Calendario contribuínte 2018 HTML

 •  Calendario do contribuínte 2018
   

  Para lembrar o cumprimento das principais obrigas tributarias estatais ao longo de 2018

   
 • Acceso ao calendario
 • A obrigatoriedade de presentar autoliquidacións periódicas segundo o imposto e o obrigado tributario, pode ser:

  • Trimestral, para empresarios individuais en estimación obxectiva ou directa, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.

  • Mensual, para empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica con volume de operacións superiores a 6.010.121,04 € en 2017 (grandes empresas) e para suxeitos pasivos do IVE, que leven de forma obrigatoria os libros rexistro a través da Sede electrónica da AEAT e as Administracións públicas, incluída a Seguridade Social.

  As formas de presentación dos modelos poden ser as que a continuación indícanse, non sendo que se estableza a obrigatoriedade de utilizar algunha en particular e tendo en conta que con carácter xeral a presentación dos modelos de declaración efectuarase por Internet.

  • PAPEL

   Os modelos 01, 04, 05, 06 (só xestores administrativos e ITV electrónica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 102, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655, 777, 840 e 848 pódense cubrir na páxina web da AEAT, no apartado “Modelos e formularios”, imprimir en papel e presentar nas oficinas da AEAT , e sempre que non se refiran a obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico.

  • ELECTRONICAMENTE

   • Predeclaración (autoliquidacións obtidas en papel impreso do servizo de impresión da AEAT). Óbténse cubrindo os formularios dispoñibles na Sede electrónica da AEAT, ou ben utilizando os modelos de declaración obtidos ao utilizar os programas de axuda desenvolvidos pola Axencia Tributaria, ou outros que obteñan un ficheiro co mesmo formato e iguais característicos e especificacións que aquel. Será necesaria a conexión a Internet para que os datos queden gravados á espera da súa confirmación mediante a presentación da declaración.

    Cumprimentado o formulario en liña débese validar e xerar un documento PDF que se imprimirá para a súa presentación nas oficinas da AEAT se o resultado da declaración é “a devolver”, negativa ou “a compensar”, ou en entidades colaboradoras se o resultado é “a ingresar” ou "a devolver".

    Os modelos 036, 037, 100, 102, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 210, 211, 303, 309, 650, 651, 655 e 695 poderán presentarse por Internet mediante predeclaración impresa.

   • Electrónica por Internet. A declaración confeccionarase e presentará en liña . Con carácter xeral utilizando os programas ou formularios de axuda poderase obter un ficheiro coa declaración que se presentará a través de Internet coa debida autenticación.

    Dispón de programa de axuda (descarga gratuíta por Internet) o modelo 200.

    Dispón de formulario de axuda ou modelo de declaración a cubrir (tamén por Internet) os modelos: 06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 250, 280, 282, 296, 303, 308, 309, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 e 848.

   • SMS para o modelo 390 e tamén para os modelos 190 e 347 pero exclusivamente para as comunidades de propietarios e ata 15 rexistros declarados.

   • Telefonicamente para os modelos: 030, 100, 140 e 143.

  • SOPORTE

   Soporte só para os modelos: 038, 156, 159, 165, 170, 171, 180, 181, 182, 184,187, 188, 189, 190,192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 270, 291, 296, 340, 345, 346, 347, 349, 611 e 616, todos eles para máis de 10 millóns de rexistros, así como os modelos 185 e 186.

  Os principais modelos e prazos xerais de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria de pagamento son:

  • Modelos 100, 151 e 714: ata 27 de xuño.

  • Modelo 102: ata 30 de xuño.

  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 e 216 (obriga trimestral): 1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.

  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 e 430 (obriga mensual): 1 a 15 de cada mes. O mes de xullo do modelo 430 ata o 15 de setembro.

  • Modelos 130, 131 e 303 (obriga trimestral): 1 a 15 de abril, xullo e outubro e 1 a 25 de xaneiro.

  • Modelo 136: 1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.

  • Modelos 200, 220 e 221 : 1 a 20 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural).

