Calendario do contribuínte 2020

Mostrar texto completo de eventos
 • Acceso ao calendario en PDF

  Impresora  Versión completa
    para imprimir 

 • Acceso ao calendario

  Acceso ao calendario por meses   por meses

   

 • 20-01-2020  Ata 20 de xaneiro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Decembro 2019.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Cuarto trimestre 2019:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  IVE

  • Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades:039
  • Cuarto trimestre 2019:Servicios vía electrónica:368

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Decembro 2019:430
  • Resumo anual 2019:480

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Outubro 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Outubro 2019.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Decembro 2019:548, 566, 581
  • Decembro 2019:570, 580
  • Cuarto trimestre 2019:521, 522, 547
  • Cuarto trimestre 2019.Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Cuarto trimestre 2019.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Decembro 2019.Grandes empresas:560
  • Cuarto trimestre 2019.Excepto grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Ano 2019.Autoliquidación:584
  • Ano 2019.Autoliquidación anual:585
  • Terceiro cuadrimestre 2019.Autoliquidación:587

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Cuarto trimestre 2019:595
  • Ano 2019.Declaración anual de operacións:596
 • 29-01-2020  Ata o 29 de xaneiro
  • IVE

  IVE

  • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandería e pesca para 2020 e sucesivos:036/037
 • 30-01-2020  Ata o 30 de xaneiro
  • Renda
  • IVE

  RENTA

  Pagos fraccionados Renta

  • Cuarto trimestre 2019:
   • Estimación directa:130
   • Estimación objetiva:131

  IVE

  • Decembro 2019.Autoliquidación:303
  • Decembro 2019.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Decembro 2019.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Decembro 2019.Grupo de entidades, modelo agregado:353
  • Decembro 2019 (ou ano 2019).Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Cuarto trimestre 2019.Autoliquidación:303
  • Cuarto trimestre 2019.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Cuarto trimestre (ou ano 2019).Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Cuarto trimestre 2019.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Resumo anual 2019:390
  • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizo:318
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341
  • Opción ou revogación da aplicación pro rata especial para 2020 e seguintes, se se iniciou a actividade no último trimestre de 2019:036/037
 • 31-01-2020  Ata o 31 de xaneiro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Declaración informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de Entidades de nova ou recente creación
  • Declaración informativa anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento
  • Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos
  • Declaración informativa de préstamos e créditos e outras operacións financeiras relacionadas con bens inmobles
  • Donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas
  • Declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas
  • Declaración informativa de adquisicións e alienacións de accións e participacións en Institucións de investimento colectivo
  • Operacións con activos financeiros
  • Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados
  • Plans, fondos de pensións, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, plans de previsión asegurados, plans individuais de aforro sistemático, plans de previsión social empresarial e seguros de dependencia

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Resumo anual 2019:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

  IVE

  • Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en el año precedente:sin modelo

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES EMITIDAS A LOS SOCIOS O PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN

  • Resumo anual 2019:165

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIÓNS, DISPOSICIÓNS DE FONDOS E DOS COBRAMENTOS DE CALQUERA DOCUMENTO

  • Ano 2019:171

  DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DA CESIÓN DE USO DE VIVENDAS CON FINS TURÍSTICOS

  • Ano 2019 (cuarto trimestre):179

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES

  • Declaración anual 2019:181

  DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS

  • Declaración anual 2019:182

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS

  • Ano 2019:184

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

  • Declaración anual 2019:187

  OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS

  • Declaración anual de operacións con Letras do Tesouro 2019:192
  • Declaración anual 2019:198

  DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS EN GARDARÍAS OU CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS

  • Declaración anual 2019:233

  PLANS, FONDOS DE PENSIÓNS, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANS INDIVIDUAIS DE AFORRO SISTEMÁTICO, PLANS DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL E SEGUROS DE DEPENDENCIA

  • Declaración anual 2019:345
 • 20-02-2020  Ata o 20 de febreiro
  • Renda e Sociedades
  • Número de identificación fiscal
  • IVE
  • Subvencións, indemnizacións ou axudas de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais
  • Imposto sobre as primas de seguros
  • Impostos especiais de fabricación
  • Imposto especial sobre a electricidade
  • Impostos ambientais

