Calendario xeral do contribuínte 2018

Mostrar texto completo de eventos
 • Acceso ao calendario en PDF

  Impresora  Versión completa
  para imprimir

 • Acceso ao calendario

  Acceso ao calendario por meses   por meses

   

 • 02-01-2018  Ata o 2 de xaneiro
  • Renda
  • IVE

  RENDA

  • Renuncia ou revogación estimación directa simplificada e estimación obxectiva para 2018 e sucesivos: 036/037.

  IVE

  • Novembro 2017. Autoliquidación: 303

  • Novembro 2017. Grupo de entidades, modelo individual: 322

  • Novembro 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

  • SII: Remisión dos rexistros de facturación do primeiro semestre de 2017: sen modelo

  • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandaría e pesca para 2018 e sucesivos: 036/037

  • Opción ou revogación pola determinación da base impoñible mediante o marxe de beneficio global no réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección para 2018 e sucesivos: 036

  • Opción tributación en destino vendas a distancia a outros países da Unión Europea para 2018 e 2019: 036

  • Renuncia réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2018: sen modelo

  • Comunicación de alta no réxime especial do grupo de entidades: 039

  • Opción ou renuncia pola modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades: 039

  • Comunicación anual relativa ao réxime especial do grupo de entidades: 039

  • Opción polo réxime especial do criterio de caixa para 2018: 036/037

  • Renuncia ao réxime especial do criterio de caixa para 2018, 2019 e 2020: 036/037

 • 22-01-2018  Ata o 22 de xaneiro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Decembro 2017. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Cuarto trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  IVE

  • Comunicación de incorporacións no mes de decembro, réxime especial do grupo de entidades: 039
  • Cuarto trimestre 2017: Servizos vía electrónica: 368

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Decembro 2017: 430
  • Resumo anual 2017: 480

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Outubro 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Outubro 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Decembro 2017: 548, 566, 581
  • Decembro 2017: 570, 580
  • Cuarto trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Cuarto trimestre 2017. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Cuarto trimestre 2017: 582
  • Cuarto trimestre 2017. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Decembro 2017. Grandes empresas: 560
  • Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Ano 2017. Autoliquidación: 584
  • Ano 2017. Autoliquidación anual: 585
  • Terceiro cuadrimestre 2017. Autoliquidación: 587

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  • Cuarto trimestre 2017: 595
  • Ano 2017. Declaración anual de operacións: 596
 • 30-01-2018  Ata 30 de xaneiro
  • Renda
  • IVE

  RENDA

  Pagamentos fraccionados Renda

  • Cuarto trimestre 2017:
   • Estimación directa: 130
   • Estimación obxectiva: 131

  IVE

  • Decembro 2017. Autoliquidación: 303
  • Decembro 2017. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Decembro 2017. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IVE e IXIC e outras operacións: 340
  • Decembro 2017. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Decembro 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
  • Decembro 2017 (ou ano 2017). Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Cuarto trimestre 2017. Autoliquidación: 303
  • Cuarto trimestre 2017. Declaración-liquidación non periódica: 309
  • Cuarto trimestre (ou ano 2017). Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Cuarto trimestre 2017. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Resumo anual 2017: 390
  • Solicitude de devolución recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais: 308
  • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca: 341
  • Opción ou revogación da aplicación pro rata especial para 2018 e seguintes, se se iniciou a actividade no último trimestre de 2017: 036/037
 • 31-01-2018  Ata o 31 de xaneiro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Declaración informativa de certificacións indivicuales emitidas aos socios ou partícipes de Entidades de nova ou recente creación
  • Declaración informativa anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento
  • Declaración informativa de préstamos e créditos e outras operacións financeiras relacionadas con bens inmobles
  • Donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas
  • Declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas
  • Declaración informativa de adquiisiciones e alleamentos de accións e participacións en Insitituciones de investimento colectiva
  • Operacións con activos financeiros
  • Plans, fondos de pensións, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, plans de previsión asegurados, plans individuais de aforro sistemático, plans de previsión social empresarial e seguros de dependencia

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Resumo anual 2017: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

  IVE

  • Solicitude de aplicación da porcentaxe provisional de dedución distinta da fixada como definitiva no ano precedente: sen modelo

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIÓNS INDIVIDUAIS EMITIDAS AOS SOCIOS OU PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NOVA OU RECENTE CREACIÓN

  • Resumo anual 2017: 165

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIÓNS, DISPOSICIÓNS DE FONDOS E DOS COBRAMENTOS DE CALQUERA DOCUMENTO

  • Ano 2017: 171

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS E CRÉDITOS E OUTRAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS RELACIONADAS CON BENS INMOBLES

  • Declaración anual 2017: 181

  DONATIVOS, DOAZÓNS E ACHEGAS RECIBIDAS E DISPOSICIÓNS REALIZADAS

  • Declaración anual 2017: 182

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉXIME DE ATRIBUCIÓN DE RENDAS

  • Ano 2017: 184

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIÓNS E ALLEAMENTOS DE ACCIÓNS E PARTICIPACIÓNS EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO

  • Declaración anual 2017: 187

  OPERACIÓNS CON ACTIVOS FINANCEIROS

  • Declaración anual de operacións con Letras do Tesouro 2017: 192
  • Declaración anual 2017: 198

  PLANS, FONDOS DE PENSIÓNS, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANS INDIVIDUAIS DE AFORRO SISTEMÁTICO, PLANS DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL E SEGUROS DE DEPENDENCIA

  • Declaración anual 2017: 345
 • 20-02-2018  Ata 20 de febreiro
  • Renda e Sociedades
  • Número de identificación fiscal
  • IVE
  • Subvencións, indemnizacións ou axudas de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais
  • Imposto sobre as primas de seguros
  • Impostos especiais de fabricación
  • Imposto especial sobre a electricidade
  • Impostos ambientais

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xaneiro 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

  • Cuarto trimestre 2017. Declaración trimestral de contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

  • Declaración anual 2017. Identificación das operacións con cheques das entidades de crédito: 199

  IVE

  • Xaneiro 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340

  • Xaneiro 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

  • Xaneiro 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  SUBVENCIÓNS, INDEMNIZACIÓNS OU AXUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANDEIRAS OU FORESTAIS

  • Declaración anual 2017: 346

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xaneiro 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Novembro 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembro 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563

  • Xaneiro 2018: 548, 566, 581

  • Xaneiro 2018: 570, 580

  • Cuarto trimestre 2017. Agás grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563 

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Xaneiro 2018. Grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Cuarto trimestre 2017. Pagamento fraccionado: 583

 • 28-02-2018  Ata o 28 de febreiro
  • IVE
  • Imposto sobre sociedades
  • Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica
  • Declaración informativa anual de operacións realizadas por empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou débito
  • Declaración informativa anual de plans de aforro a longo prazo
  • Declaración anual de operacións con terceiros

  IVE

  • Xaneiro 2018. Autoliquidación: 303

  • Xaneiro 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322

  • Xaneiro 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

  Entidades cuxo exercicio coincida co ano natural: opción/renuncia á opción para o cálculo dos pagamentos fraccionados sobre a parte de base impoñible do período dos tres, nove ou once meses de cada ano natural: 036

  Se o período impositivo non coincide co ano natural, a opción/renuncia á opción se exercerá nos primeiros dous meses de cada exercicio ou entre o inicio do exercicio e o fin do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado, se este prazo é inferior a dous meses.

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERXÍA ELÉCTRICA

  • Ano 2017: 159

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIÓNS REALIZADAS POR EMPRESARIOS OU PROFESIONAIS ADHERIDOS AO SISTEMA DE XESTIÓN DE COBRAMENTOS A TRAVÉS DE TARXETAS DE CRÉDITO OU DÉBITO

  • Ano 2017: 170

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANS DE AFORRO A LONGO PRAZO

  • Ano 2017: 280

  DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIÓNS CON TERCEIROS

  • Ano 2017: 347

 • 20-03-2018  Ata 20 de marzo
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Febreiro 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVE

  • Febreiro 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340

  • Febreiro 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

  • Febreiro 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febreiro 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Decembro 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Decembro 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563

  • Febreiro 2018: 548, 566, 581

  • Febreiro 2018: 570, 580

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Febreiro 2018. Grandes empresas: 560

 • 02-04-2018  Ata o 2 de abril
  • IVE
  • Impostos ambientais
  • Declaración informativa de valores, seguros e rendas
  • Declaración informativa sobre clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento coletiva españolas, así como daqueles por conta dos que a entidade comercializadora efectuase reembolsos ou transmisións de accións ou participacións
  • Declaración informativa sobre clientes con posición investidora en institucións de investimento colectiva españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectiva españolas
  • Imposto sobre hidrocarburos
  • Declaración informativa sobre bens e dereitos no estranxeiro

  IVE

  • Febreiro 2018. Autoliquidación: 303
  • Febreiro 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Febreiro 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Ano 2017. Declaración recapitulativa de operacións con gases fluorados de efecto invernadoiro: 586

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS E RENDAS

  • Ano 2017: 189

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES PERCEPTORES DE BENEFICIOS DISTRIBUÍDOS POR INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVA ESPAÑOLAS, ASÍ COMO DAQUELES POR CONTA DOS QUE A ENTIDADE COMERCIALIZADORA EFECTUASE REEMBOLSOS Ou TRANSMISIÓNS DE ACCIÓNS Ou PARTICIPACIÓNS

  • Ano 2017: 294

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES CON POSICIÓN INVESTIDORA EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVA ESPAÑOLAS, REFERIDA A DATA 31 DE DECEMBRO DO EXERCICIO, NOS SUPOSTOS DE COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTEIRIZA DE ACCIÓNS Ou PARTICIPACIÓNS EN INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVA ESPAÑOLAS

  • Ano 2017: 295

  IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS

  • Ano 2017. Relación anual de destinatarios de produtos da tarifa segunda: 512
  • Ano 2017. Relación anual de quilómetros realizados

  DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BENS E DEREITOS NO ESTRANXEIRO

  • Ano 2017: 720
 • 04-04-2018  Desde o 4 de abril ata o 2 de xullo
  • Renda e patrimonio

  RENDA E PATRIMONIO

  • Presentación por Internet das declaracións de Renda 2017 e Patrimonio 2017

  • Presentación por teléfono da declaración de Renda 2017

  Con resultado a ingresar con domiciliación en conta, ata o 27 de xuño

 • 20-04-2018  Ata 20 de abril
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Marzo 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Primeiro trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagamentos fraccionados Renda

  • Primeiro trimestre 2018:
   • Estimación directa: 130
   • Estimación obxectiva: 131

  Pagamentos fraccionados sociedades e establecementos permanentes de non residentes

  • Exercicio en curso:
   • Réxime xeral: 202
   • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais): 222

  IVE

  • Marzo 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IVE e IXIC e outras operacións: 340
  • Marzo 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Marzo 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Primeiro trimestre 2018. Autoliquidación: 303
  • Primeiro trimestre 2018. Declaración-liquidación non periódica: 309
  • Primeiro trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Primeiro trimestre 2018. Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE. Autoliquidación: 368
  • Primeiro trimestre 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Solicitude de devolución recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais: 308
  • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca: 341

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Marzo 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Xaneiro 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Xaneiro 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Marzo 2018: 548, 566, 581
  • Marzo 2018: 570, 580
  • Primeiro trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Primeiro trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primeiro trimestre 2018: 582
  • Primeiro trimestre 2018. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Marzo 2018. Grandes empresas: 560
  • Primeiro trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 560
  • Ano 2017. Autoliquidación anual: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Primeiro trimestre 2018. Pagamento fraccionado: 585
  • Ano 2017. autoliquidación anual: 589

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  • Primeiro trimestre 2018: 595
 • 30-04-2018  Ata o 30 de abril
  • IVE
  • Número de Identificación Fiscal

  IVE

  • Marzo 2018. Autoliquidación: 303

  • Marzo 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322

  • Marzo 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Primeiro trimestre 2018. Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195
 • 10-05-2018  Desde o 10 de maio ata o 2 de xullo
  • Renda

  RENDA

  • Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas e oficinas da AEAT da declaración anual de Renda 2017: D-100

   Con resultado a ingresar con domiciliación en conta, ata o 27 de xuño

 • 21-05-2018  Ata o 21 de maio
  • Renda e Sociedades
  • IVE
   Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Abril 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVE

  • Abril 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IVE e IXIC e outras operacións: 340
  • Abril 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Abril 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Abril 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Febreiro 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febreiro 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Abril 2018: 548, 566, 581
  • Abril 2018: 570, 580
  • Primeiro trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primeiro trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Abril 2018. Grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Primeiro trimestre 2018. Pagamento fraccionado: 583
  • Primeiro cuadrimestre 2018. Autoliquidación: 587
 • 30-05-2018  Ata o 30 de maio
  • IVE

  IVE

  • Abril 2018. Autoliquidación: 303

  • Abril 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322

  • Abril 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

 • 31-05-2018  Ata o 31 de maio
  • Declaración anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua
  • Declaración anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONTAS FINANCEIRAS NO ÁMBITO DA ASISTENCIA MUTUA

  • Ano 2017: 289

  DECLARACIÓN ANUAL DE CONTAS FINANCEIRAS DE DETERMINADAS PERSOAS ESTADOUNIDENSES

  • Ano 2017: 290
 • 20-06-2018  Ata o 20 de xuño
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Maio 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVE

  • Maio 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IVE e IXIC e outras operacións: 340
  • Maio 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Maio 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Maio 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Marzo 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Marzo 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Maio 2018: 548, 566, 581
  • Maio 2018: 570, 580

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A ELECTRICIDADE

  • Maio 2018. Grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Pagamento fraccionado 2018: 584
 • 27-06-2018  Ata o 27 de xuño
  • Renda e patrimonio

  RENDA E PATRIMONIO

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2017 con resultado a ingresar con domiciliación en conta: D-100, D-714
 • 02-07-2018  Ata o 2 de xullo
  • Renda e patrimonio
  • IVE
  • Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco de REF. de Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente.

  RENDA E PATRIMONIO

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2017 con resultado a devolver, renuncia á devolución, negativo e a ingresar sen domiciliación do primeiro prazo: D-100, D-714
  • Réxime especial de tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes para traballadores desprazados 2017: 151

  IVE

  • Maio 2018: Autoliquidación: 303
  • Maio 2018: Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Maio 2018: Grupo de entidades, modelo agregado: 353

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AXUDAS RECIBIDAS NO MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

  • Ano 2017: 282
 • 20-07-2018  Ata o 20 de xullo
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xuño 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Segundo trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagamentos fraccionados Renda

  • Segundo trimestre 2018:
   • Estimación directa: 130
   • Estimación obxectiva: 131

  IVE

  • Xuño 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IVE e IXIC e outras operacións: 340
  • Xuño 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Xuño 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Segundo trimestre 2018. Autoliquidación: 303
  • Segundo trimestre 2018. Declaración-liquidación non periódica: 309
  • Segundo trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Segundo trimestre 2018. Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE. Autoliquidación: 368
  • Segundo trimestre 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Solicitude de devolución recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais: 308
  • Reintegro de compensacións no Réxime especial da agricultura, gandaría e pesca: 341

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xuño 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Abril 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Abril 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Xuño 2018: 548, 566, 581
  • Xuño 2018: 570, 580
  • Segundo trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Segundo trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Segundo trimestre 2018: 582
  • Segundo trimestre 2018. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDADE

  • Xuño 2018. Grandes empresas: 560
  • Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  Segundo trimestre 2018. Pagamento fraccionado: 585

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  Segundo trimestre 2018: 595

 • 25-07-2018  Ata o 25 de xullo
  • Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de Non Residentes (Establecementos Permanentes e Entidades en Atribución de Rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español)
  • Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e Entidades en atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECEMENTOS PERMANENTES E ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

  Declaración anual 2017. Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 200, 206, 220 e 221

  Resto de entidades: nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores ao fin do período impositivo.

  DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS NEL MARCO DEEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECEMENTOS PERMANENTES E ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO CON PRESENZA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

  Ano 2017. Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 282

  Resto de entidades: nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores ao fin do período impositivo.

 • 30-07-2018  Ata o 30 de xullo

  IVE

  IVE

  • Xuño 2018: Autoliquidación: 303
  • Xuño 2018: Grupo de entidades. modelo individual: 322
  • Xuño 2018: Grupo de entidades, modelo agregado: 353
 • 31-07-2018  Ata o 31 de xullo
  • Número de Identificación Fiscal
  • Imposto sobre Depósitos nas Entidades de Crédito

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Segundo trimestre 2018. Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

  IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

  • Autoliquidación 2017: 411
  • Pagamento a conta. Autoliquidación 2018: 410
 • 20-08-2018  Ata o 20 de agosto
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Xullo 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVE

  • Xullo 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340
  • Xullo 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Maio 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Maio 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Xullo 2018: 548, 566, 581
  • Xullo 2018: 570, 580
  • Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDADE

  • Xullo 2018. Grandes empresas: 560
 • 30-08-2018  Ata o 30 de agosto
  • IVE

  IVE

  • Xullo 2018. Autoliquidación: 303
  • Xullo 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Xullo 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
 • 31-08-2018  Ata o 31 de agosto

  Se poderán presentar os modelos 349 do IVE e 430 do Imposto sobre as Primas de Seguros, cuxo prazo de presentación conclúe o 20 de setembro.

  Se poderán presentar os modelos 349 do IVE e 430 do Imposto sobre as Primas de Seguros, cuxo prazo de presentación conclúe o 20 de setembro.

 • 20-09-2018  Ata o 20 de setembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Agosto 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVE

  • Agosto 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340
  • Xullo e agosto 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Agosto 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Xullo e agosto 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Xuño 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Xuño 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Agosto 2018: 548, 566, 581
  • Agosto 2018: 570, 580

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDADE

  • Agosto 2018. Grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  Segundo trimestre 2018. Pagamento fraccionado: 583

  Segundo cuadrimestre 2018. Autoliquidación: 587

 • 01-10-2018  Ata o 1 de outubro
  • IVE

  IVE

  • Agosto 2018. Autoliquidación: 303
  • Agosto 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Agosto 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
 • 22-10-2018  Ata o 22 de outubro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais
  • Imposto Especial sobre o Carbón

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Setembro 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Terceiro trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagamentos fraccionados Renda

  • Terceiro trimestre 2018:
   • Estimación directa: 130
   • Estimación obxectiva: 131

  Pagamentos fraccionados Sociedades e Establecementos Permanentes de non Residentes

  • Exercicio en curso:
   • Réxime xeral: 202
   • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais): 222

  IVE

  • Setembro 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340
  • Setembro 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Setembro 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Terceiro trimestre 2018. Autoliquidación: 303
  • Terceiro trimestre 2018. Declaración-liquidación non periódica: 309
  • Terceiro trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Terceiro trimestre 2018. Servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos no IVE. Autoliquidación: 368
  • Terceiro trimestre 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380
  • Solicitude de devolución recarga de equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais: 308
  • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca: 341

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Setembro 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Xullo 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Xullo 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Setembro 2018: 548, 566, 581
  • Setembro 2018: 570, 580
  • Terceiro trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Terceiro trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Terceiro trimestre 2018: 582
  • Terceiro trimestre 2018. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDADE

  • Setembro 2018. Grandes empresas: 560
  • Terceiro trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Terceiro trimestre 2018. Pagamento fraccionado: 585
  • Pagamento fraccionado 2018: 589

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CARBÓN

  • Terceiro trimestre 2018: 595
 • 30-10-2018  Ata o 30 de outubro
  • IVE

  IVE

  • Setembro 2018. Autoliquidación: 303
  • Setembro 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Setembro 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
 • 31-10-2018  Ata o 31 de outubro
  • Número de Identificación Fiscal
  • Conta Corrente Tributaria

  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Terceiro trimestre 2018. Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

  CONTA CORRENTE TRIBUTARIA

  • Solicitude de inclusión para o ano 2018: CCT
   A renuncia se deberá formular no modelo de “solicitude de inclusión/comunicación de renuncia ao sistema de conta corrente en materia tributaria”
 • 05-11-2018  Ata o 5 de novembro
  • Renda

  RENDA

  • Ingreso do segundo prazo da declaración anual de 2017, se se fraccionou o pagamento: 102
 • 20-11-2018  Ata o 20 de novembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas. 

  • Outubro 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVE

  • Outubro 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340
  • Outubro 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Outubro 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380 

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Outubro 2018: 430 

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN 

  • Agosto 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agosto 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Outubro 2018: 548, 566, 581
  • Outubro 20178 570, 580
  • Terceiro trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Terceiro trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510 

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDADE 

  • Outubro 2018. Grandes empresas: 560

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  • Terceiro trimestre 2018. Pagamento fraccionado: 583
 • 30-11-2018  Ata o 30 de novembro
  • IVE
  • Impostos Ambientais

  IVE

  • Outubro 2018. Autoliquidación: 303
  • Outubro 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Outubro 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
  • Solicitude de inscrición/baixa. Rexistro de devolución mensual: 036
  • Solicitude aplicación réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2018: sen modelo 
  • SII: Opción ou renuncia pola leva electrónica dos libros rexistro: 036
  • SII. Comunicación da opción / renuncia pola facturación polos destinatarios das operacións ou terceiros: 036

  DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIÓNS VINCULADAS E DE OPERACIÓNS E SITUACIÓNS RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CUALIFICADOS COMO PARAÍSOS FISCAIS

  • Ano 2017: Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 232

   Resto de entidades: no mes seguinte aos dez meses posteriores ao fin do período impositivo.

  IMPOSTOS AMBIENTAIS 

  • Ano 2017. Autoliquidación: 583
  • Ano 2018: Autoliquidación anual por cesamento de actividade: 588
 • 20-12-2018  Ata o 20 de decembro
  • Renda e Sociedades
  • IVE
  • Imposto sobre as Primas de Seguros
  • Impostos Especiais de Fabricación
  • Imposto Especial sobre a Electricidade
  • Impostos Ambientais

  RENDA E SOCIEDADES

  Retencións e ingresos á conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das institucións de investimento colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Novembro 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  Pagamentos fraccionados sociedades e establecementos permanentes de non residentes

  • Exercicio en curso:
   • Réxime xeral: 202
   • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais): 222

  IVE

  • Novembro 2018. Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IGIC e outras operacións: 340
  • Novembro 2018. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349
  • Novembro 2018. Operacións asimiladas ás importacións: 380

  IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGUROS

  • Novembro 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  • Setembro 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembro 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Novembro 2018: 548, 566, 581
  • Novembro 2018: 570, 580

  Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510 

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDADE 

  • Novembro 2018. Grandes empresas: 560 

  IMPOSTOS AMBIENTAIS 

  • Pagamento fraccionado: 584
  • Ano 2017. Declaración informativa anual operacións con contribuíntes: 591
 • 31-12-2018  Ata o 31 de decembro
  • Renda
  • IVE

  RENDA

  • Renuncia ou revogación estimación directa simplificada e estimación obxectiva para 2019 e sucesivos: 036/037

  IVE

  • Novembro 2018. Autoliquidación: 303
  • Novembro 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Novembro 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
  • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandaría e pesca para 2019 e sucesivos: 036/037
  • Opción ou revogación pola determinación da base impoñible mediante o marxe de beneficio global no réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección para 2019 e sucesivos: 036
  • Opción tributación en destino vendas a distancia a outros países da Unión Europea para 2019 e 2020: 036
  • Renuncia réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2019: sen modelo
  • Comunicación de alta no réxime especial do grupo de entidades: 039
  • Opción ou renuncia pola modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades: 039
  • Comunicación anual relativa ao réxime especial do grupo de entidades: 039
  • Opción polo réxime especial do criterio de caixa para 2019: 036/037
  • Renuncia ao réxime especial do criterio de caixa para 2019, 2020 e 2021: 036/037