Que é un certificado electrónico?

Un certificado electrónico emitido e asinado por unha entidade con capacidade para iso e que serve para identificar unha persoa.

A esa entidade adóitaselle chamar de diferentes formas como:autoridade de certificación, prestador de servizos de certificación.

Tal documento, identifica a unha persoa física ou xurídica e a unha clave pública que se lle asignou para poder realizar procesos de firma e/ou se cifrou.Cada certificado está identificado por un número de serie único e ten un período de validez que está incluído no certificado.

Dun modo máis formal, segundo a Lei de Firma Electrónica 59/2003, un certificado electrónico é un documento asinado electronicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de firma (clave pública) a un asinante e confirma a súa identidade.