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xaneiro 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

  • Cuarto trimestre 2019.Declaración trimestral de contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

  • Declaración anual 2019.Identificación das operacións con cheques das entidades de crédito:199

  IVE

  • Xaneiro 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349

  • Xaneiro 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES

  • Declaración anual 2019:346

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xaneiro 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Novembro 2019.Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembro 2019.Grandes empresas: 561, 562, 563

  • Xaneiro 2020: 548, 566, 581

  • Xaneiro 2020(*):570, 580

  • Cuarto trimestre 2019.Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Cuarto trimestre 2019.Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xaneiro 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Cuarto trimestre 2019.Pago fraccionado:583

 • 02-03-2020  Ata 2 de marzo
  • IVE
  • Imposto sobre sociedades
  • Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica
  • Declaración informativa anual de operacións realizadas por empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou débito
  • Declaración informativa anual de plans de aforro a longo prazo
  • Declaración anual de operacións con terceiros

  IVE

  • Xaneiro 2020.Autoliquidación:303

  • Xaneiro 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322

  • Xaneiro 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural:opción/renuncia á opción para o cálculo dos pagamentos fraccionados sobre a parte de base impoñible do período dos tres, nove ou once meses de cada ano natural:036

  Se o período impositivo non coincide co ano natural, a opción/renuncia á opción exercerase nos primeiros dous meses de cada exercicio ou entre o inicio do exercicio e o fin do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado, se este prazo é inferior a dous meses.

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

  • Ano 2019:159

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS POR EMPRESARIOS O PROFESIONALES ADHERIDOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE COBROS A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO

  • Ano 2019:170

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANS DE AFORRO A LONGO PRAZO

  • Ano 2019:280

  DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS

  • Ano 2019:347

 • 20-03-2020  Ata o 20 de marzo
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Febreiro 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Febreiro 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349

  • Febreiro 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febreiro 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Decembro 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Decembro 2019.Grandes empresas:561, 562, 563

  • Febreiro 2020:548, 566, 581

  • Febreiro 2020(*):570, 580

  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Febreiro 2020.Grandes empresas:560

 • 30-03-2020  Ata o 30 de marzo
  • IVE
  • Impostos ambientais

  IVE

  • Febreiro 2020.Autoliquidación:303
  • Febreiro 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Febreiro 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Ano 2019.Declaración recapitulativa de operacións con gases fluorados de efecto invernadoiro:586
 • 31-03-2020  Ata o 31 de marzo
  • Declaración informativa de valores, seguros e rendas
  • Declaración informativa sobre clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento colectivo españolas, así como daqueles por conta dos cales a entidade comercializadora efectuase reembolsos ou transmisións de accións ou participacións
  • Declaración informativa sobre clientes con posición investidora en institucións de investimento colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo españolas
  • Declaración informativa sobre bens e dereitos no estranxeiro
  • Imposto sobre hidrocarburos

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS

  • Ano 2019:189

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES PERCEPTORES DE BENEFICIOS DISTRIBUÍDOS POR INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO ESPAÑOLAS, ASÍ COMO DAQUELES POR CONTA DOS CALES A ENTIDADE COMERCIALIZADORA EFECTUASE REEMBOLSOS OU TRANSMISIÓNS DE ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS

  • Ano 2019:294

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES CON POSICIÓN INVESTIDORA EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO ESPAÑOLAS, REFERIDA A DATA 31 DE DECEMBRO DO EXERCICIO, NOS SUPOSTOS DE COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTEIRIZA DE ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO ESPAÑOLAS

  • Ano 2019:295

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

  • Ano 2019:720

  IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

  • Ano 2019.Relación anual de destinatarios de productos de la tarifa segunda:512
  • Ano 2019.Relación anual de kilómetros realizados
 • 01-04-2020  Dende o 1 de abril ata o 30 de xuño
  • Renda e patrimonio

  RENDA E PATRIMONIO

  • Presentación por Internet das declaracións de Renda 2019 e Patrimonio 2019

  Con resultado a ingresar con domiciliación en conta, ata o 25 de xuño

 • 20-04-2020  Ata 20 de abril
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Marzo 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primeiro trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagos fraccionados Renta

