Expedición dos certificados tributarios

O órgano competente da administración tributaria deberá expedir o certificado no prazo de 20 días, salvo que na normativa reguladora do certificado tributario se fixase un prazo distinto. Por exemplo, no caso de certificados de contratistas e subcontratistas o prazo é de 3 a 5 días hábiles.

O certificado tributario enviarase ao solicitante atendendo a seguinte prelación:

  1. Ao domicilio sinalado a tal efecto na solicitude (no caso de solicitudes presentadas nunha Administración da AEAT).

  2. Ao domicilio electrónico se se tivese subscrito ao servizo de notitificaciones electrónicas en Enderezo Electrónico Habilitado.

  3. Ao domicilio consignado para os efectos de notificacións nos modelos 030, 036 ou 037.

  4. Ao domicilio fiscal.

No caso das solicitudes realizadas por Internet con firma electrónica avanzada ou Cl@ve PIN, a certificación obterase directamente na Sede electrónica.