Comprobación da autenticidade e validez dos certificados.

O contido, autenticidade e validez do certificado tributario poderase comprobar na Sede electrónica da Axencia Tributaria, na seguinte ruta:

  • Sede electrónica
  • Utilidades,
  • Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)

Utilizarase o Código Seguro de Verificación (CSV) que figure no certificado.

 As copias dos certificados terán a mesma validez e producirán idénticos efectos aos certificados, ao poder comprobarse o contido, autenticidade e validez das copias mediante o Código Seguro de Verificación (CSV).