  • Primeiro trimestre 2020:
   • Estimación directa:130
   • Estimación objetiva:131

  Pagamentos fraccionados sociedades e establecementos permanentes de non residentes

  • Ejercicio en curso:
   • Régimen general:202
   • Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales):222

  IVE

  • Marzo 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Marzo 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Primeiro trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Primeiro trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Primeiro trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Primeiro trimestre 2020.Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE.Autoliquidación:368
  • Primeiro trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Marzo 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Xaneiro 2020 (*) Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Xaneiro 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Marzo 2020:548, 566, 581
  • Marzo 2020 (*):570, 580
  • Primeiro trimestre 2020:521, 522, 547
  • Primeiro trimestre 2020 (*) Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Primeiro trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.Para o modelo 553, ademais, establecementos autorizados para a levanza da contabilidade en soporte papel.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Marzo 2020.Grandes empresas:560
  • Primeiro trimestre 2020.Excepto grandes empresas:560
  • Ano 2019.Autoliquidación anual:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Primeiro trimestre 2020.Pago fraccionado:585
  • Ano 2019.autoliquidación anual:589

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Primeiro trimestre 2020:595
 • 30-04-2020  Ata o 30 de abril
  • IVE
  • Número de Identificación Fiscal
  • Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

  IVE

  • Marzo 2020.Autoliquidación:303

  • Marzo 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322

  • Marzo 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Primeiro trimestre 2020.Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito:195

  DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DA CESIÓN DE USO DE VIVENDAS CON FINS TURÍSTICOS

  • Primeiro trimestre 2020:179
 • 07-05-2020  Dende o 7 de maio ao 30 de xuño

  Presentación por teléfono da declaración de Renda 2019

  Presentación por teléfono da declaración de Renda 2019

 • 20-05-2020  Ata o 20 de maio
  • Renda e Sociedades
  • IVE
   Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas

  • Abril 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Abril 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Abril 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Abril 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Febreiro 2020 (*) Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febreiro 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Abril 2020:548, 566, 581
  • Abril 2020 (*):570, 580
  • Primeiro trimestre 2020 (*) Excepto grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primeiro trimestre 2020.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Abril 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Primeiro trimestre 2020.Pago fraccionado:583
  • Primeiro cuadrimestre 2020.Autoliquidación:587
 • 01-06-2020  Ata o 1 de xuño
  • IVE
  • Declaración anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua
  • Declaración anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses

  IVE

  • Abril 2020.Autoliquidación:303

  • Abril 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322

  • Abril 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONTAS FINANCEIRAS NO ÁMBITO DA ASISTENCIA MUTUA

  • Ano 2019:289

  DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

  • Ano 2019:290
 • 22-06-2020  Ata o 22 de xuño
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Maio 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Maio 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Maio 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Maio 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Marzo 2020 (*) Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Marzo 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Maio 2020:548, 566, 581
  • Maio 2020 (*):570, 580
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da  AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Maio 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Pagamento fraccionado 2020:584
 • 25-06-2020  Ata o 25 de xuño
  • Renda e patrimonio

  RENDA E PATRIMONIO

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2019 con resultado a ingresar con domiciliación en conta:D-100, D-714
 • 30-06-2020  Ata o 30 de xuño
  • Renda e patrimonio
  • IVE
  • Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco de REF de Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente.

  RENDA E PATRIMONIO

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2019 con resultado a devolver, renuncia á devolución, negativo e a ingresar sen domiciliación do primeiro prazo:D-100, D-714
  • Réxime especial de tributación polo Imposto sobre a Renda de Non Residentes para traballadores desprazados 2019:151

  IVE

  • Maio 2020:Autoliquidación:303
  • Maio 2020: Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Maio 2020:Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AXUDAS RECIBIDAS NO MARCO DO REF DE CANARIAS E OUTRAS AXUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUÍNTES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS OU DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES SEN ESTABLECEMENTO PERMANENTE

  • Ano 2019:282
 • 20-07-2020  Ata o 20 de xullo
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xuño 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Segundo trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagos fraccionados Renta

  • Segundo trimestre 2020:
   • Estimación directa:130
   • Estimación objetiva:131

