Guía de usuario. Certificación para contratistas e subcontratistas

 • Certificación para contratistas e subcontratistas 

  O artigo 43.1.f) da Lei Xeral Tributaria establece que as persoas que contraten ou subcontraten a execución de obras ou a prestación de servizos correspondentes á súa actividade económica principal, serán responsables subsidiarios da débeda derivada das obrigas tributarias relativas a tributos que deban repercutirse ou cantidades que deban reterse traballadores, profesionais ou outros empresarios, na parte que corresponda ás obras ou servizos obxecto da contratación ou subcontratación.

  Esta responsabilidade non será esixible cando o contratista ou subcontratista achegue ao pagador un certificado específico de encontrarse ao corrente das súas obrigas tributarias emitido para estes efectos pola Administración tributaria durante os doce meses anteriores ao pagamento de cada factura correspondente á contratación ou subcontratación.

  Polo tanto, o certificado (positivo) exime de responsabilidade o pagador, aínda que non sexa el quen debe solicitalo, senón que deberao pedir a persoa ou entidade coa que contrate ou subcontrate obras ou servizos, quen deberá entregalo ao pagador, unha vez recíbao da Axencia Tributaria.

  A. Modalidades de solicitude

  1. Por Internet, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria

  a) Con firma electrónica avanzada (certificado electrónico ou DNIe) ou ben utilizando Cl@ve PIN, na dirección

   https://www.agenciatributaria.gob.es/AEATsede/tramitacion/G303.shtml

  Sempre que o resultado do certificado sexa positivo, o certificado xérase inmediatamente. Se o resultado do certificado é negativo, obterá o seu certificado na opción “Recollida" no prazo de tres a cinco días hábiles dende que se realizou a solicitude.

  b) Se non dispón de certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN, na dirección

   https://www.agenciatributaria.gob.es/AEATsede/tramitacion/G303.shtml na opción “Solicitude sen certificado”

  Neste caso deberá cumprir  o NIF do solicitante e o importe da casa 84 da súa declaración-resumo anual de IVA (modelo 390) ou da casa 03 da súa declaración-resumo anual de retencións (modelo 190).

  En todo caso, débese incluír o NIF do pagador para o que se solicita o certificado. Deberá efectuarse unha solicitude por cada pagador.

  2. En oficinas da Axencia Tributaria, mediante a cumprimentación do formulario (01 CULOMBIO), no que se deben consignar os datos identificativos do solicitante e do pagador ou pagadores.

  Formulario 01 CULOMBIO http://www.agenciatributaria.es/AEATinternet/Modelos_formularios/modelo_01C.shtml

  B. Carácter do certificado

  . Positivo de encontrarse ao corrente das obrigas tributarias.
  • Denégase o certificado por débedas do solicitante.
  • Denégase o certificado por falta de presentación de declaracións do solicitante.
  • Denégase o certificado por estar inhabilitado o solicitante para recibir axudas ou suvbenciones públicas por sentenza firme.
  • Denégase o certificado por estar inhabilitado o solicitante para recibir axudas ou suvbenciones públicas sanción administrativa.
  • Denégase o certificado por baixa no censo do solicitante.
  • Denégase o certificado por estar condendo por delito fiscal o solicitante.

   C. Número de certificados

  Cada solicitante recibirá un certificado específico para cada pagador, razón pola que resulta imprescindible consignar o NIF dos pagadores na solicitude.

   D. Envío dos certificados

  1. Se se solicitou por internet, emitiranse polo Centro de Impresión e Ensobrado de la Agencia Tributaria e enviaranse por correo ao domicilio fiscal do solicitante. Ademais, se a solicitude se realizou con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN obterase inmediatamente se é positivo ou se descargará, se resulta negativo en

  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEATsede/tramitacion/G303.shtml 

  na opción “Recollida”

  2. Se se solicitou mediante o modelo 01 CULOMBIO, o certificado enviarase ao solicitante atendendo a seguinte prelación:

  . Ao domicilio sinalado a tal efecto na solicitude.
  • Ao domicilio electrónico se se tivese subscrito ao servizo de Notificacións Telemáticas  Seguras.
  • Ao domicilio consignado para os efectos de notificacións nos modelos 030/036/037
  . Ao domicilio fiscal.

  E. Consulta do estado de tramitación

  En sede electrónica, dentro de “os meus expedientes” poderá consultar o estado de tramitación das certificacións solicitadas. Deberá dispoñer de certificado electrónico ou DNIe.
  F. Comprobación de certificacións expedidas

  Todos os certificados emitidos calquera que fose a modalidade de solicitude dispoñerán dun código seguro de verificación para que o pagador destinatario poida verificar a súa autenticidade e validez.