Solicitude de cita previa con código seguro de verificación (CSV)