  IVE

  • Xuño 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Xuño 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Segundo trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Segundo trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Segundo trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Segundo trimestre 2020.Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE.Autoliquidación:368
  • Segundo trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Reintegro de compensacións no Réxime especial da agricultura, gandería e pesca:341

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xuño 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Abril 2020 (*) Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Abril 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Xuño 2020:548, 566, 581
  • Xuño 2020 (*):570, 580
  • Segundo trimestre 2020:521, 522, 547
  • Segundo trimestre 2020 (*) Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Segundo trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.Para o modelo 553, ademais, establecementos autorizados para a levanza da contabilidade en soporte papel.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xuño 2020.Grandes empresas:560
  • Segundo trimestre 2020.Excepto grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  Segundo trimestre 2020.Pago fraccionado:585

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  Segundo trimestre 2020:595

 • 27-07-2020  Ata o 27 de xullo
  • Imposto sobre sociedades e Imposto sobre a renda de non-residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español)
  • Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e Entidades en atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES E IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON-RESIDENTES (ESTABLECEMENTOS PERMANENTES E ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

  Declaración anual 2019.Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:200, 206, 220 y 221

  Resto de entidades:nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á fin do período impositivo.

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AXUDAS RECIBIDAS NO MARCO DO REF DE CANARIAS E OUTRAS AXUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUÍNTES DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES E IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES (ESTABLECEMENTOS PERMANENTES E ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

  Ano 2019.Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:282

  Resto de entidades:nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á fin do período impositivo.

 • 30-07-2020  Ata o 30 de xullo
  • IVE

  IVE

  • Xuño 2020:Autoliquidación:303
  • Xuño 2020:Grupo de entidades.modelo individual:322
  • Xuño 2020:Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 31-07-2020  Ata o 31 de xullo
  • Número de Identificación Fiscal
  • Imposto sobre Depósitos nas Entidades de Crédito

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Segundo trimestre 2020.Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito:195

  IMPOSTO SOBRE DEPÓSITOS NAS ENTIDADES DE CRÉDITO

  • Autoliquidación 2019:411
  • Pago a conta.Autoliquidación 2020:410
 • 20-08-2020  Ata o 20 de agosto
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xullo 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Xullo 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Maio 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>. Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Maio 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Xullo 2020548, 566, 581
  • Segundo trimestre 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>. Excepto grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Segundo trimestre 2020.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xullo 2020.Grandes empresas:560
 • 31-08-2020  Ata o 31 de agosto
  • IVE

  IVE

  • Xullo 2020.Autoliquidación:303
  • Xullo 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Xullo 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 21-09-2020  Ata o 21 de setembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Agosto 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVE

  • Xullo e agosto 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Agosto 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xullo e agosto 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Xuño 2020(*). Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Xuño 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Agosto 2020:548, 566, 581
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

  (*) Fábricas e Depósitos fiscais que optasen por subministrar os asentamentos contables correspondentes ao primeiro semestre de 2020 a través da Sede electrónica da AEAT entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2020.(Volver)

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Agosto 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Segundo trimestre 2020.Pago fraccionado:583
  • Segundo cuadrimestre 2020.Autoliquidación:587
 • 30-09-2020  Ata o 30 de setembro
  • IVE

  IVE

  • Agosto 2020.Autoliquidación:303
  • Agosto 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Agosto 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 20-10-2020  Ata o 20 de outubro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Setembro 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Terceiro trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

  Pagos fraccionados Renta

  • Terceiro trimestre 2020:
   • Estimación directa:130
   • Estimación objetiva:131

  Pagamentos fraccionados Sociedades e Establecementos Permanentes de non Residentes

  • Ejercicio en curso:
   • Régimen general:202
   • Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales):222

  IVE

  • Setembro 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Setembro 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Terceiro trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Terceiro trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Terceiro trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Terceiro trimestre 2020.Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE.Autoliquidación:368
  • Terceiro trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Setembro 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Xullo 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Setembro 2020:548, 566, 581
  • Terceiro trimestre 2020:521, 522, 547
  • Terceiro trimestre 2020.Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553 -establecementos autorizados para a levanza da contabilidade en soporte papel-
  • Terceiro trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Setembro 2020.Grandes empresas:560
  • Terceiro trimestre 2020.Excepto grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Terceiro trimestre 2020.Pago fraccionado:585
  • Pagamento fraccionado 2020:589

