Que é un certificado electrónico?

Un certificado electrónico emitido e asinado por unha entidade con capacidade para iso e que serve para identificar a unha persoa.

A esa entidade se lle adoita chamar de diferentes formas como: autoridade de certificación, prestador de servizos de certificación.

Tal documento, identifica a unha persoa física ou xurídica e a unha clave pública que se lle asignou para poder realizar procesos de sinatura e / ou cifrado. Cada certificado está identificado por un número de serie único e ten un período de validez que está incluído no certificado.

Dun xeito máis formal, segundo a Lei de Sinatura Electrónica 59/2003, un certificado electrónico é un documento asinado electronicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de sinatura (clave pública) a un asinante e confirma seu identidade.