modelo 369 “Declaración – liquidación periódica dos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos ou que realicen vendas a distancia de bens ou determinadas entregas nacionais de bens”:ata o último día do mes seguinte ao mes ou trimestre natural ao que se refira a declaración.

  • Modelo 179 “Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos”. Encóntrase actualmente en fase de elaboración a nova normativa, tras a anulación polo Tribunal Supremo (Sentencia 1106/2020) da obriga de información.

  • Modelo 234 “Declaración de información de determinados mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal”:30 días naturais seguintes ao nacemento da obriga de informar.

  • Modelo 235.“Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronteirizos comerciables”:mes natural seguinte á finalización do trimestre natural no que se obtivese nova información que deba comunicarse.

  • Modelo 490 “Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais.Autoliquidación" (obriga trimestral):mes de abril, xullo, outubro e xaneiro.Excepcionalmente a presentación e ingreso da autoliquidación do primeiro trimestre do ano 2021, efectuarase dende o 1 ao 31 de xullo de 2021.

  • Modelo 604 “Imposto sobre as Transaccións Financeiras" (obriga mensual):10 ao 20 do mes seguinte ao correspondente período de liquidación mensual.Excepcionalmente a presentación e ingreso das autoliquidacións dos cinco primeiros meses do ano 2021, efectuaranse dende o 10 ao 20 de xuño de 2021.

 • Lembre:

  • O 7 de abril de 2021 iníciase o prazo de presentación por Internet das declaracións de Renda e Patrimonio 2020.A partir do 6 de maio a Axencia Tributaria poderalle confeccionar a súa declaración de Renda 2020 por teléfono e a partir do 2 de xuño presencialmente nas súas oficinas e ata o 30 de xuño de 2021.Para ser atendido pola Axencia Tributaria concerte previamente cita, a partir do 4 de maio para a súa atención por teléfono e a partir do 27 de maio para acudir ás nosas oficinas.A cita previa pódea concertar ata o 29 de xuño de 2021, por Internet ou nos seguintes números de teléfono:

   901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • A declaración anual do modelo 349 “Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias” xa non se deberá presentar no ano 2021.

  • A presentación electrónica por Internet poderá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia.Para todos os modelos poderá utilizarse o DNI electrónico e/ou o certificado electrónico, ben de persoas físicas, de representantes de persoas xurídicas ou de entidades sen personalidade xurídica. O sistema Cl@ve PIN e o número de referencia só poderán ser utilizados por persoas físicas.

  • As persoas físicas dispoñen do DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia para presentar, no seu caso, declaracións informativas, censais, determinadas autoliquidacións, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

   O sistema Cl@ve PIN, de uso exclusivo por persoas físicas, poderase utilizar para presentar os modelos 01, 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 y 720.O número de referencia permite, só ás persoas físicas, realizar xestións relativas ao IRPF.

  • As S. A. e S. L., así como os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, están obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico as súas declaracións informativas, autoliquidacións e con carácter xeral tamén as súas declaracións censais.

  • O resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou pre-declaración imprimida e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico.

  • As Administracións públicas están obrigadas á presentación por Internet con certificado electrónico.

  • Quedan exonerados de presentar o modelo 390 "Declaración-resumo anual do IVE"Os contribuíntes que, realizando liquidacións trimestrais de IVE, tributen só en territorio común e realicen actividades en réxime simplificado e/ou operacións de arrendamento de bens inmobles urbanos (aínda que realicen, ademais, actividades polas que non exista obriga de presentar autoliquidacións periódicas), así como os suxeitos pasivos que leven os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria debendo cumprir a información adicional solicitada, na autoliquidación do último período de liquidación do modelo 303 de IVE do exercicio.A exoneración non procederá cando non exista obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

  • O sistema de levanza de libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria - SII - consistente na subministración electrónica dos rexistros de facturación, é obrigatorio dende 1 de xullo de 2017, para empresarios, profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo período de liquidación coincida co mes natural:grandes empresas (volume de operacións de acordo co artigo 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € no ano anterior), grupos de IVE e inscritos no REDÉAME (Rexistro de Devolución mensual do IVE).