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Terceiro trimestre 2020:595
 • 30-10-2020  Ata o 30 de outubro
  • IVE

  IVE

  • Setembro 2020.Autoliquidación:303
  • Setembro 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Setembro 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 02-11-2020  Ata o 2 de novembro
  • Número de Identificación Fiscal
  • Declaración informativa de actualización de determinados mecanismos transfronteirizos comerciables
  • Conta Corrente Tributaria

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Terceiro trimestre 2020.Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito:195

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS MECANISMOS TRANSFRONTEIRIZOS COMERCIABLES

  • Terceiro trimestre 2020:235

  CONTA CORRENTE TRIBUTARIA

  • Solicitude de inclusión para o ano 2021: CCT 
   A renuncia deberase formular no modelo de “solicitude de inclusión/comunicación de renuncia ao sistema de conta corrente en materia tributaria”
 • 05-11-2020  Ata o 5 de novembro
  • Renda

  RENTA

  • Ingreso do segundo prazo da declaración anual de 2019, se se fraccionou o pagamento:102
 • 20-11-2020  Ata o 20 de novembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas. 

  • Outubro 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

  IVE

  • Outubro 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Outubro 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380 

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Outubro 2020:430 

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

  • Agosto 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Outubro 2020:548, 566, 581
  • Terceiro trimestre 2020.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510 

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE 

  • Outubro 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Terceiro trimestre 2020.Pago fraccionado:583
 • 30-11-2020  Ata o 30 de novembro
  • IVE
  • Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.
  • Impostos Ambientais

  IVE

  • Outubro 2020.Autoliquidación:303
  • Outubro 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Outubro 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
  • Solicitude de inscrición/baixa.Rexistro de devolución mensual: 036
  • Solicitude aplicación réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2020: sin modelo 
  • SII.Opción ou renuncia pola levanza electrónica dos libros rexistro:036
  • SII.Comunicación da opción / renuncia pola facturación polos destinatarios das operacións ou terceiros:036

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIÓNS VINCULADAS E DE OPERACIÓNS E SITUACIÓNS RELACIONADAS CON PAÍSES OU TERRITORIOS CUALIFICADOS COMO PARAÍSOS FISCAIS

  • Ano 2019:Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural:232

   Resto de entidades:no mes seguinte aos dez meses posteriores á fin do período impositivo.

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

  • Ano 2019.Autoliquidación:583
  • Ano 2020:Autoliquidación anual por cesamento de actividade:588
 • 21-12-2020  Ata o 21 de decembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Novembro 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  Pagamentos fraccionados sociedades e establecementos permanentes de non residentes

  • Ejercicio en curso:
   • Régimen general:202
   • Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales):222

  IVE

  • Novembro 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Novembro 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Novembro 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Setembro 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Novembro 2020:548, 566, 581
  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510 

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE 

  • Novembro 2020.Grandes empresas:560 

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

  • Pagamento fraccionado:584
  • Ano 2019.Declaración informativa anual operacións con contribuíntes:591
 • 30-12-2020  Ata o 30 de decembro
  • IVE

  IVE

  • Novembro 2020.Autoliquidación:303
  • Novembro 2020.Grupo de entidades, modelo individual:322
  • Novembro 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 31-12-2020  Ata o 31 de decembro
  • Renda
  • IVE

  RENTA

  • Renuncia ou revogación estimación directa simplificada e estimación obxectiva para 2021 e sucesivos:036/037

  IVE

  • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandería e pesca para 2021 e sucesivos:036/037
  • Opción ou revogación pola determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio global no réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección para 2021 e sucesivos:036
  • Opción tributación en destino vendas a distancia a outros países da Unión Europea para 2021 e 2022:036
  • Renuncia réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2021:sin modelo
  • Comunicación de alta no réxime especial do grupo de entidades:039
  • Opción ou renuncia pola modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades:039
  • Comunicación anual relativa ao réxime especial do grupo de entidades:039
  • Opción polo réxime especial do criterio de caixa para 2021:036/037
  • Renuncia ao réxime especial do criterio de caixa para 2021, 2022 e 2023:036/037
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda