Que é un certificado tributario?

Unha certificación ou certificado tributario é o documento expedido pola Administración tributaria que acredita feitos relativos á situación tributaria dun obrigado tributario.