Efectos dos certificados tributarios

As certificados tributarios terán carácter informativo e non se poderá interpoñer recurso ningún contra eles, sen prexuízo de poder manifestar a súa desconformidade con calquera dos datos que formen parte do seu contido no prazo de dez días, mediante escrito no que se solicite a modificación da certificación dirixida ao órgano que o expedise, ao que se achegarán os elementos de proba que considere conveniente para acreditar a súa solicitude.