Ata o 20 de maio

RENDA E SOCIEDADES

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectiva, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas

 • Abril 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVE

 • Abril 2019. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
 • Abril 2019. Operacións asimiladas ás importacións: 380

IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

 • Abril 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

 • Febreiro 2019. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febreiro 2019. Grandes empresas: 561, 562, 563
 • Abril 2019: 548, 566, 581
 • Abril 2019: 570, 580
 • Primeiro trimestre 2019. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primeiro trimestre 2019. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

 • Abril 2019. Grandes empresas: 560

IMPOSTOS AMBIENTAIS

 • Primeiro trimestre 2019. Pagamento fraccionado: 583
 • Primeiro cuadrimestre 2019. Autoliquidación: 587