   Os que non estean obrigado a acollerse ao SII poderano facer de forma voluntaria, exercendo a opción no modelo 036 que poderá presentarse durante todo o exercicio e fará efecto para o primeiro período de liquidación que se inicie despois de exercer a devandita opción.A opción entenderase prorrogada para os anos seguintes mentres non se renuncie á súa aplicación.A renuncia realizarase no modelo 036 durante o mes de novembro anterior ao inicio do ano en que deba facer efecto.

   Aqueles que apliquen o SII están exonerados de presentar os modelos 347 “Declaración de operacións con terceiras persoas” e 390 “Declaración-resumo anual do IVE”.

  • Presentaranse a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria no sistema SIANE, a información relativa a albarás de circulación e notas de entrega (procedemento de vendas en ruta), comprobantes de entrega expedidos para documentar avituallamentos de carburantes exentos do Imposto sobre Hidrocarburos a aeronaves, e a solicitude de devolución polo gasóleo marcado subministrado a embarcacións con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos (artigos 27, 101, 102 e 110 do Regulamento dos Impostos Especiais).

  • Presentarase a través do sistema EMCS, a información relativa a avituallamentos de carburantes a embarcacións con exención do Imposto sobre Hidrocarburos que non se realicen a través do procedemento de vendas en ruta.

  • Quedarán exonerados da obriga de presentar as declaracións de operacións en relación cos Impostos Especiais de Fabricación (modelos 553,554, 555, 556, 557, 558, 570 e 580) os establecementos que leven a contabilidade dos produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

  • Os establecementos autorizados como fábricas, depósitos fiscais, almacéns fiscais, depósitos de recepción e fábricas de vinagre estarán obrigados a levar a contabilidade dos Impostos Especiais de Fabricación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria dende o 1 de xaneiro de 2020.

  MODELO 030.DECLARACIÓN CENSUAL DE ALTA NO CENSO DE OBRIGADOS

  Para comunicar a variación de datos identificativos, o estado civil, solicitar unha nova tarxeta acreditativa do NIF, etc. Ademais, os que non desenvolvan actividades económicas poderán:

  • Solicitar a alta no censo de obrigados tributarios ou o NIF cando non dispoñan de DNI ou NIE e participen en operacións con transcendencia tributaria.

  • Comunicar o cambio de domicilio:con carácter xeral, 3 meses desde o cambio (os que realicen actividades económicas presentarán o Modelo 036/037).A comunicación realizarase na declaración de Renda –para persoas físicas residentes- se o prazo de presentación desta finaliza con anterioridade.

  MODELOS 036/037.DECLARACIÓN CENSUAL

  • Declaración de alta: antes de iniciar as correspondentes actividades ou do 

  • Declaración de modificación: 1 mes dende o día seguinte ao da modificación.
  • Declaración de baixa: 1 mes dende o cesamento ou a cancelación efectiva dos asentos no Rexistro Mercantil.6 meses dende o falecemento do obrigado tributario (presentarana os herdeiros).

  • Solicitude NIF:mes seguinte á constitución ou establecemento en territorio español de persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, sempre antes do inicio da actividade.
  • Inscrición no REDÉAME: con carácter xeral, mes de novembro anterior ao ano en que deba producir efectos.

  • Opcións ou renuncias a réximes especiais:con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.Excepcionalmente, para o réxime de Estimación Obxectiva no IRPF, e réximes Simplificado e de Agricultura, Gandería e Pesca no IVA, o prazo finaliza o 1 de febreiro de 2021.

  • Opción polo pagamento fraccionado sobre a parte da base impoñible do período dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural (artigo 40.3 - LIS):mes de febreiro do ano en que deba producir efectos, só para períodos impositivos que coincidan co ano natural.Se o período impositivo non coincide co ano natural, a opción poderase exercitar no prazo de 2 meses a contar dende o inicio do período impositivo ou dentro do prazo comprendido entre o inicio do devandito período impositivo e a finalización do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado correspondente ao referido período impositivo cando este último prazo fose inferior a 2 meses.

  • Opción suxeición ao IVA para 2020 e sucesivos e comunicación de suxeición ao IVA polos suxeitos pasivos en réxime agrícola, suxeitos pasivos exentos sen dereito a dedución e persoas xurídicas que non actúen como empresarios ou profesionais se as súas adquisicións intracomunitarias de bens non superaron os 10.000 €:en calquera momento e 1 mes desde que se alcanza o referido límite, respectivamente.

  • Comunicación de suxeición ao IVE en vendas a distancia:1 mes dende que superen os 35.000 €.

  • Opción ou renuncia por ingresar as cotas do Imposto á importación liquidadas pola Alfándega na declaración correspondente ao período en que se reciba o documento no que conste a liquidación practicada:con carácter xeral, no mes de novembro.

  • Comunicación da condición de revendedor de teléfonos móbiles e consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e comprimidos dixitais:con carácter xeral, no mes de novembro.

  • Opción e Renuncia á levanza dos libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria (SII):con carácter xeral, no mes de novembro anterior ao inicio do ano natural no que deba facer efecto.

   A opción ao SII poderá exercitarse igualmente ao longo de todo o exercicio, facendo efecto para o primeiro período de liquidación que se inicie despois de que se exerza esta.

  MODELO 038.DECLARACIÓN INFORMATIVA

  "Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos":mensualmente decláranse as do mes natural anterior.

  MODELO 039.COMUNICACIÓN DE DATOS.GRUPO DE ENTIDADES

  • Comunicación de inicio de actividades e opción pola pro rata especial: no prazo de presentación da autoliquidación do período no que comece a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos.

  • Comunicación de modificacións ou incorporación de entidades de nova creación: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que se produza a modificación ou incorporación.

  • Inscrición no REDEME e opcións ou renuncias: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

  Modelo 113.Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia a outro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria:entre a data do desprazamento e a data de finalización do prazo de declaración do imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia e a comunicación de variacións, dous meses dende que se produzan.

  Modelo 121. Imposto sobre a renda das persoas físicasDeducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo.Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración:prazo establecido en cada exercicio para presentar a declaración de Renda.

  Modelo 122. Imposto sobre a renda das persoas físicasDeducións por familiaRegularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración:entre a data en que os pagamentos anticipados se percibisen de forma indebida ata que finalice o prazo para a presentación da declaración de Renda do exercicio en que se percibise o pagamento anticipado de forma indebida.

  Modelo 140.Solicitude de aboamento anticipado das deducións por maternidade e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento:cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días

  Modelo 143.Solicitude de abono anticipado das deducións por familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou persoas con minusvalidez a cargo e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento:cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días

  Modelo 145.Comunicación da situación persoal e familiar do perceptorantes do inicio de cada ano natural ou ao inicio da relación.

  Modelo 146.Pensionistas con dous ou máis pagadores.Solicitude de determinación do importe das retencións:xaneiro e febreiro de cada ano.

  Modelo 147.Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo IRPF, por desprazarse a territorio español, para a práctica de retencións:dende os 30 días anteriores á entrada en territorio español ata os 183 días seguintes ao comezo do traballo ou ata o 30 de xuño do ano seguinte cando o comezo sexa posterior ao 2 de xullo.

  Modelo 149.Comunicación da opción, renuncia e exclusión do réxime especial de tributación polo Imposto sobre a Renda de Non Residentes por persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España por desprazarse a territorio español.Opción:6 meses dende o inicio da actividade.Renuncia:novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que deba producir efectos.Exclusión:1 mes dende o incumprimento dos requisitos para aplicar o réxime.Fin de desprazamento:1 mes dende que tivese finalizado este. 

  Modelo 156.Declaración informativa anual de cotizacións de afiliados e mutualistas para os efectos da dedución por maternidade.Con carácter xeral:1 a 31 de xaneiro do ano seguinte ao que corresponda a declaración.Excepcións (órganos ou entidades xestores da Seguridade Social):ata o 1 de abril. 

  Modelo 185.Declaración informativa mensual de cotizacións da Seguridade Social e mutualidades:10 días naturais seguintes ao mes ao que se refira a información. 

  Modelo 186.Declaración informativa de nacementos e defuncións:mes natural seguinte.

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

  Modelos 202-2P Imposto sociedades.Pago fraccionado réxime xeral e 222-2P Pagamento fraccionado réxime de tributación dos grupos de sociedades.Para contribuíntes sometidos a normativa foral de Navarra e que tributen conxuntamente en ambas as dúas Administracións:1 a 20 de outubro de 2021.

  Modelos 202-0A Imposto sociedades.Pago fraccionado réxime xeral e 222-0A Pagamento fraccionado réxime de tributación dos grupos de sociedades.Para contribuíntes sometidos a normativa foral de País Vasco e que tributen conxuntamente en ambas as dúas Administracións:1 a 25 de outubro de 2021.

  Modelo 217.Autoliquidación do Imposto sobre Sociedades:gravame especial sobre dividendos ou participacións en beneficios distribuídos por sociedades anónimas cotizadas de investimento no mercado inmobiliario:2 meses dende o día do acordo de distribución de beneficios pola xunta xeral de accionistas ou órgano equivalente.

  Modelo 221.Prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria:mesmo prazo de presentación que o Imposto sobre Sociedades (25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á conclusión do período impositivo).

  Modelo 231.Declaración de información país por país:12 meses seguintes á finalización do período impositivo (1 de xaneiro ao 31 de decembro cando o período impositivo coincida co ano natural).Presentarase comunicación previa polas entidades residentes en territorio español que formen parte dun grupo obrigado a presentar o modelo 231 antes da finalización do período impositivo ao que se refire a información.

  Modelo 232.Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais:mes seguinte aos dez meses posteriores á conclusión do período impositivo ao que se refira a información a subministrar.1 a 30 de novembro cando o período impositivo coincida co ano natural.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES CON ESTABLECEMENTO PERMANENTE OU ENTIDADES EN RÉXIME DE ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL

  Modelo 206.Documento ingreso/devolución:25 días naturais seguintes aos 6 meses posteriores á conclusión do período impositivo.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES SEN ESTABLECEMENTO PERMANENTE

  Modelo 210.Non-residentes sen establecemento permanente.Autoliquidación.Con carácter xeral:a ingresar, do 1 a 20 de abril, xullo, outubro e xaneiro.Cota cero, do 1 a 20 de xaneiro do ano seguinte ao de devindicación.A devolver, dende o 1 de febreiro do ano seguinte ao de devindicación e no prazo de 4 anos dende o fin do período de declaración e ingreso da retención.Rendas de transmisións de inmobles:3 meses despois de transcorrer 1 mes dende a transmisión.Rendas imputadas de inmobles urbanos:ano natural seguinte á devindicación.

  Modelo 211.Retención na adquisición de inmobles a non residentes sen establecemento permanente:1 mes dende a transmisión do inmoble.

  Modelo 213.Gravame especial sobre inmobles de entidades non residentes:mes de xaneiro (en 2021 ata o 1 de febreiro).

  Modelo 216.Declaración-documento de ingreso de1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.Para grandes empresas, mensual.

  Modelo 247.Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de Non Residentes por desprazarse ao estranxeiro.O prazo de presentación dependerá da duración do desprazamento.

  Modelo 250.Gravame especial sobre dividendos e rendas de fonte estranxeira pola transmisión de valores de entidades non residentes:25 días naturais seguintes á data de devindicación.

  Modelo 291. Declaración informativa de contas de non residentes:1 a 31 de xaneiro (en 2021 ata o 1 de febreiro).

  Modelos 294 e 295.Accións e participacións eprimeiro trimestre do ano.

  Modelo 296.Declaración anual de retencións e ingresos á conta:1 a 31 de xaneiro (en 2021 ata o 1 de febreiro).

  MODELO 282 DECLARACIÓN INFORMATIVA

  Modelo 282.Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea:mesmo prazo establecido para a presentación da correspondente autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

  IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

  Modelo 04.Solicitude de aplicación do tipo do 4% a vehículos para o transporte habitual de discapacitados en cadeira de rodas ou mobilidade reducida:antes de adquirir o vehículo. 

  Modelo 034.Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no IVE, a presentar polos que desexen acollerse a calquera dos réximes especiais e designen a España como Estado membro de identificación.

  • Declaración de inicio:antes do inicio das actividades ou cando xa se iniciasen ata o décimo día do mes seguinte a este inicio.

  • Declaración de modificación: ata o décimo día do mes seguinte á modificación. 

  • Declaración de cesamento: polo menos quince días antes do final do mes ou trimestre anterior ao que se pretenda deixar de utilizar o réxime.

  Modelo 308. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos ocasionais por entregas de30 días naturais dende a entrega.Solicitude de devolución por suxeitos pasivos no réxime simplificado do IVA e que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, por adquirir determinados medios de transporte:20 días naturais do mes seguinte á súa adquisición.Solicitude de devolución por entes públicos ou establecementos privados de carácter social na adquisición de bens que se entreguen a organismos recoñecidos que os exportan (actividades humanitarias, caritativas ou educativas):3 meses dende a súa entrega.

  Modelo 309. Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novos (non empresarios ou profesionais):antes da matriculación definitiva.Procedementos administrativos ou xudiciais de execución forzosa (excepto1 mes dende o pagamento do importe da adxudicación.Incumprimento do requisito de non transmisión posterior por actos inter vivos do vehículo (beneficiarios do tipo reducido do IVE en entregas ou adquisicións intracomunitarias de vehículos):4 anos seguintes á súa data de adquisición.

  Modelo 303 e 322.Opción ou revogación da aplicación pro rata especial, para actividades en curso:presentación da autoliquidación do último período ata o 30 de xaneiro do ano seguinte (en 2021 ata o 1 de febreiro).

  Modelo 360. Solicitude de devolución do IVA soportado noutros Estados membros por empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto e nas Illas Canarias, Ceuta e Melilla e solicitude de devolución do IVA soportado no territorio de aplicación do imposto peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:desde o día seguinte de cada trimestre ou ano ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  As solicitudes de devolución do IVA soportado durante 2020 no Reino Unido, poderán presentarse dende o día seguinte de cada trimestre ou ano ata o 31 de marzo de 2021.Así mesmo, as solicitudes de devolución do IVA soportado durante 2021 en Irlanda do Norte, poderán presentarse a partir do 1 de abril de 2021.

  Modelo 361.Solicitude de devolución do IVA soportado no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto nin na Unión Europea, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:desde o día seguinte de cada trimestre ou ano e ata o día 30 de setembro

  Modelo 362. Solicitude de reembolso no marco de relacións diplomáticas, consulares e dos organismos internacionais recoñecidos:6 meses tras finalizar cada trimestre natural.

  Modelo 363. Solicitude de recoñecemento previo de exención no marco de relacións diplomáticas, consulares e dos organismos internacionais recoñecidos:antes de realizar a operación.

  Modelo 364.Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado:seis meses posteriores á finalización do trimestre ao que correspondan as cotas soportadas.

  Modelo 365.Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado:con carácter previo á realización de cada operación.

  Modelo 368.Réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica:ata o día 20 do mes seguinte ao trimestre natural ao que se refira a declaración.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

  Modelos 05 e 06.Solicitude de non suxeición, exención e redución de base impoñible con recoñecemento previo e declaración de exencións e non suxeicións sen recoñecemento previo, respectivamente:antes da matriculación definitiva.

  Modelo 568.Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio:1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.

  Modelo 576.Autoliquidación.Declararanse as operacións suxeitas e non exentas:tras solicitar a matriculación definitiva do medio de transporte e antesSe o feito impoñible non é a matriculación definitiva:15 días naturais dende a devindicación do imposto.

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  SIANE.Produtos expedidos polo procedemento de vendas en ruta.Albará de circulación:7 días hábiles anteriores ao inicio da circulación.

  SIANE.Produtos expedidos polo procedemento de vendas en ruta.Notas de entrega:5 días hábiles seguintes á terminación da circulación.

  SIANE.Comprobantes de entrega para documentar os avituallamentos a aeronaves exentos do Imposto sobre Hidrocarburos:mes seguinte á realización do avituallamento.

