Resultado dos certificados.

En xeral, cando se trate de certificados de estar ao corrente de obrigas tributarias ou de contratistas e subcontratistas,  o resultado dos certificados tributarios será algún dos seguintes:

  • Positivo de encontrarse ao corrente das obrigas tributarias.
  • Denégase o certificado por débedas do solicitante.
  • Denégase o certificado por falta de presentación de declaracións do solicitante.
  • Denégase o certificado polos dous motivos anteriores.