  • Modelos 202 e 222: 1 a 15 de abril, outubro e decembro.

  • Modelo 210: 1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro (agás ganancias derivadas de transmisións de inmobles). Para rendas imputadas de inmobles urbanos, do 1 de xaneiro a 23 de decembro.

  • Modelo 213: 1 a 25 de xaneiro.

  • Modelos 303 e 353 (obriga mensual): 1 a 25 de cada mes, agás febreiro que será ata o 23.

  • Modelos 410 e 411: 1 a 26 de xullo.

  • Modelo 560: 1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga trimestral) ou o mes (obriga mensual). 1 ao 15 de abril do ano seguinte (obriga anual).

  • Modelos 561, 562 e 563: 1 a 15 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga trimestral) e 1 a 15 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes (obriga mensual).

  • Modelos 566 e 581: 1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o mes.

  • Modelo 583: 1 a 15 de maio, setembro, novembro e febreiro (obriga trimestral) 1 a 25 de novembro (obriga anual).

  • Modelo 587: 1 a 15 de maio, setembro e xaneiro.

  • Modelo 588: 1 a 25 de novembro.

  • Modelo 589: 1 a 15 de outubro (pagamento fraccionado) e 1 a 15 de abril (autoliquidación anual).

  • Modelos 595 e 582: 1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre.

 • Novidades:

  • O 4 de abril de 2018 iníciase o prazo de presentación por Internet das declaracións de Renda e Patrimonio 2017. Ademais, desde o 4 de abril de 2018 é posible presentar a declaración de Renda chamando aos seguintes teléfonos:

   • 901 200 345 / 91 535 68 13

   Se quere que sexa a Axencia Tributaria quen lle chame para a presentación da súa declaración da Renda, concerte previamente cita, a partir do 4 de abril, por Internet e nos seguintes números:

   • 901 12 12 24 / 91 535 73 26

   • 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • Os modelos 184, 190, 347, 349 e 390 presentaranse utilizando o formulario de axuda dispoñible na Sede electrónica da AEAT.

 • Lembre:

  • A presentación electrónica por Internet poderá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia. Para todos os modelos poderá utilizarse o DNI electrónico e / ou o certificado electrónico, de persoas físicas, representantes de persoas xurídicas e calquera outra entidade. A Cl@ve PIN e o número de referencia só poderán ser utilizados por persoas físicas.

  • As persoas físicas dispón do DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia para presentar, se é o caso, declaracións informativas, censuais, determinadas autoliquidacións, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

   A Cl@ve PIN, de uso exclusivo por persoas físicas, poderase utilizar para presentar os modelos 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. O número de referencia permite, só ás persoas físicas, realizar xestións relativas ao IRPF.

  • As S. A. e S. L., así como os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, están obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico as súas declaracións informativas, autoliquidacións e con carácter xeral tamén as súas declaracións censuais, sen prexuízo da posibilidade de presentar as declaracións informativas en soporte lexible directamente por ordenador (DVD) para máis de 10 millóns de rexistros.

  • O resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou predeclaración impresa e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico ou en soporte (para máis de 10 millóns de rexistros).

  • As Administracións públicas están obrigadas á presentación por Internet con certificado electrónico.

  • Quedan exonerados de presentar o modelo 390 "Declaración-resumo anual do IVE "os contribuíntes que, realizando liquidacións trimestrais de IVE, tributen só en territorio común e realicen actividades en réxime simplificado e / ou operacións de arrendamento de bens inmobles urbanos, así como os suxeitos pasivos que estean obrigados a levar os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria debendo cubrir a información adicional solicitada, na autoliquidación do último período de liquidación do Modelo 303 de IVE do exercicio.

  • O sistema de leva de libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria –SII- consistente na subministración electrónica dos rexistros de facturación, é obrigatorio a partir do 1 de xullo de 2017, para empresarios, profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo período de liquidación coincida co mes natural: grandes empresas (facturación superior a 6.010.121,04 € no ano anterior), grupos de IVE e inscritos na REDEME (Rexistro de Devolución mensual do IVE).

   Quen non estean obrigados a acollerse ao SII poderano facer de forma voluntaria, exercendo a opción no modelo 036: mes de novembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto ou ao presentar a declaración de comezo de actividade. A opción entenderase prorrogada para os anos seguintes mentres non se renuncie á súa aplicación. A renuncia realizarase no modelo 036: mes de novembro anterior ao inicio do ano en que produza efecto. O período de declaración será trimestral, a partir de 2018.

   Aqueles que apliquen o SII están exonerados de presentar os modelos 347 “Declaración de operacións con terceiras persoas” e 390 “declaración-resumo anual do IVE ”.

  MODELO 030. DECLARACIÓN CENSUAL DE ALTA NO CENSO DE OBRIGADOS TRIBUTARIOS, CAMBIO DE DOMICILIO E/OU VARIACIÓN DE DATOS PERSOAIS

  Para comunicar a variación de datos identificativos, o estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Ademais, quen non desenvolvan actividades económicas poderán:

  • Solicitar a alta no censo de obrigados tributarios ou o NIF cando non dispoñan de DNI ou NIE e participen en operacións con transcendencia tributaria.

  • Comunicar o cambio de domicilio: con carácter xeral, 3 meses desde o cambio (os que realicen actividades económicas presentarán o Modelo 036/037).

  MODELOS 036/037. DECLARACIÓN CENSUAL

  • Declaración de alta: antes de iniciar as correspondentes actividades ou do nacemento da obriga de reter ou ingresar á conta.

  • Declaración de modificación: 1 mes desde o día seguinte da modificación.

  • Declaración de baixa: 1 mes desde o cesamento ou a cancelación efectiva dos asentos no Rexistro Mercantil. 6 meses desde o falecemento do obrigado tributario (presentarana os herdeiros).

  • Solicitude NIF: mes seguinte á constitución ou establecemento en territorio español de persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, e sempre antes do inicio da actividade.

  • Inscrición no Rexistro de devolución mensual (REDEME): con carácter xeral, mes de novembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  • Opcións ou renuncias a réximes especiais: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  • Opción suxeición ao IVE para 2018 e sucesivos e comunicación suxeición ao IVE polos suxeitos pasivos en réxime agrícola, suxeitos pasivos exentos sen dereito a dedución e persoas xurídicas que non actuen como empresarios ou profesionais se as súas adquisicións intracomunitarias de bens non superaron os 10.000 €: en calquera momento e 1 mes desde que se alcanza o referido límite, respectivamente.

  • Comunicación de suxeición ao IVE en vendas a distancia: 1 mes desde que superen os 35.000 €.

  • Opción ou renuncia por ingresar as cotas do imposto á importación liquidada pola aduana na declaración correspondente ao período en que se reciba o documento en que conste a liquidación practicada: con carácter xeral, en novembro.

  • Opción polo adiamento do IVE á importación para os suxeitos pasivos que tributen exclusivamente ante a Administración tributario foral, para as cotas liquidadas pola Aduana correspondente ao mes de febreiro de 2018 e seguintes: ata o 15 de xaneiro de 2018.

  • Comunicación da condición de revendedor de teléfonos móbiles e consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tabletas dixitais: con carácter xeral, en novembro.

  MODELO 038

  Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos: mensualmente decláranse as do mes natural anterior.

  MODELO 039. COMUNICACIÓN DE DATOS. GRUPO DE ENTIDADES

  • Comunicación de inicio de actividades e opción pola pro rata especial: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que comece a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos.

  • Comunicación de modificacións ou incorporación de entidades de nova creación: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que se produza a modificación ou incorporación.

  • Inscrición no REDEME e opcións ou renuncias: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

  Modelo 113. Comunicación das ganancias patrimoniais por cambio de residencia a outro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria: entre a data do desprazamento e a data de finalización do prazo de declaración do Imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia e variacións, dous meses desde que se produzan.

  Modelo 121. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración: prazo establecido en cada exercicio para presentar a declaración de Renda.

  Modelo 122. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separados legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración: entre a data en que os pagamentos anticipados se percibisen de forma indebida ata que finalice o prazo para a presentación da declaración de Renda do exercicio en que se percibise o pagamento anticipado de forma indebida.

  Modelo 140. Solicitude de aboamento anticipado das deducións por maternidade e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento: cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días naturais seguintes ás variacións, respectivamente.

  Modelo 143. Solicitude de aboamento anticipado das deducións por familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou persoas con discapacidade a cargo e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento: cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días naturais seguintes ás variacións, respectivamente.

  Modelo 145. Comunicación da situación persoal e familiar do perceptor de rendas do traballo, ou da súa variación, ao pagador: antes do inicio de cada ano natural ou ao inicio da relación.

  Modelo 146. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións: xaneiro e febreiro de cada ano.

  Modelo 147. Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo IRPF, por se desprazaren a territorio español, para a práctica de retencións: desde os 30 días anteriores á entrada en territorio español ata os 183 días seguintes ao comezo do traballo ou ata o 30 de xuño do ano seguinte cando o comezo é posterior ao 2 de xullo.

  Modelo 149. Comunicación da opción, renuncia e exclusión do réxime especial de tributación polo imposto sobre a renda de non residentes por persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España por se desprazaren a territorio español. Opción: 6 meses desde o inicio da actividade. Renuncia: novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que deba producir efectos. Exclusión: 1 mes desde o incumprimento dos requisitos para aplicar o réxime. Fin de desprazamento: 1 mes desde que finalizase o mesmo.

  Modelo 156. Declaración informativa anual de cotizacións de afiliados e mutualistas para os efectos da dedución por maternidade. Con carácter xeral: 1 a 31 de xaneiro do ano seguinte ao que corresponda a declaración. Excepcións: ata o 1 de abril.

  Modelo 185. Declaración informativa mensual de cotizacións da Seguridade Social e mutualidades: 10 días naturais seguintes ao mes ao que se refira a información.

  Modelo 186. Declaración informativa de nacementos e defuncións: mes natural seguinte.

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

  Modelo 217. Autoliquidación do imposto sobre sociedades: gravame especial sobre dividendos ou participacións en beneficios distribuídos por sociedades anónimas cotizadas de investimento no mercado inmobiliario: 2 meses desde o día do acordo de distribución de beneficios pola xunta xeral de accionistas ou órgano equivalente.

  Modelo 231. Declaración de información país por país: 12 meses seguintes á finalización do período impositivo (1 de xaneiro ao 31 de decembro cando o período impositivo coincida co ano natural). Presentarase comunicación previa polas entidades residentes en territorio español que formen parte dun grupo obrigado a presentar o modelo 231 antes da finalización do período impositivo ao que se refire a información.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES SEN ESTABLECEMENTO PERMANENTE

  Modelo 206. Documento ingreso/devolución: 25 días naturais seguintes aos 6 meses posteriores á conclusión do período impositivo.

  Modelo 210. Non residentes sen establecemento permanente. Autoliquidación. Con carácter xeral: a ingresar 1 a 20 de abril, xullo, outubro e xaneiro. Cota cero 1 a 20 de xaneiro do ano seguinte ao de devindicación. A devolver desde o día 1 de febreiro do ano seguinte ao de devindicación e no prazo de 4 anos desde a fin do período de declaración e ingreso da retención. Rendas de transmisións de inmobles: 3 meses transcorrendo 1 mes desde a transmisión. Rendas imputadas de inmobles urbanos: ano natural seguinte á devindicación.

  Modelo 211. Retención na adquisición de inmobles a non residentes sen establecemento permanente: 1 mes desde a transmisión do inmoble.

  Modelo 213. Gravame especial sobre inmobles de entidades non residentes: xaneiro.

  Modelo 216. Declaración-documento de ingreso de retencións e ingresos á conta de rendas de non residentes obtidas sen establecemento permanente: 1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro. Para grandes empresas, mensual.

  Modelo 247. Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes por desprazarse ao estranxeiro. O prazo de presentación depende da duración do desprazamento.

  Modelo 250. Gravame especial sobre dividendos e rendas de fonte estranxeira pola transmisión de valores de entidades non residentes: 25 días naturais seguintes á data de devindicación.

  Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco da REF. das Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea: mesmo prazo establecido para a presentación da correspondente autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

  Modelo 291. Declaración informativa de contas de non residentes: 1 a 31 de xaneiro.

  Modelos 294 e 295. Accións e participacións e posición investidora en institucións de investimento colectivo comercializadas por entidades residentes no estranxeiro: primeiro trimestre do ano.

  Modelo 296. Declaración anual de retencións e ingresos á conta: 1 a 31 de xaneiro.

  MODELO 282 DECLARACIÓN INFORMATIVA (RENDA, SOCIEDADES E NON RESIDENTES)

  Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco da REF. das Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea: mesmo prazo establecido para a presentación da correspondente autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

  IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

  Modelo 04. Solicitude de aplicación do tipo do 4% a vehículos para o transporte habitual de discapacitados en cadeira de rodas ou mobilidade reducida: antes de adquirir o vehículo.

  Modelo 034. Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no IVE, que debe ser presentada por quen desexen acollerse a calquera dos réximes especiais e designen España como Estado membro de identificación.

  • Declaración de inicio: antes do inicio das actividades ou cando xa se iniciasen ata o décimo día do mes seguinte a este inicio.

  • Declaración de modificación: ata o décimo día do mes seguinte á modificación.

  • Declaración de cesamento: polo menos quince días antes do final do trimestre anterior ao que se pretenda deixar de utilizar o réxime.

  Modelo 308. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos ocasionais por entregas de medios de transporte novos: 30 días naturais desde a entrega. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos no réxime simplificado do IVE e que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, por adquirir determinados medios de transporte: 20 días naturais do mes seguinte á súa adquisición. Solicitude de devolución por entes públicos ou establecementos privados de carácter social na adquisición de bens que se entreguen a organismos recoñecidos que os exportan (actividades humanitarias, caritativas ou educativas): 3 meses desde a súa entrega.

  Modelo 309. Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novos (non empresarios e profesionais): antes da matriculación definitiva. Procedementos administrativos ou xudiciais de execución forzosa (excepto transmisión de inmobles): 1 mes desde o pagamento do importe da adxudicación. Incumprimento do requisito de non transmisión posterior por actos inter vivo do vehículo (beneficiarios do tipo reducido do IVE en entregas ou adquisicións intracomunitarias de vehículos): 4 anos seguintes á súa data de adquisición.

  Modelo 303 e 322. Opción ou revogación da aplicación pro rata especial, para actividades en curso: presentación da autoliquidación do último período ata o día 30 de xaneiro do ano seguinte.

  Modelo 360. Solicitude de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto e no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla: desde o día seguinte de cada trimestre ou ano ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  Modelo 361. Solicitude de devolución do IVE soportado no territorio peninsular español e illas Baleares por empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto nin na Comunidade, illas Canarias, Ceuta ou Melilla: desde o día seguinte de cada trimestre ou ano e ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  Modelos 362 e 363. Solicitude de reembolso e de recoñecemento previo de exención no marco de relacións diplomáticas, consulares e dos organismos internacionais recoñecidos: 6 meses tras finalizar cada trimestre natural e antes de realizar a operación, respectivamente.

  Modelo 364. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado: seis meses posteriores á finalización do trimestre ao que correspondan as cotas soportadas.

  Modelo 365. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado: con carácter previo á realización de cada operación.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

  Modelos 05 e 06. Solicitude de non suxeición, exención e redución de base impoñible con recoñecemento previo e declaración de exencións e non suxeicións sen recoñecemento previo, respectivamente: antes da matriculación definitiva.

  Modelo 568. Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio: 1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.

  Modelo 576. Autoliquidación. Declararanse as operacións suxeitas e non exentas: tras solicitar a matriculación definitiva do medio de transporte e antes de que se producise. Se o feito impoñible non é a matriculación definitiva: 15 días naturais desde a devindicación do imposto.

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  Modelo 511. Relación mensual de notas de entrega de produtos co imposto reportado a tipo reducido ou con aplicación dun suposto de exención, expedidos polo procedemento de vendas en ruta: 5 días hábiles seguintes á finalización do mes a que corresponde a información.

  Modelos 540 dos comprobantes e recibos de entrega expedida para documentar os avituallamentos a aeronaves e 541 a embarcacións, realizadas polo procedemento de vendas en ruta e das notas de entrega expedida dentro do procedemento de venda en ruta, NE: mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 542 recibos e comprobantes de entrega expedida durante un trimestre para documentar os avituallamentos a aeronaves e 543 a embarcacións, non realizados polo procedemento de vendas en ruta; 546 de subministración de gasóleo marcado a embarcacións con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos e 547 relación de aboamentos realizados a retallistas de gasóleo bonificado polas entidades emisoras de medios de pagamento específico, efectuados durante un trimestre: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelos 544 e 545. Relacións de pagamentos efectuados mediante cheques - gasóleo bonificado e tarxetas - gasóleo bonificado e a relación de subministracións de carburantes realizadas no marco das relacións internacionais con devolución do imposto sobre hidrocarburos efectuados durante un trimestre: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelo 551. Relación mensual de documentos simplificados de acompañamento expedido: mes seguinte ás expedicións referidas.

  Modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 e 580 utilizaranse exclusivamente para as declaracións relativas a fábricas e depósitos fiscais: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do mes en que se producen as devindicacións para o Imposto sobre Hidrocarburos e Tabaco, 1 ao 20 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre en que se produciron as devindicacións, ou 1 ao 20 do terceiro mes seguinte a aquel en que se produciron as devindicacións para o Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Alcohólicas.

  Modelos 559 e de relación de beneficiarios do réxime de colleitadores, para a liquidación e pagamento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas nos réximes de destilación artesanal e de colleiteiro. Liquidación da tarifa 1ª: momento en que se solicite a autorización para destilar. Liquidación da tarifa 2ª: trimestre natural ou mensual para suxeitos pasivos que liquiden o IVE mensual: 20 primeiros días naturais do segundo mes seguinte ao en que finaliza o trimestre ou do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes.

  DDC e DCC. Declaración desagregación de cotas centralizadas: nos mesmos prazos que a súa declaración-liquidación única.

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  Modelo 588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación por cesamento de actividade de xaneiro a outubro: dentro do mes de novembro do mesmo ano natural en que se produza o cesamento.

  INTRASTAT (ESTATÍSTICA COMERCIO INTRACOMUNITARIO)

  Modelos N-I, N-E, O-I, O-E. Obrigados a subministrar a información estatística: 12 primeiros días naturais do mes seguinte ao que se realizaron as operacións.

  Modelo 763 Autoliquidación: durante o mes seguinte á finalización de cada trimestre natural.

  IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

  Modelo 840

  • Declaración de alta: 1 mes desde o inicio da actividade. Suxeitos pasivos que veñan aplicando algunha exención do imposto e deixen de cumprir os requisitos: mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo resulte obrigado.

  • Declaración de variación: 1 mes desde a variación. 

  • Declaración de baixa: 1 mes desde o cesamento. Suxeitos pasivos do imposto que apliquen algunha das súas exencións: durante o mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

  Modelo 848. Comunicación do importe neto da cifra de negocios: 1 de xaneiro a 14 de febreiro do exercicio en que deba prover efectos a comunicación.

 • Lembre Lembre

  Lembre:

  Se o vencemento coincide cunha festividade local ou autonómica, o prazo finaliza o primeiro día hábil seguinte ao sinalado neste calendario.

  Este calendario confeccionouse en decembro de 2017, con proxectos normativos en tramitación.

  Para consultar a normativa publicada e máis información tributaria:

  901335533 e www.agenciatributaria.es