  SIANE.Solicitude de devolución artigo 110 RIE:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre en que se realizou o avituallamento que xera o dereito á devolución.

  Modelos 544 e 545. Relacións de pagamentos efectuados mediante cheques - gasóleo bonificado e tarxetas - gasóleo bonificado e a relación de subministracións de carburantes realizadas no marco das relacións internacionais con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos efectuados durante un trimestre:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelo 547.Relación de abonos realizados a minoristas de gasóleo bonificado polas entidades emisoras de medios de pagamento específicos, efectuados durante un trimestre:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelo 551. Relación mensual de documentos simplificados de acompañamento expedidos:mes seguinte ás expedicións referidas.

  Modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 e 580 utilizaranse exclusivamente para as declaracións relativas a fábricas e depósitos fiscais:1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do mes en que se producen as devindicacións para o Imposto sobre Hidrocarburos e Tabaco, 1 ao 20 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre en que se produciron as devindicacións ou 1 ao 20 do terceiro mes seguinte a aquel en que se produciron as devindicacións para o Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Alcohólicas.

  Quedarán exonerados da obriga de presentar as declaracións de operacións en relación cos Impostos Especiais de Fabricación (modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 y 580) os establecementos que leven a contabilidade dos produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

  Modelos 559 e de relación de beneficiarios do réxime de colleitadores, para a liquidación e pagamento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas nos réximes de destilación artesanal e de colleiteiro.Liquidación da tarifa 1ª:momento en que se solicite a autorización para destilar.Liquidación da tarifa 2ª:trimestre natural ou mensual para suxeitos pasivos que liquiden o IVE mensual:20 primeiros días naturais do segundo mes seguinte a aquel en que finaliza o trimestre ou do terceiro mes seguinte a aquel en que finaliza o mes, respectivamente.

  DDC e DCC.Declaración desagregación de cotas centralizadas:nos mesmos prazos que a súa declaración-liquidación única.

  IMPOSTOS AMBIENTAIS 

  Modelo 586.Declaración informativa.Gases fluorados:durante os 30 primeiros días naturais do mes de marzo, con relación ás operacións do ano natural anterior.

  Modelo 588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.Autoliquidación por cesamento de actividade de xaneiro a outubro:dentro do mes de novembro do mesmo ano natural no que se produza o cesamento.

  Modelo 591.Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.Declaración anual de operacións con contribuíntes:vinte primeiros días naturais do mes de decembro seguinte ao ano natural ao que correspondan os datos.

  INTRASTAT (ESTATÍSTICA COMERCIO INTRACOMUNITARIO)

  Modelos N-I, N-E, O-I, O-E. Obrigados a subministrar a información estatística:12 primeiros días naturais do mes seguinte ao que se realizaron as operacións.

  Modelo 763 Autoliquidación:durante o mes seguinte á finalización de cada trimestre natural.

  IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

  Modelo 840

  • Declaración de alta:para contribuíntes non exentos do IAE, 1 mes dende o inicio da actividade.Para contribuíntes que veñan aplicando algunha exención do imposto e deixen de cumprir os requisitos:mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo resulte obrigado.

  • Declaración de variación:1 mes dende a data de variación (efectos exercicio seguinte ao da variación).
  • Declaración de baixa:1 mes dende o cesamento.Suxeitos pasivos do imposto que apliquen algunha das súas exencións:durante o mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

  Para os suxeitos pasivos exentos de IAE, a presentación dos modelos 036 e 037 substitúe á presentación do modelo 840.

  Modelo 848.Comunicación do importe neto da cifra de negocios:1 de xaneiro a 14 de febreiro do exercicio en que deba producir efectos a comunicación.

 • Lembre:

  Se o vencemento coincide cunha festividade local ou autonómica, o prazo finaliza o primeiro día hábil seguinte ao sinalado neste calendario.

  Este calendario confeccionouse en decembro de 2020, con proxectos normativos en tramitación.

  Para consultar a normativa publicada e máis información tributaria:

  901 33 55 33 / 91 554 87 70 y www.agenciatributaria.es

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda