Deducións por familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con minusvalidez a cargo